4media nie wesprze Inwestora
6 gru 2016 14:42

Giełdowa spółka 4Media, która wydaje m.in. dziennik ăŻycie" oraz szereg gazet lokalnych i prasę bezpłatnš, od kilku miesięcy zaczęła inwestować w drukarnie. Kontroluje już firmę Azet-Grafico z Pruszkowa i Zakłady Graficzne Tamka z Warszawy. Na razie 4Media nie będš kupować kolejnych przedsiębiorstw z branży. Niedawno zrezygnowały z przejęcia kontroli nad trzema drukarniami należšcymi do firmy Inwestor. Spółka 4Media powstała na bazie łódzkiego Chemiskóru, należšcego do branży garbarskiej. Po wydzieleniu i sprzedaży starych aktywów nowi akcjonariusze firmy, której prezesem jest Wojciech Krefft, a przewodniczšcym rady nadzorczej Jacek Merkel, zaczęli budować koncern medialny. Sztandarowym tytułem 4Media jest ogólnopolski dziennik ăŻycieÓ. Spółka wydaje też szereg gazet lokalnych oraz Aglomeracyjnš Gazetę Bezpłatnš ăMetroÓ w największych miastach kraju. Łšczny nakład jej wszystkich tytułów oscyluje obecnie wokół 500 tys. egzemplarzy. Zarzšd 4Media od poczštku informował, że wydawanie gazet ogólnokrajowych, lokalnych i bezpłatnych będzie wspierane rozwojem własnej bazy drukarskiej. Firma w tym celu zdecydowała się na powołanie odrębnego podmiotu Druk-Serwis. Ta w pełni zależna od 4Media spółka ma koordynować i nadzorować pracę zakładów drukarskich i jest odpowiedzialna za kolportaż prasy w naszej grupie Đ powiedziała nam Monika Sarnecka, rzecznik prasowy 4Media. Dodała, że docelowo wszystkie tytuły kontrolowane przez spółkę będš drukowane we własnych drukarniach, czyli Azet-Grafico i Zakładach Graficznych Tamka. W obu tych firmach przeprowadzane sš inwestycje modernizacyjne po to, aby zakłady mogły sprostać nowym wyzwaniom. Na razie nie mogę zdradzić, jakie œrodki zostanš przeznaczone na ten cel. Przejęcie kontroli nad Azet-Grafico Po koniec grudnia 2000 r. 4Media podpisały umowę zakupu 55 tys. udziałów, czyli 99,9% kapitału, o wartoœci nominalnej 5,5 mln zł drukarni Azet-Grafico z Pruszkowa od Jędrzeja Jaworskiego. Firma zapłaciła za nie równowartoœć 300 tys. USD w dwóch równych ratach. Pierwszš w cišgu 7 dni, a drugš do końca stycznia 2001 r. Warunkiem dojœcia umowy do skutku było wniesienie do Azet-Grafico przez sprzedajšcego udziały prawa użytkowania wieczystego nieruchomoœci wraz z własnoœciš budynków w Pruszkowie o powierzchni ponad 23,4 tys. m2. 4Media na poczštku maja 2001 r. odsprzedały swojej w 100% zależnej firmie Druk-Serwis z Gdańska wszystkie 55 tys. udziałów Azet-Grafico za 5 mln 522 tys. zł. W podwyższonym kapitale spółki nie stanowiły one już 99,9%, tylko 60%. Decyzja o wejœciu do Azet-Grafico nowych współwłaœcicieli została podjęta w styczniu 2001 r. Kapitał firmy podwyższono wówczas z ponad 5,5 mln zł do ponad 9,2 mln zł (sšd zarejestrował to dopiero pod koniec lipca). Na poczštku czerwca 2001 r. Druk-Serwis podpisał umowę kupna 5% udziałów Azet-Grafico od Cezarego Wyszyńskiego, który przystšpił do spółki uczestniczšc w podwyższeniu jej kapitału. Druk-Serwis zapłacił za udziały 430 tys. zł ze œrodków własnych. Po transakcji i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału Azet-Grafico spółka zależna od 4Media ma prawie 65% jej udziałów. Blisko 