Dotacje dla poligrafii w regionach
26 lut 2013 12:09

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. W ramach Schematu 1.1.B przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu: Inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy Inwestycje polegające na rozszerzeniu zakresu działania przedsiębiorstwa Inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej Z dofinansowania mogą korzystać mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa działające dłużej niż 6 miesięcy. Termin naboru: dd 21 lutego 2013 r. do  22 marca  2013 r. do godziny 15:30  – alokacja ok. 30 mln zł. Termin rozpatrzenia wniosków: IV kwartał 2013 r. Wysokość wsparcia: do 55 proc. wydatków kwalifikowanych, maksymalna kwota wsparcia – 500 tys. PLN. Typy kosztów kwalifikowanych: maszyn (nowe lub używane) oraz oprogramowania. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że w marcu 2013 zostanie ogłoszony konkurs na działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii. Nabór wniosków zostanie uruchomiony na przełomie kwietnia i maja 2013. Beneficjentami mają być małe i średnie przedsiębiorstwa. Wysokość wsparcia: 60 proc. wydatków kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw, 50 proc. wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw. Maksymalna wielkość wsparcia: 1 000 000 PLN. Typy kosztów kwalifikowanych: nieruchomości, prace budowlane; maszyny; oprogramowanie; badania, ekspertyzy itp. Jeżeli przedmiotem projektu jest działalność gospodarcza produkcyjna w następujących sektorach/branżach gospodarki: teleinformatyczny, biotechnologiczny, narzędziowy, elektroniczny, meblarski, poligraficzny, chemiczny, elektrotechniczny, elektromechaniczny, spożywczy, papierniczy, high-tech, projekt otrzymuje dodatkowe 10 punktów. Ogłoszono także nowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2013 roku w województwie lubuskim. W II kwartale 2013 odbędzie się konkurs w ramach działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Beneficjenci: mikroprzedsiębiorstwa; małe i średnie przedsiębiorstwa. Termin naboru: II kwartał 2013 roku (alokacja: 6,5 mln zł). Maksymalna długość trwania projektu: 12 miesięcy. Wysokość wsparcia: maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych; maksymalna wielkość wsparcia: 1 000 000 PLN (jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek). Typy kosztów kwalifikowanych: środki trwałe (z wykluczeniem leasingu, robót budowlanych, środków transportu). Nie tylko na poziomie regionalnym warto rozważyć inwestycję w systemy informatyczne. W warunkach stale ograniczanych nakładów, niskich marż oraz ewolucji druku cyfrowego niezwykle istotne jest podnoszenie efektywności nie tylko produkcji, ale przede wszystkim zdobycie jak największej liczby opłacalnych zleceń. Odpowiedzią na te wszystkie wyzwania są rozwiązania informatyczne, a zwłaszcza systemy typu web-to-print. Pieniędzy unijnych na ten cel jest bardzo dużo. W ramach samego tylko działania 8.2 POIG w 2013 r. czeka ponad 400 mln złotych przeznaczonych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Termin naboru: od 17 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. (konkurs nr 1), od 17 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. (konkurs nr 2). Wysokość wsparcia: do 2 mln zł na projekt; do 70 proc.  kosztów kwalifikowanych. Dzięki dofinansowaniu sięgającemu nawet 70 proc. poniesionych kosztów drukarnie mogą się zdecydować na zakup najnowocześniejszych i sprawdzonych rozwiązań informatycznych światowych producentów (najczęściej stosowany jest model EDI/EDIFACT). Wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być zawsze gruntownie przeanalizowany i sprawdzony, gdyż - jak wskazuje doświadczenie (ponad 20 dotacji z działania 8.2 POIG dla drukarń) - wiele istniejących na rynku systemów zarządzania produkcją i web-to-print ma duże trudności z komunikacją w modelu EDI/B2B, co w konsekwencji może przysporzyć wielu problemów podczas rozliczenia unijnego projektu. Opracowano na podstawie isp.reprograf.com.pl

cript>