Rzeszowskie Zakłady Graficzne ponownie na aukcji
15 wrz 2011 09:37

Jak już informowaliśmy, z powodu braku chętnych pierwsza aukcja mająca na celu zbycie akcji Rzeszowskich Zakładów Graficznych, wyznaczona na 8 września, nie odbyła się. Minister Skarbu Państwa zaprasza więc ponownie wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji zwykłych imiennych serii: ,,A” w liczbie 595.000 dla jednego nabywcy o wartości nominalnej 5,80 złotych każda, stanowiących 16,01 proc. kapitału zakładowego spółki pod firmą Rzeszowskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Pogwizdowie Nowym. Przedmiotem działalności spółki jest drukowanie gazet, pozostałe drukowanie, działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, introligatorstwo i podobne usługi. Cena wywoławcza pakietu 595.000 akcji wynosi 1.314.950,00 zł. Cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 2,21 zł. Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet 595.000 akcji określa się na 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych). Postąpienia ceny uczestnicy aukcji zgłaszać będą w formie ustnej. W przypadku niezgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach maksymalnie jednej minuty. Uczestnik aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę, będzie zobowiązany do nabycia akcji nienabytych przez uprawnionych pracowników w procesie nieodpłatnego udostępniania akcji, przewidzianego w Ustawie, na warunkach określonych w umowie zbycia akcji. Zgłoszenia do udziału w aukcji są przyjmowane do 28.09. br. Aukcja odbędzie się 30.09.br. o godz. 10.00. Wadium w wysokości 131.495,00 zł, co stanowi 10 proc. ceny wywoławczej akcji, należy wnieść przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa w terminie do dnia 28 września br. Opracowano na podstawie msp.gov.pl