Wyniki Arctic Paper za rok 2013
21 mar 2014 09:48

W 2013 r. Grupa Arctic Paper SA odnotowała wzrost przychodów o 18 proc., do kwoty 3,1 mld zł (z 2,6 mld zł w 2012 r.). Wzrost ten był jednak związany przede wszystkim z nabyciem akcji spółki Rottneros, której przychody od 2013 r. są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy. Grupa odnotowała stratę na poziomie wyniku operacyjnego w wysokości 48,7 mln zł oraz stratę netto w wysokości 77,9 mln zł (wyniki bez uwzględnienia odpisów). Zysk EBITDA wyniósł 72,9 mln zł. W 2013 r. Arctic Paper dokonał odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów niefinansowych dotyczących Arctic Paper Grycksbo w wysokości 102,98 mln zł. Po uwzględnieniu odpisów strata na poziomie operacyjnym wyniosła 151,6 mln zł, natomiast strata netto 152,2 mln zł. Dokonane odpisy mają charakter księgowy i nie wpływają na przepływy pieniężne ani działalność operacyjną Grupy. W drugiej połowie 2013 r. Arctic Paper rozpoczął wdrażanie planu naprawczego, którego celem jest intensyfikacja sprzedaży, redukcja kosztów oraz wzmocnienie pozycji finansowej Grupy. Pierwsze efekty redukcji kosztów były widoczne już pod koniec ub.r. – w ramach działalności na rynku papieru w IV kw. 2013 r. Arctic Paper wypracował zysk EBITDA na poziomie 27,5 mln zł (wobec 26,01 mln zł w IV kw. 2012 r. oraz 19,9 mln zł w III kw. 2013 r.). W 2014 r. należy się spodziewać dalszej poprawy wyników. W porównaniu z poprzednim rokiem w 2013 r. popyt na wysokogatunkowy papier graficzny w Europie zmniejszył się o 5,1 proc., czemu towarzyszyły spadek cen oraz niekorzystne różnice kursowe. Na tym rynku Arctic Paper odnotował spadek sprzedaży o 4,1 proc., co było spowodowane m.in. wyłączeniem z użytkowania jednej z maszyn papierniczych. „Mamy za sobą rok pełen wyzwań. Sytuacja na rynku, na którym działa Arctic Paper, wciąż jest trudna. Powodem do dumy jest dla nas fakt, że Arctic Paper sukcesywnie umacnia swój udział w dojrzałym i malejącym rynku” – powiedział Wolfgang Lübbert, prezes zarządu Arctic Paper SA. W IV kwartale 2013 r. nastąpiła nieznaczna poprawa tendencji rynkowych: ceny celulozy i kursy walut kształtowały się na nieco korzystniejszym dla spółki poziomie. Sytuacja rynkowa na początku 2014 r. była zbliżona do tej z IV kwartału 2013 r., co pozwala spółce patrzeć optymistycznie na cały rok, choć sytuacja na rynku papieru bez wątpienia pozostanie trudna. „Czeka nas dużo intensywnej pracy. Naszymi priorytetami pozostają stabilność finansowa i elastyczność w działalności operacyjnej. Wierzę, że są to czynniki o kluczowym znaczeniu dla sukcesu na wymagającym, europejskim rynku papieru. Podejmujemy szereg inicjatyw zmierzających do poprawy efektywności Grupy i rozwoju asortymentu produktów. Rozważamy także różne scenariusze służące wzmocnieniu naszej sytuacji finansowej” – skomentował Wolfgang Lübbert. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper