Koenig & Bauer wraca do finansowej stabilności  
4 maj 2021 11:37

Grupa Koenig & Bauer weszła w rok 2021 na plusie, notując 5,3 proc. wzrost liczby zamówień w stosunku do roku poprzedniego (do poziomu 286,0 mln euro). Przyczynił się do tego przede wszystkim dwucyfrowy wzrost zamówień w segmencie Druku Arkuszowego, z czego około 60 proc. można przypisać silnemu wzrostowi na bardziej odpornym na pandemie rynku druku opakowań. Dzięki temu Koenig & Bauer dodatkowo wzmocnił swoją pozycję na rynku arkuszowych maszyn offsetowych do druku opakowań.

Jak wyjaśnia dr Andreas Pleßke, prezes zarządu Koenig & Bauer AG: Ten korzystny napływ zamówień pokazuje nam, że w wielu obszarach powściągliwość naszych klientów w kwestii wydatków zaczyna się zmniejszać. Mimo to niektóre nowe inwestycje są odkładane ze względu na niepewność związaną z pandemią wirusa COVID-19. Dotyczy to głównie cyfrowego druku uszlachetnień i druku na tekturze falistej, jak również dekorowania metali, chociaż nadal dostrzegamy tutaj wyraźne zainteresowanie ze strony naszych klientów; z kolei druk na tekturze falistej w ciągu najbliższych kilku lat prawdopodobnie doświadczy znacznego wzrostu, biorąc pod uwagę rozwój e-handlu. Rynki końcowe, na których działamy, a w szczególności rozwijający się strukturalnie segment druku opakowań, np. spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych, pozostają zasadniczo nienaruszone. Aktualne wskaźniki rynkowe związane z drukiem banknotów, takie jak liczba projektów i wyniki produkcji, wskazują na kontynuację dobrej koniunktury. Z tego powodu ciągle postrzegamy naszą sprawdzoną, szeroką paletę produktów jako odpowiednią do osiągnięcia własnych celów i jesteśmy przekonani, że wzmocnimy i dalej rozwiniemy naszą pozycję rynkową nie tylko w obszarze druku opakowań.

Przychody grupy wyniosły 243 mln euro i były o 7,8 proc. niższe niż w roku poprzednim ze względu na wpływ koronawirusa. Spadek przychodów był jednak mniej wyraźny niż, odnotowany przez stowarzyszenie branżowe VDMA, 13,5 proc. spadek przychodów ze sprzedaży maszyn drukarskich w całej branży. Działalność serwisowa przyniosła około 29 proc. przychodów Grupy w pierwszym kwartale 2021 r. w warunkach pandemii. Oznacza to, że 30 proc. cel ustalony dla sektora usług Grupy został prawie osiągnięty, choć w oparciu o niższy niż w roku poprzednim poziom nowych transakcji na rynku maszyn drukujących.

Pomimo niższych przychodów Grupy zysk EBIT wyniósł -8,9 mln euro, w porównaniu do -17,0 mln euro w tym samym kwartale poprzedniego roku. Poprawa o około 8,1 mln euro, pomimo zmniejszenia wolumenów i poziomu marż, wynika głównie z programu efektywnościowego P24x oraz obniżenia kosztów funkcjonalnych, a także wykorzystania skróconego czasu pracy. W rezultacie marża EBIT wzrosła z -6,4 proc. do -3,7 proc. w pierwszym kwartale 2021 roku. Strata netto Grupy zmniejszyła się z -19,1 mln euro w roku ubiegłym do -11,7 mln euro, co przełożyło się na zysk z akcji za dany okres w wysokości -0,72 euro (rok poprzedni: -1,16 euro).

Zróżnicowane wyniki różnych sektorów produkcji

Poszczególne segmenty zostały nierównomiernie obciążone skutkami pandemii koronawirusa w pierwszym kwartale 2021 roku.

W segmencie Druku Arkuszowego zanotowano w tym czasie bardzo korzystny napływ zamówień, zwłaszcza na wielkoformatowe arkuszowe maszyny offsetowe i części asortymentu do urządzeń do wykańczania, zapewniając wzrost o 20,6 proc. do poziomu 193,1 mln euro. Ponad 60 proc. zamówień przypadło na rynek druku opakowań, który rozwija się również w czasie pandemii COVID-19 i obejmuje m.in. pudełka składane i etykiety. Przychody w wysokości 145,5 mln euro pozostały na poziomie poprzedniego roku. Portfel zamówień wzrósł o 23,6 proc. do 379,7 mln euro. EBIT zwiększył się do -3,1 mln euro (rok wcześniej: -4,3 mln euro), co przełożyło się na marżę EBIT na poziomie -2,1 proc. (rok wcześniej: -2,9 proc.).

