Œwišteczne spotkanie z Targami Poznańskimi
6 gru 2016 14:42

11 grudnia ub.r. w Warszawie odbyło się œwišteczne spotkanie prezesa zarzšdu Międzynarodowych Targów Poznańskich, Bogusława Zalewskiego, z grupš przyjaciół firmy. Prezes Zalewski na wstępie swojego wystšpienia scharakteryzował działalnoœć MTP w roku 2001 na tle sytuacji gospodarczej kraju. Stwierdził, że targi stanowiš ălustroÓ, w którym odbija się cała gospodarka i jej kondycja, jak również sytuacja poszczególnych przedsiębiorstw. Spowolnienie aktywnoœci gospodarczej, widoczne od drugiej połowy ubiegłego roku, wynika z niskiego tempa wzrostu popytu krajowego, tak konsumpcyjnego, jak i inwestycyjnego. Wprawdzie eksport dynamizował gospodarkę w pierwszym półroczu, nie był jednak w stanie w pełni zrównoważyć spadku tempa popytu wewnętrznego. W dalszym cišgu wystšpienia prezes Zalewski scharakteryzował działalnoœć MTP w roku 2001. Kierownictwo Targów stale pracowało nad swym programem, dostosowujšc go do zapotrzebowania rynku. Prowadziło też intensywnš działalnoœć inwestycyjnš, aby coraz lepiej zaspokajać oczekiwania wystawców i zwiedzajšcych. Prezes podkreœlił fakt, iż mijajšcy rok przyniósł zmiany w formule niemal wszystkich odbywajšcych się w Poznaniu targów. Scharakteryzował też poczynania inwestycyjne. Jedne dotyczyły targowych obiektów, drugie nowoczesnych technologii usprawniajšcych organizację. Prezes Zalewski mówił również o dużym potencjale krajowego przemysłu targowego, podkreœlajšc wpływy finansowe i korzyœci społeczne wynikajšce z organizacji targów oraz fakt, iż targi stanowiš nowoczesne narzędzie marketingu bezpoœredniego. AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>