18. Międzynarodowe Biennale Plakatu Warszawa 2002
6 gru 2016 14:42

8 czerwca br. w Muzeum Plakatu w Wilanowie odbędzie się uroczystoœć otwarcia 18. Międzynarodowego Biennale Plakatu Warszawa 2002, które prezentować będzie twórczoœć plakatowš powstałš na œwiecie w latach 2000-2001. Organizatorami 18. MBP sš Muzeum Plakatu w Wilanowie, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Fundacja Plakat Polski. Patroni medialni imprezy to: I i II program Telewizji Polskiej SA, Radio ăBisÓ, ăGazeta WyborczaÓ, Art. & Business, Poligrafika oraz 2+3D. Sponsorami sš: Ministerstwo Kultury, Gmina Wilanów, Gmina Centrum, PLL LOT, Hotel MDM, Papyrus, Drukarnia Poligrafus, Heidelberg Polska, Toyota z Radoœci. Międzynarodowe jury, w skład którego weszli: Andrey Logvin (Rosja), Frieder Melling-hoff (Niemcy), Peret (Hiszpania), Władysław Pluta (Polska) oraz David Tartakover (Izrael) oceniało prace w następujšcych kategoriach: Ľ Plakaty ideowe dotyczšce zagadnień uniwersalnych i egzystencjalnej kondycji człowieka, problemów cywilizacyjnych, zjawisk politycznych, społecznych i akcji socjalnych. Ľ Plakaty kulturalne promujšce wydarzenia zwišzane z kulturš, sztukš, oœwiatš i sportem. Ľ Plakaty reklamowe promujšce towary i przedsiębiorstwa. Ľ Debiut: prace studentów i absolwentów uczelni artystycznych do 2 lat po dyplomie. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie było pierwszym na œwiecie w tej dyscyplinie sztuki; powstało w roku 1966. Od poczštku swego istnienia zdobyło uznanie w œrodowisku grafików i krytyków, stajšc się znaczšcym i prestiżowym międzynarodowym wydarzeniem artystycznym. Nazwiska najwybitniejszych na œwiecie grafików znalazły się poœród laureatów, uczestników, jurorów i sympatyków tego konkursu. Biennale objęte jest stałym patronatem International Council of Graphic Design Association (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Grafików Projektantów) ICOGRADA, która funduje Nagrodę Specjalnš MBP. Od roku 1994 stałš siedzibš Biennale i wystawy konkursowej jest Muzeum Plakatu w Wilanowie (http: //www. web-market. com. pl/plakat/), które powstało 4 czerwca 1968 roku jako pierwsze w œwiecie muzeum tego typu. Obecnie muzeum posiada jednš z największych kolekcji plakatu artystycznego w œwiecie liczšcš ponad 55 000 tytułów. Muzeum prowadzi także działalnoœć wydawniczš, zlecajšc druk plakatów i innych wydawnictw towarzyszšcych każdej wystawie. Sš one często nagradzane i wyróżniane na konkursach i przeglšdach działalnoœci edytorskich muzeów. Biuro 18. Międzynarodowego Biennale Plakatu Warszawa 2002: Muzeum Plakatu w Wilanowie, ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, tel./fax 858 24 37, 842 26 06, e-mail: biennale@mnw.art.pl, http://www.mnw.art.pl