35-lecie IPPW
6 gru 2016 14:43

W dniu 25 paŸdziernika br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbył się Zjazd Absolwentów z okazji 35-lecia Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Został on zorganizowany przez kierownictwo Instytutu Poligrafii PW oraz zarzšd Stowarzyszenia Absolwentów IP PW. Częœć oficjalnš jubileuszowego Zjazdu Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej rozpoczęła przewodniczšca zarzšdu Stowarzyszenia Absolwentów IP PW mgr Maria Kwiatkowska, która po powitaniu licznie zebranych goœci i absolwentów oraz przedstawieniu programu uroczystoœci 35-lecia życzyła przyjemnych obrad i zabawy. Następnie przekazała przewodnictwo aktualnej szefowej Instytutu Poligrafii. Dyrektor dr Ewa Klus-Mudrak Đ jedna z pierwszych absolwentek Đ powitała serdecznie uczestników Zjazdu. Przedstawiła krótki rys dziejów Instytutu Poligrafii, pierwszej polskiej uczelni poligraficznej. Życzšc przyjemnego wieczoru jubileuszowego stwierdziła w zakończeniu, że praca zapoczštkowana przed 35 laty, okreœlana jako ăkamień milowyÓ w szkoleniu inżynierskiej kadry poligraficznej jest kontynuowana, że kamień udŸwignięto i wyciosano z niego obelisk. Należy bowiem podkreœlić, że dokonano dużego dzieła, którym jest ponadtysięczna armia absolwentów Instytutu Poligrafii PW. A powstawało ono dzięki staraniom i zaangażowaniu wielu instytucji państwowych i uczelni, kierownictwa przemysłu poligraficznego, zakładów pracy i ofiarnie działajšcych osób, które tutaj trudno wymienić oraz inżynierskiego stowarzyszenia naukowo-technicznego Đ Sekcji Poligrafów SIMP, która powstała przed 50 laty. Dzięki tej działalnoœci w latach 1954-1957 pierwsze dyplomy inżyniera poligrafa uzyskali pracownicy przemysłu poligraficznego w Katedrze Fototechniki Politechniki Wrocławskiej, a następnie w latach 1958-1959 studenci Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Jednoczeœnie wysyłano studentów na uczelnie zagraniczne, skšd do polskiego przemysłu poligraficznego zaczęli przychodzić pierwsi absolwenci: od 1957 r. z Moskiewskiego Instytutu Poligraficznego i od 1962 r. z Inżynierskiej Szkoły Poligraficznej w Lipsku. I wreszcie od 1972 r. pierwsi inżynierowie poligrafowie z własnej uczelni poligraficznej, której dzieje zaczynajš się od powołania Oddziału Poligrafii na Wydziale Geodezji i Kartografii przez JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. Dionizego Smoleńskiego i pierwszego naboru na studia wieczorowe w 1967 r. Senat Politechniki Warszawskiej utworzył w 1968 r. Oddział Poligraficzny na Wydziale GiK, a na jego kierownika powołał prof. Felicjana Pištkowskiego i rozpoczęto nabór na studia dzienne. Oddział został przekształcony w 1970 r. w Instytut Poligrafii z prawem realizowania 5-letnich studiów magisterskich dziennych, a na swojš siedzibę uzyskał częœć gmachu po Technikum Poligraficznym przy ul. Konwiktorskiej 2. Instytut przechodził różne formy rozwoju i rodzaje szkolenia. Jego dyrektorami byli prof. Felicjan Pištkowski do wrzeœnia 1975 r., prof. dr Herbert Czichon do wrzeœnia 1999 r., a obecnie dr Ewa Mudrak. Od 1.10.2003 r. Instytut realizuje nowy, elastyczny kierunek studiów ăPapiernictwo i poligrafiaÓ, powołany w 1998 r. przez Radę Głównš Szkolnictwa Wyższego, a zatwierdzony uchwałš Senatu PW w marcu 2003 r. List prof. Felicjana Pištkowskiego z okazji jubileuszu 35-lecia do absolwentów i wychowanków Instytutu Poligrafii odczytał absolwent nr 1 inż. Henryk Hochman. Współtwórca oraz pierwszy dyrektor Instytutu przekazujšc serdeczne pozdrowienia i życzenia szczęœcia i wszelkiej pomyœlnoœci skierował pod