Xerox przeciwko fałszerzom banknotów
6 gru 2016 14:42

Od poczštku 2002 r. w 12 krajach Europy weszło do obiegu 14 mld nowych banknotów euro. Wprowadzenie nowej waluty wišzało się z podjęciem przez władze krajów europejskich różnorodnych œrodków majšcych na celu przeciwdziałanie próbom fałszerstw. W procesie projektowania i produkcji banknotów euro wykorzystuje się najbardziej zaawansowane technologie zabezpieczeń. Europol (policja europejska), we współpracy z rzšdami wszystkich krajów Unii Europejskiej, podejmuje działania majšce zapobiec fałszerstwom dokonywanym przez zorganizowane grupy przestępcze. Czynnikiem wspierajšcym te działania jest kara oœmiu lat więzienia, która grozi za fałszowanie nowej waluty. Niezależnie od podejmowanych działań, wprowadzenie nowych banknotów na rynek stanowi znakomitš okazję dla fałszerzy. Szczególnie w poczštkowym okresie funkcjonowania euro należy liczyć się z tym, że fałszerze będš podejmować próby reprodukowania banknotów przy wykorzystaniu zaawansowanych urzšdzeń drukujšco-kopiujšcych. Prawdopodobnie dopiero za kilka miesięcy 305 mln obywateli strefy euro i miliony turystów odwiedzajšcych Europę zapozna się w pełni z nowš walutš. W cišgu kilku ostatnich lat firma Xerox poczyniła znaczne nakłady na technologię zapobiegania fałszerstwom. Urzšdzenia Xerox zostały wyposażone w systemy uniemożliwiajšce kopiowanie rozpoznanego banknotu. W przypadku, gdy ktoœ próbuje manipulować przy systemach zabezpieczajšcych, uruchamia się blokada zatrzymujšca pracę urzšdzenia. Innym sposobem przeciwdziałania fałszerstwom jest opracowany przez Xerox system znakowania Counterfeit Deterrent Marking System, polegajšcy na umieszczaniu tajnego kodu na każdym arkuszu wydrukowanym na drukarce Xerox. Odczytanie kodu pozwala instytucjom wymiaru sprawiedliwoœci na szybkie zidentyfikowanie urzšdzenia, na którym została wykonana kopia. W przypadku przedsiębiorstw i instytucji korzystajšcych z kolorowych kopiarek Xerox podłšczonych do sieci możliwe będzie nawet ustalenie tożsamoœci osoby, która sporzšdziła kopię. Opracowano na podstawie informacji prasowej firmy Xerox Od redakcji: Jak się okazuje, zabezpieczeń nigdy dosyć. Praktycznym uzupełnieniem zamieszczonej tu informacji może być wiadomoœć, która ukazała się 17 stycznia w ăGazecie WyborczejÓ: w Hiszpanii aresztowano właœnie pierwszš osobę wprowadzajšcš do obiegu fałszywe banknoty euro. Był to Đ niestety Đ nasz rodak. Jak napisano, podróbki były całkiem niezłej jakoœciÉ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>