Stabilna sytuacja Grupy Kompap pozwala na wypłatę dywidendy
3 cze 2020 14:26

Zarząd PPH Kompap SA z siedzibą w Laskowicach poinformował, iż w dniu 1 czerwca 2020 r. podjął uchwałę dot. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku bilansowego Spółki za rok 2019. Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie 1 404 148,80 zł, tj. 0,30 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2019 w kwocie 436 315,95 zł przeznaczona została na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Ponadto Zarząd PPH Kompap SA w dniu 1 czerwca 2020r. podjął uchwałę dot. wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysków zatrzymanych za lata poprzednie. Zarząd spółki wnosi o przeznaczenie zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w wysokości 6.599.288,64 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 64/100) na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.  

Powyższe propozycje dotyczące podziału zysku za rok 2019 oraz zysków zatrzymanych za lata poprzednie będą rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które podejmie zgodnie ze swoimi uprawnieniami ostateczną decyzje w tej sprawie. Rekomendację przedstawioną przez Zarząd zaopiniuje w odrębnej uchwale także Rada Nadzorcza Spółki.

Opracowano na podstawie informacji Kompap SA

cript>