Arctic Paper – strata pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży
15 lis 2010 13:19

Arctic Paper SA wypracował po trzech kwartałach 2010 roku przychody w wysokości blisko 1,7 mld zł, czyli o 22,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. Spółka zanotowała po trzech kwartałach stratę na poziomie netto w wysokości blisko 6,2 mln zł, co jest wynikiem bardzo wysokich cen celulozy w tym okresie oraz niekorzystnych dla spółki kursów walut w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Przychody na tonę sprzedanego w III kwartale br. papieru wyrażone w PLN wzrosły o 6,9 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w II kwartale 2010 oraz o 11 proc. w porównaniu z I kwartałem br. i wyniosły 3,2 tys. PLN. Wyższy niż w ub.r. popyt na papier pozwolił na wprowadzanie kolejnych podwyżek cen produkowanego przez papiernie grupy Arctic Paper papieru. We wrześniu Grupa wprowadziła kolejne podwyżki cen papieru, które w bardziej zauważalny sposób wpłyną na wyniki kolejnych miesięcy. W III kwartale br. wykorzystanie zdolności produkcyjnych obliczone dla wszystkich fabryk Grupy wyniosło ponad 94 proc. Głównym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na osiągane marże i wyniki finansowe była ciągle utrzymująca się bardzo wysoka cena podstawowego surowca wykorzystywanego przez Grupę, czyli celulozy. Występowanie w dalszym ciągu dużego popytu na celulozę zmniejsza szanse na wyraźną, kilkunastoprocentową korektę cen tego surowca. Jednak zgodnie z przewidywaniami w ostatnich tygodniach zatrzymany został trend wzrostowy celulozy i zaobserwowano pierwsze oznaki spadku cen. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku nastąpiło silne umocnienie PLN i SEK względem EUR, co niekorzystnie wpływa na wyniki finansowe Grupy, przede wszystkim w odniesieniu do generowanych przez Arctic Paper przychodów ze sprzedaży wyrażonych w złotych. Arctic Paper zanotował w III kwartale br. wzrost wolumenu sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku o ponad 30,7 proc. do 196 tys. ton ze 150 tys. ton. Wzrost całkowitego wolumenu oraz przychodów ze sprzedaży po trzech kwartałach br. w stosunku do roku poprzedniego wynikał przede wszystkim ze sprzedaży zrealizowanej przez AP Grycksbo, która w wynikach 2010 roku ujęta jest od 1 marca. „Kontynuujemy działania mające na celu poprawę wyników – m.in. wdrożyliśmy podwyżki cen naszych produktów oraz kontynuujemy realizację planów poprawy zyskowności we wszystkich naszych fabrykach” – powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper