4 lata Shinohary w Polsce
6 gru 2016 14:43

W œwiecie koncentracji, japoński producent drukujšcych arkuszowych maszyn offsetowych marki Shinohara pozostaje wierny idei specjalizacji i budowania długotrwałych relacji ze swoimi klientami i dystrybutorami. Dwa bieguny Patrzšc na mapę producentów maszyn drukujšcych nietrudno dojœć do wniosku, że wszyscy liczšcy się na arenie œwiatowej producenci sš zlokalizowani w Niemczech albo Japonii. Podczas gdy producenci niemieccy i oferowane przez nich marki maszyn sš bez problemu rozpoznawane na polskim rynku Đ głównie ze względów historycznych, ale także ze względu na fakt bezpoœredniego sšsiedztwa z Polskš (czasami lepiej robić interesy z sšsiadem) oraz często stereotypowo dokonywanej klasyfikacji producentów maszyn (niemieckie samochody sš podobno lepsze niż japońskie) Đ to producentów japońskich potencjalni użytkownicy odkrywajš dopiero za poœrednictwem firm reprezentujšcych danego producenta maszyn. Warto więc przypomnieć, że liczšcych się producentów japońskich jest prawie dwukrotnie więcej niż niemieckich. Œwiatowy rynek poligraficzny poznał już takich producentów, jak: Akiyama, Komori, Hamada, Mitsubishi, Ryobi, Sakurai oraz Shinohara. Mnogoœć producentów japońskich oraz ich wolumen sprzedaży stanowiš przeciwległy biegun, dajšc użytkownikom maszyn poligraficznych znaczne możliwoœci wyboru i czerpania korzyœci z niekończšcego się wyœcigu technologicznego między zachodem a wschodem. Oznacza to również większš konkurencję, a nie ma nic lepszego dla klienta niż silna konkurencja producentów i dostawców urzšdzeń w walce o odbiorcę. Każdy z wymienionych producentów japońskich oferuje własne, unikalne rozwišzania technologiczne i praktykuje indywidualnš filozofię prowadzenia biznesu. Wœród wymienionych sš zarówno wielkie koncerny produkujšce maszyny seryjnie (Komori, Mitsubishi, Ryobi) i traktujšce klienta bezosobowo, jak i œrednie prywatne firmy, takie jak chociażby Shinohara, które każdego klienta/użytkownika maszyny starajš się poznać nie tylko z imienia i nazwiska, lecz także od strony upodobań, gustów i potrzeb. Stšd Đ w przypadku tej ostatniej każdy egzemplarz maszyny jest ăskrojony na miaręÓ dla danego klienta. Shinohara, przy obecnych tendencjach do globalizacji i anonimowoœci we wszystkich sferach życia, przejawia wyjštkowš determinację w dšżeniu do personalizacji swoich stosunków handlowych i kładzie nacisk na dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb. Jak to się zaczęło W Shizuoka, jednym z okręgów przemysłowych Japonii będšcym siedzibš takich koncernów jak Honda i Suzuki, w 1919 roku rodzina Shinohara zakłada firmę maszynowš pod nazwš Shinohara Machinery. Od roku 1948 Shinohara Machinery produkuje maszyny poligraficzne, poczštkowo typograficzne płaskie, których rozwój i rosnšca sprzedaż pozwoliły na otwarcie w roku 1964 własnej odlewni, do dzisiaj produkujšcej wszystkie elementy konstrukcyjne maszyny Đ od monolitycznego korpusu po œciany boczne. Poczštkowo Shinohara sprzedaje swoje maszyny pod nazwš Fuji. W roku 1966 wprowadza na rynek maszyny Fuji Ace w formacie A2, w kolejnych latach Fuji 52, 102, 58, 50, by w roku 1978 z sukcesem zaprezentować na rynku maszynę 65 z odwracaniem. W 1984 następuje zmiana nazwy Fuji na Shinohara. Tak popularne w Japonii zastosowanie nazwiska właœciciela firmy jako nazwy produktu wzmacnia pozycję Shinohary w œwiecie, chociaż do dzisiaj z powodzeniem zakupić można używane, prawie już 20-letnie maszyny Fuji czy znaleŸć je pracujšce również w polskich drukarniach. Koniec lat 80. to okres zakreœlenia œcisłej specjalizacji dla produkcji maszyn w zakresie formatów B3, A2 i B2, wprowadzonych na rynek w latach 90. Rozpoczęcie nowego tysišclecia to wprowadzenie przez Shinohara na rynek maszyn 8-kolorowych w formacie A2 i B2. Jedna z takich 8-kolorowych maszyn pracuje już w Polsce. Nic na skróty Drukujšce maszyny Shinohara stały się znane z jakoœci i niezawodnoœci. Filozofia firmy Shinohara może być okreœlona w 3 słowach: nic na skróty. Co to oznacza? Poœwięcanie czasu i energii we wszystkich fazach produkcji każdej z maszyn, niekończšce się badania i rozwój, dni na obróbkę, precyzyjne pomiary i montaż, w końcu godziny testowania i analiz. Ale ponad wszystko ănic na skrótyÓ oznacza czas przeznaczany na bliskie relacje z każdym klientem i ich utrzymywanie przez lata, wsłuchiwanie się i odpowiadanie na potrzeby klientów, czego logicznš konsekwencjš dla obu stron jest satysfakcja nie tylko finansowa; to œwia-domoœć, że domknięcie transakcji sprzedaży nie jest zakończeniem współpracy z użytkownikiem, ale jej poczštkiem. Specjalizacja Đ maszyny drukujšce Mercator Poligrafia, wyłšczny dystrybutor Shinohara w Polsce, opiera swojš działalnoœć biznesowš na credo: zajmujemy się tym, na czym się najlepiej