Zielono mi, czyli ekologia po angielsku
6 gru 2016 14:41

Mniej więcej przed dziesięcioma laty kilka brytyjskich firm zaczęło zastanawiać się nad wprowadzeniem pomiarów œrodowiskowych do codziennej pracy. Udoskonalanie produkcji było najważniejszym priorytetem aż do momentu, kiedy zaczęto myœleć o doskonaleniu pomiarów œrodowiskowych, które wczeœniej wydawały się zbędnym luksusem. Dziesięć lat to długi czas w branży poligraficznej. Obecnie firmy na co dzień zajmujš się zagadnieniami zwišzanymi ze œrodowiskiem. Około 70 brytyjskich drukarń zlokalizowanych w 85 miejscach posiada certyfikat ISO 14001. Z kolei drukarnie takie, jak: Seacourt Press w Oxfordzie, Bovine w Walthamstow, London E17 i Beacon Press w Uckfield wdrożyły certyfikat Emas (European UnionŐs Eco-Management & Audit Scheme). W ostatnich latach nastšpił wzrost liczby firm, które majš lub wdrażajš certyfikaty œrodowiskowe. Istniejš trzy typy firm, które uzyskały ISO 14001 i Emas. Pierwszy to firmy zobligowane przez swoich klientów do posiadania certyfikatów œrodowiskowych. Drugi to te, które dzięki posiadaniu certyfikatów majš nadzieję zminimalizować straty. Trzeci Đ to firmy, którym certyfikaty majš zapewnić przewagę nad konkurencjš. Prace majšce na celu udoskonalenie zarzšdzania przynoszš wiele korzyœci. Pierwszš z nich jest obniżenie kosztów, z czym wišżš się oczywiœcie korzyœci ekonomiczne dla przedsiębiorstwa. Kolejne to: zaspakajanie potrzeb klientów, a także poprawa wizerunku oraz morale pracowników. Jeżeli takie argumenty nie zaostrzš apetytu na wprowadzanie systemów œrodowiskowych, to jedynš deskš ratunku dla œrodowiska mogš być akty prawne nakazujšce wdrażanie systemów œrodowiskowych. Istnieje już europejska dyrektywa dotyczšca przetwarzania opakowań, która nakłada odpowiedzialnoœć na ich producentów. Sš oni zobowišzani do utylizacji częœci z wytwarzanych przez siebie opakowań. Ostatnio w Anglii wydawcy magazynów oraz prasy uzgodnili, że wykorzystywany przez nich papier będzie zawierał pewnš iloœć papieru wyprodukowanego z makulatury. Wszystko to ma prowadzić do ograniczenia wytwarzania odpadów lub ich ponownego wykorzystania przez osoby prywatne i instytucje. Certyfikatami œrodowiskowymi najczęœciej wprowadzanymi przez firmy sš: ISO 14001, Emas, EU Eco-Label i coraz bardziej popularny Life Cycle Assessment (LCA, ocena cyklu życia). ISO 14001 jest systemem zarzšdzania przedsiębiorstwem, który umożliwia formułowanie polityki i celów z uwzględnieniem pod uwagę prawodawstwa oraz istotnych informacji dotyczšcych wpływu produkcji na œrodowisko. Kiedy firma posiada system zarzšdzania zgodny ze standardem ISO 14001, to znaczy, że niezależny audytor sprawdził wpływ procesów aktywnoœci organizacji na œrodowiskowe dostosowanie do wymaganych standardów. Kontrola przebiega w następujšcy sposób: najpierw przedsiębiorstwo dokonuje pomiarów wpływu swojej produkcji na œrodowisko. Następnie musi tę produkcję dostosować do istniejšcych ustaw, przeznaczajšc na to konkretne œrodki finansowe. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie dostawców pod kštem przestrzegania przez nich odpowiednich norm i ustaw. To samo dotyczy podwykonawców. Kiedy okaże się, że przedsiębiorstwo spełnia te wymagania, może skorzystać z dotacji, które proponuje państwo. Wszystko to przedsiębiorstwo powinno wykorzystać do formułowania swojej polityki œrodowiskowej firmy. Warto dodać, że w 1999 roku przyznano 14 106 certyfikatów ISO 14001 w 84 krajach, z czego 132 - firmom poligraficznym. Wraz z cišgłym polepszaniem kluczowych elementów ISO 14001 firmy muszš nieustannie znajdować sposoby rozwijania swojej polityki œrodowiskowej. Przedstawiciele tych firm widzš w tym głęboki sens. Philip Colchester, dyrektor drukarni Breckland Print Solutions z Attleborough mówi, że istniały dwa powody, dla których firma zdecydowała się na wdrażanie certyfikatu. Pierwszym było uzyskanie przewagi nad konkurencjš, drugim redukcja kosztów osišgnięta przez wprowadzenie ulepszeń. Dodaje, że projekt jest bardzo opłacalny. Firma dostrzega wiele jego korzyœci i wielu kolejnych oczekuje. Colchester podkreœla, że przed wdrożeniem certyfikatu Emas należy skoncentrować się na wdrożeniu ISO14001. Emas bowiem jest certyfikatem uważanym za najostrzejszy œrodowiskowych systemów zarzšdzania. Na drodze do jego osišgnięcia jest kilka etapów: przygotowanie do polityki œrodowiskowej, podjęcie przeglšdu œrodowiskowego, rozwijanie programu œrodowiskowego, umieszczenie u siebie œrodowiskowego systemu zarzšdzania, przeprowadzanie okresowych kontroli, przygotowanie zwięzłego raportu œrodowiskowego, atestacja przez niezależnego kontrolera, wysłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego i opłaty do Emas Competent Body. Jeœli firma działa zgodnie z certyfikatem Life Cycle Assessment (LCA), jest jeszcze bardziej wiarygodna. Certyfikat opisuje każde stadium istnienia produktu, poczynajšc od wydobycia surowców, poprzez jego przetworzenie, transport, zużycie, recykling lub przetworzenie i likwidację. Certyfikatu LCA nie wolno mylić z Life Cycel Analysis (analizš cyklu życia), która jest zbiorem danych na temat wyrobów produkowanych przez firmę. W kolejnym stadium życia produktu ocenia się zużycie energii i surowców, efekt cieplarniany (poprzez emisję dwutlenku węgla), zanieczyszczenia wody/powietrza/ziemi oraz wpływ na zdrowie ludzi. Warto podkreœlić, że wyniki LCA sš inne dla każdej z firm. Nawet najmniejsza zmiana choćby lokalizacji lub typu maszyny może być powodem całkowitej zmiany oceny. LCA może być przeprowadzana w całoœci lub w częœciach. W 1992 roku Unia Europejska wprowadziła certyfikat EU Eco-Label (dosłownie eko-etykieta UE), o czym niewiele firm wie. Położono w nim nacisk na wytwarzanie produktów o minimalnym wpływie na œrodowisko naturalne. Chociaż lista firm posiadajšcych ten certyfikat jest na razie krótka, przewiduje się, że będzie się ona powiększać bardzo szybko. Zgodnie z Eco-Label analizowany jest całkowity cykl życia produktu, zużycie zasobów naturalnych i energii poprzez emisję do atmosfery, wody i gleby, likwidację odpadów, hałas na skutkach w ekosystemie kończšc. Kryteria te sš ustalane pod kštem najważniejszych działań na œrodowisko naturalne. Dla firm, które myœlš o wdrażaniu certyfikatu œrodowiskowego, procesy zwišzane z implementacjš mogš wyglšdać zniechęcajšco. Jednak chcšc nie chcšc będš one musiały o tym pomyœleć; jeœli nie dziœ, to z pewnoœciš w cišgu najbliższych dziesięciu lat. Jeżeli firmy zlekceważš ten problem, wprowadzanie certyfikatu wymusi na nich rynek lub ustawodawca, a opieszałoœć w tej kwestii może je kosztować więcej niż można to sobie wyobrazić. Na podstawie artykułu Catherine Carter ăGoing Green" z ăPrinting World" 4 wrzeœnia 2000 opracowała MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>