Heidelberg spodziewa się kolejnych wzrostów
9 cze 2021 10:06

Biorąc pod uwagę rosnąca liczbę zamówień i coraz bardziej pozytywny wpływ transformacji Grupy, przedstawiciele Heidelberger Druckmaschinen AG są przekonani, że w roku obrotowym 2021/2022 firma osiągnie stały wzrost rentowności. Pomimo utrzymującej się niepewności co do czasu trwania i zakresu negatywnych skutków pandemii COVID-19 w roku obrotowym 2021/2022, firma spodziewa się wzrostu sprzedaży z poziomu 1 913 mln euro do co najmniej 2 mld euro.

Kompleksowa transformacja zainicjowana przez firmę Heidelberg przed wybuchem pandemii koronawirusa znacząco podniosła wydajność. Biorąc pod uwagę, że popyt ponownie rośnie w większości kluczowych regionów sprzedaży, spodziewamy się w tym roku osiągnąć znacznie lepszą marżę operacyjną, w tym dodatni wynik netto po opodatkowaniu. Znaczny potencjał wzrostu oferowany przez sektor druku opakowań, cyfrowe modele biznesowe, działalność w Chinach i nowe technologie również daje nam pewność co do nadchodzących lat – komentuje dyrektor generalny firmy Heidelberg, Rainer Hundsdörfer.

Firma przewiduje, że rentowność będzie rosła jeszcze silniej niż sprzedaż. Na przykład oczekiwany wzrost sprzedaży, niższa baza kosztowa oraz redukcja kosztów związanych z restrukturyzacją o ok. 5 proc. oznaczają, że marża EBITDA może wzrosnąć między 6 a 7 procent. Po dwóch latach strat możliwy jest także pozytywny wynik netto po opodatkowaniu.

Koncentracja na działalności podstawowej

Biorąc pod uwagę stały rozwój gospodarczy, tendencja wzrostowa powinna utrzymać się również w kolejnych latach, co wynika z pomyślnego wdrożenia działań korygujących, koncentracji na działalności podstawowej oraz rozszerzania obszarów wzrostu. Oczekuje się, że oszczędności kosztów w wysokości 170 mln euro zostaną w pełni zrealizowane w roku obrotowym 2022/2023, a próg rentowności operacyjnej Grupy spadnie do około 1,9 mld euro.

Cieszymy się, że wszystkie nasze wysiłki podjęte podczas kryzysu w roku budżetowym 2020/2021 przynoszą teraz owoce. Heidelberg powrócił do solidnych podstaw finansowych, jest w pełni skoncentrowany, stał się znacznie bardziej wydajny i korzysta z doskonałego potencjału wzrostu w różnych regionach i obszarach działalności – podkreśla dyrektor finansowy Marcus A. Wassenberg.

Najważniejsze wydarzenia w roku obrotowym 2020/2021

Dzięki dobremu wynikowi ostatniego kwartału Heidelberg wygenerował sprzedaż w wysokości około 1 913 mln euro w roku obrotowym 2020/2021, czyli nieco powyżej przedziału 1,85 mld euro - 1,90 mld euro, który został skorygowany w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/2021. Pandemia spowodowała, że ​​firmie nie udało się dorównać wartościom z poprzedniego roku (2 349 mln euro).

Ze względu na wzrost popytu w Chinach i w niektórych częściach Europy, a w ostatnim kwartale również w Stanach Zjednoczonych, poziom zamówień wzrósł do ​​około 2 mld euro na koniec roku obrotowego. W samym czwartym kwartale wartość napływających zamówień zwiększyła się z 462 mln euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku do 579 mln euro, co stanowi dobrą podstawę dla nowego roku obrotowego.

Dzięki pozytywnemu wpływowi programu transformacji EBITDA z wyłączeniem wyniku restrukturyzacji w roku obrotowym 2020/2021 wyniosła 146 mln euro, co stanowi wyraźną poprawę w stosunku do roku poprzedniego (102 mln euro). Znajdująca się na poziomie 7,6 proc. marża EBITDA (z wyłączeniem wyniku restrukturyzacji) przekroczyła prognozę o ok. 7 proc. i ubiegłoroczną o 4,3 proc. Heidelberg spodziewa się wzrostu rentowności w roku obrotowym 2021/2022 i w latach następnych.

Perspektywy odzwierciedlają rosnące zaufanie

Po tym, jak sytuacja w zakresie zamówień znacznie się poprawiła pod koniec ubiegłego roku finansowego, zwłaszcza w Chinach, ale także coraz bardziej w Europie i Ameryce Północnej, Heidelberg jest przekonany do optymistycznych prognoz co do roku finansowego 2021/2022 nawet w obliczu utrzymującej się niepewności związanej z negatywnym wpływem pandemii COVID-19. Pozytywna perspektywa jest podzielana przez stowarzyszenie branżowe VDMA, między innymi dlatego, że są nadzieje, iż sytuacja biznesowa w Ameryce Północnej również przyniesie trwałe ożywienie gospodarcze.

Podczas gdy sektor druku opakowań szybko powrócił do kondycji sprzed kryzysu i oczekuje się dalszego wzrostu, powrót do ożywienia w branży reklam drukowanych prawdopodobnie potrwa dłużej. Podsumowując, Heidelberg nie spodziewa się, że globalny wolumen druku szybko i w pełni powróci do poziomów sprzed pandemii.

Dzięki systematycznej realizacji strategicznych działań w obszarze opakowań, ekspansji cyfrowych modeli biznesowych oraz planowanemu rozwojowi biznesu, głównie w Chinach, Heidelberg zamierza skorzystać na ożywieniu na tych subrynkach i jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję. Ta pozytywna perspektywa jest wspierana przez efekty działań w zakresie wydajności i transformacji rozpoczętych wiosną 2020 r., które są już widoczne.

W zakresie EBITDA oczekiwany wzrost sprzedaży, zmniejszona baza kosztowa oraz eliminacja znaczących wydatków restrukturyzacyjnych mają być zrekompensowane redukcją kosztów pracowniczych oraz przychodami z pakietu działań związanych z programem transformacji. Znaczna część dochodów, które zostały wygenerowane z tego tytułu w roku obrotowym 2020/2021, m.in. z reorganizacji planów emerytalnych spółki oraz zysków ze sprzedaży spółki, zostanie zastąpiona trwałymi przychodami operacyjnymi.

W ramach koncentracji na rentownej działalności podstawowej Heidelberg spodziewa się dalszych przychodów z zarządzania aktywami w roku obrotowym 2021/2022 na podstawie realizowanych projektów. Ponieważ kwot i dokładnych terminów zysków z planowanych transakcji nie można jeszcze oszacować z wystarczającą pewnością, marża EBITDA jest obecnie prognozowana na poziomie od 6 do 7 procent, co byłoby wyższym wynikiem w stosunku do roku ubiegłego.

Próg rentowności zostanie obniżony

Próg rentowności EBIT, który przed pandemią wyniósł między 2,1 a 2,2 mld euro, zostanie trwale obniżony do około 1,9 mld euro dla roku 2022/2023, co powinno znacznie poprawić przyszłą rentowność firmy. W perspektywie średnio- i długoterminowej firma zakłada środki reorganizacyjne, koncentrację na działalności podstawowej i ekspansję nowych obszarów wzrostu, które łącznie mają przyczynić się do trwałej poprawy rentowności oraz wzrostu zasobów finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg