60 lat minęło…
6 Dec 2016 14:58

Lubelski Oddział Sekcji Poligrafów SIMP powstał w 1954 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora Lubelskiej Drukarni Prasowej Władysława Jakubowskiego, który został również pierwszym przewodniczącym Koła Zakładowego SIMP w tej drukarni. Koło zrzeszało w tym czasie 15 członków, głównie spośród członków kierownictwa i personelu technicznego LDP. Oddział Sekcji Poligrafów w Lublinie był jednym z pierwszych oddziałów tej Sekcji w kraju. Władysław Jakubowski był również członkiem Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów oraz członkiem ZO SIMP w Lublinie. W latach 1955-1956 pełnił także funkcję sekretarza zarządu Oddziału. Od 1956 r. do 1963 roku był przewodniczącym zarządu Oddziału SIMP w Lublinie, a w późniejszym okresie również sekretarzem Oddziału Wojewódzkiego NOT. W pierwszych latach działalności Oddział Sekcji Poligrafów SIMP w Lublinie przywiązywał szczególną wagę do szkolenia i przygotowania młodych kadr dla lubelskiej poligrafii oraz do poprawy warunków pracy, które uległy zdecydowanej zmianie po oddaniu do użytku w 1956 r. nowo wybudowanego gmachu Lubelskiej Drukarni Prasowej przy ul. Unickiej 4. Wiele uwagi poświęcano w tym czasie również popularyzacji nowinek technicznych z zakresu poligrafii oraz zacieśnianiu więzów kole-żeńskich, czemu służyły liczne imprezy towarzyskie, organizowane przez Sekcję Poligrafów. Do wyróżniających się w tym okresie działaczy Lubelskiego Oddziału Sekcji Poligrafów SIMP oprócz jej przewodniczącego Władysława Jakubowskiego należy zaliczyć mgr Halinę Dec, która przez dwie kadencje była skarbnikiem zarządu oraz Eugeniusza Pliszczyńskiego, Romana Beera, Wacława Pinkosza i Józefa Galbarczyka, z-cę dyrektora ds. technicznych Lubelskiej Drukarni Prasowej, który następnie kierował Oddziałem Sekcji Poligrafów SIMP w latach 1961-1966. W 1966 r. przewodniczącym Oddziału Lubelskiego Sekcji Poligrafów SIMP został wybrany mgr inż. Tadeusz Filipek, absolwent Moskiewskiego Instytutu Poligraficznego, który w tym czasie zajmował stanowisko kierownika działu technologicznego w Lubelskich Zakładach Graficznych, a w latach 1968-1991 był wicedyrektorem tychże Zakładów ds. techniczno-produkcyjnych. W tym okresie Oddział Lubelski Sekcji Poligrafów SIMP szczególną uwagę poświęcał utworzeniu w Lublinie Zasadniczej Szkoły Poligraficznej, a następnie Technikum i Liceum Poligraficznego, które dzięki inicjatywie i determinacji członków Oddziału Lubelskiego powstały i funkcjonowały w latach 1972-1992. Członkowie Sekcji Poligrafów SIMP prowadzili zajęcia teoretyczne i praktyczne z uczniami w tych szkołach, jak również w lubelskich zakładach poligraficznych. Od 1977 r. nastąpił bardzo dynamiczny rozwój Oddziału Sekcji Poligrafów SIMP w Lublinie, który grupował od tego czasu dwa Koła Zakładowe, tj. przy Lubelskich Zakładach Graficznych oraz przy Spółdzielni Poligraficzno-Papierniczej „INTROGRAF” w Lublinie i zrzeszał ogółem 62 członków. Oddział Sekcji Poligrafów nadal sprawował opiekę i patronat nad szkolnictwem poligraficznym w regionie lubelskim oraz organizował wystawy, sympozja i grupowe wyjazdy na targi poligraficzne w kraju i za granicę. Z inicjatywy ówczesnego prezesa Spółdzielni „INTROGRAF” i wiceprzewodniczącego Oddziału Sekcji Poligrafów – Franciszka Pawelskiego w 1980 r. utworzono po raz pierwszy Izbę Tradycji Drukarstwa Lubelskiego, która w następnym okresie niestety została zdewastowana i zlikwidowana w 1994 r. po prywatyzacji Spółdzielni „INTROGRAF” i Lubelskich Zakładów Graficznych. W tym czasie uległy rozwiązaniu również Koła Zakładowe SIMP działające w tych przedsiębiorstwach, co spowodowało konieczność powołania Koła Terenowego Sekcji Poligrafów SIMP przy Oddziale SIMP w Lublinie, w którym nadal działają członkowie SIMP z różnych lubelskich zakładów poligraficznych oraz koledzy poligrafowie, będący już na emeryturze. Obecnie Koło Terenowe Sekcji Poligrafów SIMP w Lublinie zrzesza 11 członków. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 24 stycznia br., podsumowano dotychczasową działalność i wybrano nowy zarząd Koła w następującym składzie: Prezes – mgr inż. Tadeusz Filipek Wiceprezes – inż. Ryszard Trojanowski Sekretarz/Skarbnik – mgr inż. Natalia Wawron Członkowie Zarządu: mgr inż. Zdzisław Hymos, Roman Fiut W ostatnich latach Koło Terenowe Sekcji Poligrafów SIMP bardzo aktywnie uczestniczyło w reaktywowaniu Izby Pamięci Drukarstwa Lubelskiego, która została ponownie uruchomiona w 2007 r. w dawnych pomieszczeniach Drukarni Popularnej w Lublinie przy ul. Żmigród 1 z inicjatywy dyrekcji Teatru NN – Ośrodek Brama Grodzka przy poparciu Urzędu miasta Lublina. Członkowie Koła zaangażowali się w uzupełnienie zbiorów ww. Izby oraz kompletowanie niezbędnej dokumentacji i opracowanie opisów technicznych maszyn i urządzeń poligraficznych, będących eksponatami obrazującymi głównie bogate tradycje drukarstwa lubelskiego, szczególnie w technice typograficznej. Koło Terenowe Sekcji Poligrafów w dalszym ciągu ściśle współpracuje z kierownictwem ww. Izby przy poszukiwaniu kolejnych eksponatów i materiałów umożliwiających jej czynne funkcjonowanie dla celów historyczno-edukacyjnych. Członkowie Koła Sekcji Poligrafów spotykają się na okresowych zebraniach informacyjno-organizacyjnych oraz uczestniczą we wspólnych wyjazdach na targi poligraficzne i imprezach organizowanych przez Zarząd Oddziału SIMP w Lublinie. W 2011 r. z okazji 60-lecia Sekcji Poligrafów 4 członków Koła Terenowego Sekcji Poligrafów SIMP zostało odznaczonych Złotą oraz Srebrnymi i Brązowymi Honorowymi Odznakami SIMP. Obecny prezes Koła – mgr inż. Tadeusz Filipek jest Honorowym Członkiem SIMP i nadal kieruje lubelską Sekcją Poligrafów SIMP nieprzerwanie od 1966 r., będąc jednocześnie długoletnim sekretarzem Oddziału SIMP w Lublinie oraz obecnie wiceprezesem Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów i członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP. Opracowano na podstawie informacji Sekcji Poligrafów SIMP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>