Arctic Paper zawiera aneks do umowy z konsorcjum banków
16 paź 2014 12:59

Zarząd Arctic Paper SA poinformował, że we środę, 15 października br., firma oraz spółki zależne podpisały aneks do zawartej umowy z konsorcjum banków. Firma informowała o podpisaniu umowy kredytowej w dniu 6 listopada 2012 roku, a następnie o jej zmianach w raportach bieżących w listopadzie 2012 i grudniu 2013 roku. Na mocy aneksu: 1. Banki finansujące odstąpiły od warunku podwyższenia kapitału zakładowego firmy Arctic Paper (Emitenta) o kwotę nie mniejszą niż 50 000 000 PLN wyrażając jednocześnie zgodę na zaciągnięcie przez firmę od pośredniego większościowego akcjonariusza Pana Thomasa Onstada (poprzez podmiot zależny Emitenta) pożyczki podporządkowanej w wysokości około 42 000 000 PLN (Pożyczka Podporządkowana). Strony ustaliły, że środki z Pożyczki Podporządkowanej zostaną wypłacone Emitentowi nie później niż do dnia 30 października 2014 roku. 2. Utrzymane zostało zobowiązanie do przeznaczenia na reinwestycję w grupę Emitenta środków pozyskanych z Pożyczki Podporządkowanej oraz sprzedaży aktywów w wysokości do 60 000 000 PLN. 3. Utrzymane zostało zobowiązanie Emitenta do przeznaczenia środków pozyskanych z Pożyczki Podporządkowanej oraz sprzedaży aktywów w wysokości powyżej 60 000 000 PLN na przedpłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. 4. Banki finansujące wyraziły zgodę na wypłatę przez Arctic Paper Kostrzyn SA na rzecz Emitenta dywidendy w wysokości 75 proc. zysku netto wypracowanego przez Arctic Paper Kostrzyn SA w roku obrotowym poprzedzającym wypłatę dywidendy, pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych w ten sposób przez Emitenta na spłatę zobowiązań z tytułu umowy pożyczki zaciągniętej przez Emitenta od Arctic Paper Kostrzyn SA. Pozostałe istotne warunki finansowania i zabezpieczenia określone umową kredytową nie uległy zmianie. Aneks nie przewiduje kar umownych. Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą jest wartość zobowiązań Emitenta i jego podmiotów zależnych wynikających z tej umowy. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper