Za granicš o targach Poligrafia 2003
6 gru 2016 14:43

Stało się już tradycjš, iż od kilku lat zarzšd Międzynarodowych Targów Poznańskich zaprasza na targi Poligrafia (na wniosek naszej redakcji) naczelnych redaktorów prasy fachowej, poligraficznej tak z zachodniej, jak i wschodniej Europy. Tym razem na targi Poligrafia 2003 przyjechali przedstawiciele redakcji z Niemiec Đ Miriam Welter (ăDruck Medien MagazinÓ), A. Nagajew z Rosji (ăPoligrafist & IzdatielÓ) oraz Bogdan Nikiforuk z Ukrainy (ăDrukarstwoÓ). Poniżej charakteryzujemy treœć publikacji dotyczšcych pobytu w Polsce, jakie ukazały się na łamach magazynów naszych zagranicznych goœci. Pierwszy dzień pobytu w Polsce Đ to wizyta w Drukarni Skarbowej. Tradycyjnie już oprócz uczestnictwa w targach poznańskich zagraniczni dziennikarze mieli możliwoœć zwiedzić wyróżniajšcš się drukarnię w naszym kraju. Najpierw przed kilku laty Winkowski zaprezentował swš drukarnię w Pile. Przed dwoma laty dziennikarze zagraniczni zwiedzili drukarnię Cezar w Białymstoku. Tym razem Andrzej Płatek, prezes zarzšdu Drukarni Skarbowej zaprezentował goœciom swoje dwie nowe drukarnie. Miriam Welter na wstępie swego reportażu dużo miejsca poœwięciła zakładom Drukarni Skarbowej. Podkreœliła nowoczesnoœć budynków i wyposażenia produkcyjnego, stosowanš technologię (85% stanowi technologia CtP). Nowy, uruchomiony w 2002 roku zakład, w którym wykonuje się produkty wymagajšce specjalnego zabezpieczenia (paszporty, dowody osobiste i inne produkty wartoœciowe) wzbudził szczególne zainteresowanie. Poruszanie się po zakładzie było przedmiotem szczególnej charakterystyki naszego goœcia Đ niełatwo było przejœć z jednej hali do drugiej. Częœć druga reportażu Miriam Welter poœwięcona była targom w Poznaniu. Po ogólnej charakterystyce liczbowej uczestników (wystawcy, goœcie targowi) Welter najwięcej miejsca poœwięciła firmom z Niemiec, co jest rzeczš zrozumiałš. Przedstawiła opinię na temat Poligrafii 2003 ze strony koncernu KBA i innych niemieckich wystawców, odwiedziła również stoiska wielu innych firm. Reportaż Welter zawiera liczne zdjęcia tak z wizyty w zakładach Drukarni Skarbowej w Warszawie, jak i ze stoisk wystawców na targach w Poznaniu. A. Nagajew w swoim reportażu z Polski wiele miejsca poœwięcił sytuacji w branży poligraficznej w naszym kraju. Stopień zacofania techniczno-technologicznego był do połowy 1995 r. Đ zdaniem autora Đ wysoki. Druga połowa 1995 roku była okresem przyspieszonej modernizacji branży, w rezultacie czego zapadła decyzja o przejœciu z dorocznej ekspozycji Poligrafii na cykl dwuletni, przy czym autor zauważył, iż tegoroczna ekspozycja była słabsza od ekspozycji w 2001 roku. W rozmowach, jakie Nagajew przeprowadził z wystawcami wyrobił sobie szeroki poglšd na aktualnš sytuację w polskiej branży poligraficznej. W reportażu podkreœlił, iż Đ jego zdaniem Đ wiele polskich drukarń jest dobrze przygotowanych do konkurencji z drukarniami w zachodniej Europie w obliczu przystšpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. W kolejnej częœci reportażu Nagajew wiele miejsca poœwięcił targom poznańskim oraz znaczeniu tych targów dla polskiej gospodarki jako całoœci. Omówił wyposażenie hal wystawowych, oœrodków konferencyjnych, wygodne usytuowanie w centrum Poznania. Z kolei Nagajew scharakteryzował samš ekspozycję. Wymienił kolejno stoiska i pokazane na nich produkty całej czołówki œwiatowych producentów: Heidelberg i KBA, Xerox, MŸller Martini i wielu innych; podkreœlił również uczestnictwo w tegorocznych targach Poligrafia rosyjskich producentów dla branży poligraficznej. Na wspólnym stoisku zrzeszenia tych producentów przedstawili się: KPC POLIGRAFMASZ z Rybińska oraz inni producenci maszyn i urzšdzeń dla poligrafii (w tym maszyn fleksograficznych). Na razie było to stoisko informacyjne, w przyszłoœci przewiduje się pokaz produktów tych firm. Na koniec Nagajew poœwięcił kilka miłych słów roli, jakš odgrywa w branży od dziesištków lat nasza redakcja, oraz roli, jakš odgrywa w kontaktach z redakcjami fachowej prasy na zachodzie i wschodzie Europy, czego przykładem (m.in.) jest fakt zaproszenia redaktorów z zagranicy. Innš nieco formę reportażu przyjšł nowy redaktor naczelny Bogdan Nikiforuk z Ukrainy (ăDrukarstwoÓ). Korzystajšc z pobytu na targach innych przedstawicieli branży poligraficznej Đ profesora Edwarda Łazarenko (Lwowska Akademia Drukarstwa) oraz Raisy Rybka Đ wspólnie opracowali publikację o polskiej branży poligraficznej. Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na problematyce techniki i technologii, prezentujšc wystawców na targach w porzšdku produkcyjnym: przygotowanie Đ druk Đ introligatornia. Trójosobowy zespół autorski poœwięcił wiele uwagi nie tylko produktom wystawionym przez czołowych producentów maszyn, urzšdzeń i materiałów poligraficznych, ale również uczestniczył w wielu konferencjach, jakie odbyły się podczas targów Poligrafia 2003. Przedstawili również na łamach ăDrukarstwaÓ przebieg wizyty w Drukarni Skarbowej w Warszawie, której sprzęt i wysoko wykwalifikowana załoga spełniajš wymagania stawiane przez zleceniodawców takich produktów, jak dokumenty specjalnego znaczenia, np. paszporty, dowody osobiste, znaczki pocztowe czy inne druki wymagajšce specjalnych zabezpieczeń. Zainteresowanie autorów reportażu dla ukraińskiego czasopisma stoiskiem firmy KIEWPOLYGRAFMASZ z Kijowa było oczywiste, podobnie zresztš stoiskiem zrzeszenia producentów maszyn poligraficznych z Moskwy, na których wykonano zdjęcia i opublikowano na łamach ăDrukarstwaÓ. Ważnym wydarzeniem, które miało miejsce podczas targów Poligrafia 2003, było polsko-ukraińskie forum ekonomiczne dotyczšce współpracy obydwu krajów w zakresie informatyki i telekomunikacji. Inicjatywa naszej redakcji dotyczšca zaproszeń dla dziennikarzy prasy poligraficznej sšsiednich krajów na targi Poligrafia, wsparta przez kierownictwo Międzynarodowych Targów Poznańskich, przyczynia się do informowania czytelników czasopism fachowych za granicami Polski o naszej branży. AB