13th european Tex conference w Polsce
6 gru 2016 14:42

13. Europejska Konferencja TEXowa odbyła się tym razem w naszym kraju. Do Bachotka Đ oœrodka toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyjechali goœcie z: Australii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i oczywiœcie z Polski. W dniach 29 kwietnia Đ 3 maja br. wygłoszono ponad 30 referatów i wykładów dotyczšcych istotnych kwestii zwišzanych ze składaniem publikacji naukowych i działaniem systemu TEX na różnych komputerach wyposażonych w różne systemy operacyjne. Były też liczne ekskursy w kierunku spraw zwišzanych z estetykš, a więc z grafikš i typografiš. Oto przykłady tematów poruszanych na konferencji, zarówno na sali wykładowej, jak i w kuluarach: Petr Sojka z Uniwersytetu Masaryka w Brnie przedstawił szeroko technicznš i lingwistycznš problematykę dzielenia wyrazów w różnych językach i zaproponował rozwišzania modułowe dla różnych grup użytkowników systemu. Marcin Woliński z Instytutu Podstaw Informatyki PAN na przykładzie łamania polsko-angielskiego słownika dowiódł, że można zoptymalizować automatyczne łamanie uwzględniajšc jego aspekty merytoryczne, technologiczne i estetyczne. Kees van der Laan z Holandii przedstawił metody składania cyrylicš w systemie TEX. Jean-Michel Hufflen z francuskiego Uniwersytetu Franche-ComtŽ informował o sposobach składania wielojęzycznych bibliografii. Włodzimierz Bzyl z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego na przykładzie zaprojektowanego przez siebie kroju Font Redis pokazał, jak skonstruować parametryczny font obwiedniowy pod Linux System. Karel Pis˙ka z Instytutu Fizyki Akademii Nauk w Pradze mówił o fontach formatu Type 1 w PDFie. Tomasz E. Kowalski z Politechniki Łódzkiej mówił o zastosowaniu technologii klient-serwer do systemu składania tekstów. Janusz Bień z Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego radził, jak pisać artykuł naukowy przy użyciu GNU Emacs21 i LaTeXa. PŽter Szabó z budapeszteńskiego Instytutu Matematyki mówił o włšczaniu grafiki do dokumentów TEXowych. Andrzej Tomaszewski z Warszawy pokazał technikę projektowania znaku firmowego (logo) oraz niektóre psychologiczne i semantyczne oddziaływania elementów graficznych. Istotne z punktu widzenia techniki TEXowej referaty wygłosili m.in.: David Kastrup z Niemiec, Hans Hagen z Holandii, Yannis Haralambous z Francji, Petr Skoupyˇ ze Szwajcarii i Adam Kolany z Polski. Podczas konferencji uczestnicy odbyli wycieczkę do Grudzišdza, gdzie w muzeum miejskim uczestniczyli w wernisażu wystawy grafiki wydawniczej zmarłego niedawno toruńskiego typografa Zygfryda Gardzielewskiego. Wystawie towarzyszyła ciekawa ekspozycja fotografii artystycznej Janiny Gardzielewskiej Đ żony grafika. Wystawa odbyła się dzięki inicjatywie i pracy znanego w œrodowisku TEXowym Janusza Nowackiego.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>