45 lat Drukarni Skarbowej
6 gru 2016 14:42

W pištek 20 wrzeœnia w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie odbyły się uroczystoœci jubileuszowe z okazji 45-lecia Drukarni Skarbowej. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, firmy współpracujšce z drukarniš Đ klienci, dostawcy Đ oraz pracownicy Drukarni Skarbowej. W krótkim wystšpieniu dyrektor DS Andrzej Płatek podziękował 400-osobowej załodze za zaangażowanie i Đ jak to okreœlił Đ ăkult dobrej pracyÓ panujšcy w zakładzie, któremu Drukarnia Skarbowa zawdzięcza swojš mocnš pozycję na rynku. Dyrektor Płatek mówił również o licznych inwestycjach prowadzonych sukcesywnie przez lata, zarówno w nowe technologie, jak i w budowę nowych obiektów. Najnowszš, zakończonš w bieżšcym roku, jest Zakład Produkcji Druków Zabezpieczonych i Kart Plastikowych przy ul. Karczunkowskiej, który Đ jak podkreœlał dyrektor Đ zasługuje na miano jednego z najnowoczeœniejszych zakładów w Europie. Wszystkie te inwestycje oraz doœwiadczenie załogi przekładajš się na jakoœć druków i renomę Drukarni Skarbowej. Przypomnijmy, że właœnie w DS sš drukowane paszporty i dowody osobiste i że jest ona jednym z dwóch zakładów w Europie stosujšcych unikalnš technologię poliwęglanowš do ich produkcji. Oprócz tego właœnie w dniu uroczystych obchodów jubileuszowych, czyli 20 wrzeœnia Drukarnia uzyskała Đ jako jedyna w Polsce Đ międzynarodowš licencję na produkcję kart bankowych. Jeœli chodzi o plany na przyszłoœć, to dyrektor Płatek poinformował, że prowadzone sš obecnie rozmowy na temat połšczenia Drukarni Skarbowej z Polskš Wytwórniš Papierów Wartoœciowych, co doprowadziłoby do utworzenia mocnego, skonsolidowanego przedsiębiorstwa o dużym potencjale produkcyjnym i zdolnoœci konkurencyjnej nie tylko na rynku krajowym. Tego właœnie życzyła Jubilatce podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Małgorzata Ostrowska, która w swoim wystšpieniu wyraziła również nadzieję, że jeszcze do końca bieżšcego roku Drukarnia Skarbowa stanie się spółkš Skarbu Państwa, gdyż działania w tym kierunku sš już dalece zaawansowane. Nie obyło się oczywiœcie bez urodzinowego tortu, szampana i bankietu. Uroczystoœć uœwietnił spektakl musicalu ăGreaseÓ. IZ