Olsztyńskie Zakłady Graficzne sprzedane
29 gru 2010 14:54

Zarząd PPH Kompap SA z siedzibą w Kwidzynie poinformował, że spółka ta w dniu 28 grudnia 2010 r. nabyła od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 909 500 akcji imiennych serii A spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Olsztynie. W 2009 r. Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA osiągnęły dodatni wynik finansowy, przy ok. 42 mln zł wielkości sprzedaży. Wartość nominalna akcji wynosi 10 zł za każdą akcję (łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 9 095 000 zł). Nabyte akcje stanowią 85 proc. kapitału zakładowego spółki (który łącznie wynosi 10 700 000 zł) oraz dają prawo do 909 500 głosów, co stanowi 85 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Nabycie akcji nastąpiło za cenę w łącznej kwocie 16 825 750 zł (18,50 zł za jedną akcję), która została zapłacona przez spółkę Kompap w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży akcji. Zakup został sfinansowany w części ze środków własnych PPH Kompap SA, zaś w części z kredytu inwestycyjnego. Zakup akcji OZGraf ma charakter inwestycji długoterminowej, strategicznej i stanowi realizację celów akwizycyjnych spółki. Na mocy umowy sprzedaży akcji PPH Kompap SA przyjął na siebie zobowiązania inwestycyjne, obejmujące m.in.: podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 3 000 000 zł w okresie 36 miesięcy ze środków własnych, w tym w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy – w kwocie 1 000 000 zł, zobowiązanie dotyczące utrzymania stanu zatrudnienia w spółce w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zobowiązanie w przedmiocie nieobniżenia kapitału zakładowego spółki w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ograniczenia zbywania akcji w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zobowiązanie, iż w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie zaniecha podstawowej działalności gospodarczej polegającej na druku książek oraz że w tym okresie nie zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne ani nie zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu spółki, nie dokona zbycia całości lub części swojego majątku, które spowodowałoby, że spółka zostałaby pozbawiona możliwości prowadzenia swojej podstawowej działalności gospodarczej. Opracowano na podstawie www.parkiet.com