Zmiany w Kostrzyn Paper
6 gru 2016 14:42

Od 15 lipca br. Michał Jarczyński, obecny wiceprezes zarzšdu i dyrektor finansowy, pełni obowišzki prezesa zarzšdu Kostrzyn Paper SA. Z tš datš prezes Lech Buzalski oficjalnie zakończył pracę w Kostrzyn Paper. Odejœcie Lecha Buzalskiego nie zmienia dotychczasowej strategii. W koncernie Trebruk zachodzš duże zmiany. Ich podłożem jest cišgłe ulepszanie serwisu i budowanie silnych marek produkowanych papierów. Kostrzyn Paper dziœ Przez szeœć lat swojej pracy Lech Buzalski przeprowadził w zakładzie olbrzymie zmiany. Kostrzyn Paper jest dziœ nowoczesnš, efektywnš papierniš, a jednoczeœnie firmš zaangażowanš w działalnoœć prospołecznš i proekologicznš. Patrzšc na rozwój firmy przez pryzmat liczb: sprzedaż zwiększyła się z 47 000 ton w 1995 roku do 182 000 ton w roku ubiegłym. Kostrzyn Paper wyróżnia się otwartš i etycznš kulturš organizacyjnš, stawia na rozwój i szkolenia pracowników. Marka Amber Đ papierów z Kostrzyna Đ jest uznana przez wymagajšcych klientów, a jej portfolio uzupełniajš coraz to nowoczeœniejsze produkty. Pełnišcy obowišzki prezesa Michał Jarczyński wraz z zarzšdem firmy dalej będzie realizował przyjęte na ten rok cele. Rok jakoœci Rok 2002 w Kostrzyn Paper jest ărokiem jakoœciÓ. Od poczštku roku firma podjęła działania w celu doskonalenia całej organizacji ze wskazaniem na jakoœć. Pod tym pojęciem rozumiana jest nie tylko jakoœć samego produktu, czyli papieru, ale także serwis około- i posprzedażowy oraz zorientowanie wszystkich procesów zachodzšcych w firmie na klienta. W ramach ăroku jakoœciÓ sš przeprowadzane duże inwestycje w park maszynowy. Ponadto została utworzona Grupa Serwisowa, której celem jest ulepszenie serwisu oferowanego klientom. Działalnoœć grupy obejmuje wszystkie obszary obsługi klienta: od oferty handlowej, poprzez produkcję, transport aż do obsługi posprzedażowej, czyli doradztwa technicznego. Aby zmotywować pracowników do wydajniejszej pracy, wprowadzono system premiowania oparty na wynikach finansowych firmy. Cišgłe zmiany Dojrzałe kultury organizacyjne odznaczajš się dobrš adaptacjš do zmian. Kostrzyn Paper nie tylko podšża za trendami na rynku poligraficznym wprowadzajšc nowe produkty. Silnš stronš przedsiębiorstwa jest cišgły rozwój organizacji. Osišgnięcia na tym polu zostały docenione przez przyznanie tytułu ăLider rynkuÓ w kategorii ăOrganizacja i zarzšdzanieÓ w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez firmę InterRes. Cišgłe doskonalenie firmy dotyczy także kwestii œrodowiskowych. Jako pierwsza w naszym kraju firma Kostrzyn Paper wprowadziła system sprawozdawczoœci œrodowiskowej EMAS funkcjonujšcy w Unii Europejskiej. Opracowany zgodnie z zasadami EMAS raport o oddziaływaniu firmy na œrodowisko jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronach www.amberlink.pl. W przygotowaniu jest wersja drukowana. Wprowadzenie sytemu sprawozdawczoœci EMAS funkcjonujšcego w Unii Europejskiej to dowód, że firma Kostrzyn Paper spełnia unijne standardy œrodowiskowe oraz potwierdzona przez wiarygodnego audytora informacja, że wytwarzany przez niš produkt nie powstaje kosztem œrodowiska naturalnego. Jednš z wartoœci szczególnie cenionych w Kostrzyn Paper jest gotowoœć do zmian. Takie podejœcie pozwala dobrze funkcjonować na szybko zmieniajšcym się rynku. Elastycznoœć, kreatywnoœć i umiejętnoœć adaptowania nowych rozwišzań spowodowały, że Kostrzyn Paper stał się konkurencyjnym i rentownym przedsiębiorstwem. Jakby na przekór cišgłe zmiany zapewniajš firmie stabilizację, czego najlepszym dowodem sš wypracowane zyski.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>