znamy i z czego jesteœmy znani: dostarczaniem klientom ăszytych na miaręÓ wysokiej klasy maszyn drukujšcych i urzšdzeń introligatorskich oraz pełnej obsługi serwisowej. Bazujšc na prawie 6-letnim doœwiadczeniu w dystrybucji i serwisowaniu maszyn Polly, Mercator Poligrafia w 1999 r. rozszerzył swojš ofertę o maszyny japońskie z najwyższej półki jakoœciowej, tj. Shinohara. Rozpoczynajšc wtedy œcisłš współpracę z Shinohara wybrano produkt o unikalnej konstrukcji na rynku i producenta japońskiego, choć nie największego, ale stawiajšcego tak jak Mercator Poligrafia na specjalizację i indywidualne traktowanie tak produktu, jak i klienta. Wreszcie kryterium doboru było bezpoœrednie pochodzenie produktu z fabryki w Japonii. Żadnych poœredników europejskich oraz ăskładanekÓ czy ăprzeładunkówÓ w Europie. Po 4 latach współpracy wiadomo, że był to bardzo dobry wybór. Zainstalowane w tym okresie w Polsce maszyny Shinohara oraz wspólny stopień determinacji i pasja, z jakš producent i dystrybutor podchodzš do tego, co robiš, stanowiš potwierdzenie, że więcej treœci, a formy tyle, ile trzeba może być najlepszš alternatywš w wyborze produktu przez użytkownika. Cena maszyny i jej eksploatacji W procesie produkcji Shinohara nalega na utrzymanie wysokich standardów produktów poprzez zastosowanie najwyższej jakoœci elementów i szczegółowej kontroli jakoœci. Użytkownicy maszyn Shinohara rozumiejš i doceniajš to. Wiedzš, iż kupujšc maszynę Shinohara nie płacš mało, ale w zamian otrzymujš najwyższš jakoœć i precyzję w ekstremalnie trwałej maszynie. Ci, którzy znajš już markę Shinohara z własnego doœwiadczenia, w rubryce na plus wpisujš niskie koszty eksploatacji wynikajšce chociażby z faktu zastosowania komponentów znanych specjalistycznych firm, których przedstawicielstwa działajš na całym œwiecie. Oznacza to najwyższš jakoœć, gdyż nikt nie dostarczy lepszego produktu niż specjalizujšca się fabryka w krótszym czasie przy najniższej możliwej cenie. Wreszcie prowadzona przez Shinoharę odpowiedzialna polityka biznesu w aspekcie częœci zamiennych oraz obsługi posprzedażnej jest również wyjštkowa: częœci do maszyny i jej serwis sš istotnym elementem już na etapie produkcji. Produkt ma mieć częœci zamienne zunifikowane tak, aby użytkownik bez względu na miejsce użytkowania miał do nich bezpoœredni i nieograniczony dostęp. Serwis ma zaœ głównie działać prewencyjnie poprzez systematyczne przeglšdy maszyn zapobiegajšce nieprzewidzianym przestojom w ich pracy. Shinohara na œwiecie Ponad 40 lat temu Shinohara rozpoczęła sprzedaż swoich maszyn typograficznych Fuji poza Japoniš. Od tego czasu wzrastajšcy eksport niedoœcignionej jakoœci oraz usług zaowocował zbudowaniem szerokiej sieci sprzedaży i biur serwisowych na wszystkich znaczšcych rynkach i praktycznie na każdym kontynencie œwiata. Warto podkreœlić, iż coraz większego znaczenia w zakresie iloœci instalowanych corocznie maszyn nabiera Europa jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijajšcych się rynków dla Shinohary, gdzie obok dystrybutorów oferujšcych maszyny Shinohara od dziesięcioleci w takich krajach jak Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja czy Portugalia, mamy atrakcyjne dla maszyn japońskich, a zdominowane na razie przez dostawców niemieckich, rynki jak Polska czy rynki Europy Œrodkowo-Wschodniej. Na szczęœcie w Polsce rozpoczšł się już okres, kiedy użytkownicy Shinohary przy kolejnych decyzjach inwestycyjnych mówiš powtórnie ătakÓ dla Shinohary kupujšc następne egzemplarze. Wspólna przyszłoœć Przemyœlany rozwój maszyn Shinohara oparty jest na najnowszych technologiach uwzględniajšc przy tym nawet najdrobniejsze wskazówki obecnych użytkowników tych maszyn z całego œwiata. Stały kontakt z polskimi użytkownikami maszyn Shinohara poprzez cykliczne patrole serwisowe organizowane przez Mercator Poligrafia z udziałem techników producenta i konsekwentne dšżenie do udoskonalania produktów owocujš nie tyle chwilowymi wynalazkami, co bardzo użytecznymi w bieżšcym użytkowaniu innowacjami. Wreszcie wrodzona Japończykom skromnoœć powoduje, że długo dojrzewajšca koncepcja zmian zewnętrznych ich technicznych arcydzieł daje zaskakujšce, cieszšce oko rezultaty Đ o czym już wkrótce wszyscy będziemy mogli się przekonać. Tak się złożyło, że Shinohara i Mercator Poligrafia po raz pierwszy zaprezentujš szerokiej publicznoœci na targach IGAS 2003 w Tokio we wrzeœniu br. zmianę jednego z elementów treœci maszyny w połšczeniu ze zmianš tym razem i formy (design). Już teraz z przyjemnoœciš zapraszamy Państwa na fotoreportaż z targów IGAS i prezentacje wspomnianych zmian w następnym wydaniu Poligrafiki oraz na naszej stronie internetowej www.mercatorpoligrafia.pl. Zapraszamy! Magdalena Zaczkiewicz Mercator Poligrafia SA

error: Kopiowanie zabronione!