Na napływ zamówień w segmencie Druku Cyfrowego i Rolowego w pierwszym kwartale 2021 roku duży wpływ miała pandemia COVID-19. Wzrost sprzedaży maszyn fleksograficznych do opakowań giętkich nie był w stanie zrekompensować niższych zamówień na maszyny do offsetu rolowego. Wynikająca z pandemii niechęć klientów do inwestowania w cyfrowy druk uszlachetnień i tektury falistej znalazła również odzwierciedlenie w spadku liczby zamówień o 46,1 proc., do 23,5 mln euro. Portfel zamówień zmniejszył się z 99 mln euro do 60,6 mln euro. Przychody na poziomie 30,5 mln euro pozostały niemal na równie niskim poziomie co w roku poprzedzającym i miały istotny wpływ na EBIT, który wyniósł -4,3 mln euro (rok wcześniej: -5,6 mln euro). Marża EBIT poprawiła się, osiągając poziom -14,1 proc., w porównaniu z -17,4 proc. w roku poprzednim.

W segmencie Ofert Specjalistycznych napływ zamówień wyniósł 73,4 mln euro i praktycznie nie zmienił się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Większe zamówienia odnotowały działy Rozwiązań dla Banknotów (druk banknotów i druków zabezpieczonych) oraz Kammann (bezpośrednie zdobienie pojemników ze szkła, tworzyw sztucznych i metalu). Spadek zamówień odnotowano w dziale Druku na Metalu (związanym z opakowaniami metalowymi). W dziale Kodowania (w którego skład wchodzą rozwiązania w zakresie kodowania dla wszystkich branż) w porównaniu z tym samym kwartałem roku ubiegłego nowe zlecenia utrzymały się na zbliżonym, stabilnym poziomie. Portfel zamówień w omawianym kwartale spadł do poziomu 237,5 mln euro. Pomimo spadku przychodów o 18,2 mln euro, EBIT wzrósł z -4,5 mln euro do -3,9 mln euro, a marża EBIT wyniosła -5,3 proc., w porównaniu do -4,9 proc. w roku poprzednim.

Znacząca poprawa przepływów pieniężnych

Zarówno przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, jak i wolne przepływy pieniężne wzrosły znacząco w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego, a także w porównaniu z końcem roku 2020. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 27,8 mln euro, natomiast wolne przepływy pieniężne wzrosły do 22,1 mln euro, również dzięki zmniejszeniu kapitału obrotowego netto. Ponadto udało się znacząco obniżyć zadłużenie finansowe netto, do 26,0 mln euro (31 marca 2020 r.: 40,7 mln euro; 31 grudnia 2020 r.: 47,1 mln euro) pomimo przedłużającej się globalnej pandemii COVID-19. Dzięki swobodnie dostępnym środkom w wysokości ponad 250 mln euro i nieco wyższemu wskaźnikowi kapitału własnego w wysokości 26,0 proc. na dzień 31 marca 2021 r. Grupa notowała dobrą sytuację finansową.

Dr Stephen Kimmich, dyrektor finansowy Koenig & Bauer AG: Portfel zamówień, który w porównaniu z końcem roku ponownie wzrósł o około 7 proc. do ponad 670 mln euro, stanowi solidną podstawę wzrostu, który planujemy dla grupy Koenig & Bauer w 2021 roku. Dzięki środkom efektywnościowym w ramach P24x położyliśmy również fundamenty pod poprawę naszej rentowności. W pierwszym kwartale 2021 roku ponownie udało nam się pomyślnie wdrożyć kolejne działania, dzięki czemu już w 2021 roku powinniśmy osiągnąć próg rentowności na poziomie EBIT. Po zakończeniu czteroletniego programu efektywnościowego mamy nadzieję osiągnąć przychody w wysokości 1,3 mld euro i marżę EBIT na poziomie co najmniej 7 proc. oraz ograniczyć kapitał obrotowy netto do maksymalnie 25 proc. rocznych przychodów. W pierwszym kwartale 2021 r. zbliżyliśmy się o kolejny krok do osiągnięcia tego celu dzięki aktywnemu zarządzaniu kapitałem obrotowym netto.

Opracowano na podstawie informacji firmy Koenig & Bauer