rozwagę apel o przyjaŸń: Pielęgnujcie przyjaŸń, pielęgnujcie przyjaŸń i tš z lat młodzieńczych, z ławy szkolnej i tš ze studiów akademickich i te przyjaŸnie spotykane w życiu. Pielęgnujcie przyjaŸnie zawsze, ale w szczególnoœci teraz, w czasach, w których z premedytacjš ten i ów niszczy idee moralnoœci i patriotyzmu. (...) Pielęgnujcie przyjaŸń, bo z przyjaciółmi łatwiej doszukacie się prawdy, bo z przyjaciółmi łatwiej Wam będzie iœć przez życie, bo w przyjaŸni moc i siła, bo w gronie przyjaciół radoœniej. Wygłoszone zostały przemówienia okolicznoœciowe. Przedstawiciele pokrewnej uczelni poligraficznej prof. Bogdan Durniak Đ rektor i doc. Jarosław Ugrin Đ prorektor Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie przekazali Instytutowi i zebranym serdeczne życzenia oraz księgę starodruków. W imieniu Wydziału Geodezji i Kartografii PW życzenia przekazał prodziekan ds. studenckich dr inż. Andrzej Pachuta oraz odœpiewał hymn geodetów. Na zakończenie odœpiewano obok Gaudeamus igitur... także Hymn Instytutu Poligrafii. Uczestnicy Zjazdu zostali następnie zaproszeni na jubileuszowe torty: 35-lecia Instytutu Poligrafii i 95-lecia prof. Felicjana Pištkowskiego oraz na wspólne zdjęcia w holu Centrum Konferencyjnego. Centrum zostało udekorowane barwnymi informacjami i logami różnych firm sponsorskich, instytucji i prasy fachowej, m.in. sponsora medialnego Đ czasopisma Poligrafika, które przyczyniły się do zorganizowania Zjazdu Absolwentów. W głównym holu Centrum widniały powiększone kopie dyplomów inżynierów poligrafów różnych uczelni krajowych i zagranicznych. Po wspólnym zdjęciu uczestnicy Zjazdu, korzystajšc ze stołu szwedzkiego i wiejskiego oraz występów zespołów artystycznych, przy ărocznikowych stolikachÓ wspominali i dyskutowali na temat dziejów Instytutu oraz polskiej poligrafii, jej teraŸniejszoœci i przyszłoœci, a także sprawach osobistych. Spotkania po latach, dyskusje i wspomnienia przeplatane były występami tanecznymi i artystycznymi m.in. Jose Torresa, licznymi konkursami sprawdzajšcymi kondycję umysłowš i fizycznš absolwentów oraz tańcami przy akompaniamencie zespołu Salsa Tropical. W zjeŸdzie uczestniczyło około 400 osób: zaproszonych oficjalnych goœci z różnych instytucji i zakładów, sponsorów i prasy fachowej oraz przede wszystkim absolwentów Instytutu Poligrafii, poligraficznych uczelni zagranicznych z Lipska i Moskwy oraz uczelni krajowych. Był wœród nich także jeden z najstarszych inżynierów poligrafów inż. Apolinary Brodecki, który uzyskał dyplom przed 50 laty, w 1954 r. Stwarzało to duże możliwoœci ciekawych spotkań po latach, nawišzania znajomoœci oraz kontaktów zawodowych i osobistych, pokoleniowych i rodzinnych. Stowarzyszenie Absolwentów wydało kolejnš bogato ilustrowanš monografię. Obok wspomnień opisane sš w niej 35-letnie dzieje Instytutu Poligrafii, a także ponad 50-letnie dzieje powstawania polskiej poligraficznej kadry inżynieryjnej oraz spisy wszystkich inżynierów poligrafów z różnych uczelni. Obok wspomnień o tych, co odeszli publikacja zawiera kilkaset zdjęć z życia Instytutu i jego absolwentów. Publikację otrzymali uczestnicy Zjazdu i jest ona do nabycia w zarzšdzie Stowarzyszenia. Z okazji jubileuszu należy życzyć Instytutowi Poligrafii PW, jego kierownictwu i kadrze naukowo-dydaktycznej oraz absolwentom dalszego owocnego rozwoju i pracy dla polskiej poligrafii, a także pomyœlnoœci w życiu zawodowym i osobistym oraz złotego jubileuszu 50-lecia. Zjazd-bal trwał do białego rana Đ zgodnie z życzeniem prof. Felicjana Pištkowskiego ă... melodyjnej zabawy do białego rana. Iuvenes dum estisÓ.