35,3% udziałów pruszkowskiej drukarni posiada Cezary Wyszyński, a pozostałe 0,04% ma Rafał Wyszyński. Przedstawiciele Azet-Grafico nie chcieli z nami rozmawiać na temat kondycji drukarni, jej wyników i możliwoœci produkcyjnych. Monika Sarnecka przyznała, że drukarnia pracuje już dla potrzeb grupy 4Media. Wejœcie do ZG Tamka Pod koniec sierpnia 2001 r. Azet-Grafico, spółka zależna 4Media, podpisała umowę zakupu akcji Zakładów Graficznych Tamka z Warszawy. Tajemnicš pozostaje, za ile kupiła udziały. Nie wiadomo również, jaka jest kondycja drukarni. Aleksy Banasiak, prezes zarzšdu ZG Tamka niechętnie rozmawia na temat wyników. Mówi, że firma jeszcze nie pracuje dla potrzeb 4Media. Nowy akcjonariusz przygotowuje już dla niej strategię. Liczymy, że współpraca z 4Media będzie dla nas korzystna i zapewni nam dalszy rozwój. Po przejęciu druku częœci wydawnictw tej firmy wzroœnie wykorzystanie naszych mocy produkcyjnych Đ powiedział nam prezes Banasiak. Dodał, że zakład, którym kieruje, ma dosyć szerokš specjalizację i może drukować m.in. gazety, ksišżki i druki reklamowe. ZG Tamka, tak jak cała branża, odczuwa spadek zamówień. Liczymy, że ta tendencja się odwróci Đ mówi prezes Banasiak. Przyznaje, że park maszynowy drukarni nie należy do najnowoczeœniejszych. Potrzebne sš pewne inwestycje modernizacyjne. Mam nadzieję, że nasz nowy akcjonariusz przeznaczy na ten cel odpowiednie œrodki Đ dodaje prezes Banasiak. Jak ustaliliœmy, ZG Tamka zatrudniajš obecnie ok. 100 osób. Zerwana umowa z firmš Inwestor Pod koniec maja 2001 r. 4Media podpisały przedwstępnš umowę zakupu od gdańskiej firmy Inwestor udziałów w 3 drukarniach. Chodziło o przejęcie kontroli nad Zakładami Graficznymi im. Komisji Edukacji Narodowej z Bydgoszczy, Rzeszowskimi Zakładami Graficznymi z Rzeszowa i Gdańskimi Zakładami Graficznymi z Gdańska, będšcymi pozostałoœciš po ZG Atext, które ogłosiły upadłoœć kilka miesięcy temu. 4Media za udziały w tych firmach miały zapłacić łšcznie 18 mln zł. Obie strony dały sobie czas na przeprowadzenie transakcji do końca paŸdziernika tego roku. Firma Inwestor zobowišzała się do objęcia akcji nowej kolejnej emisji 4Media o wartoœci 9 mln zł. Transakcja przejęcia ww. drukarń nie doszła jednak do skutku. Zarzšd 4Media poinformował, iż rezygnuje z podpisania umowy z firmš Inwestor m.in. dlatego, że zawarł porozumienie inwestycyjne z MediaInvest. Spółka ta wyraziła chęć objęcia nowych akcji 4Media oraz jej papierów dłużnych. 4Media po przejęciu kontroli nad Azet-Grafico i ZG Tamka odstšpiła od umowy z firmš Inwestor. Drukarnie, które ona kontroluje, nie sš w najlepszej kondycji finansowej. Zarzšd miał też wštpliwoœci co do ceny. Uznał, że na obecne potrzeby grupy wystarczš na razie dwie drukarnie Đ powiedziała Monika Sarnecka. Niewykluczone, że znaczšcy wpływ na to, iż nie doszło do transakcji z firmš Inwestor, miały problemy jej prezesa i współwłaœciciela Andrzeja Maroszka (patrz ramka poniżej). Już po podpisaniu wstępnej umowy z 4Media został on aresztowany w zwišzku z podejrzeniem o doprowadzenie do milionowych strat w Zakładach Mięsnych w Koœcierzynie (patrz tinta). Zarzšd 4Media mógł stracić zaufanie do szefa Inwestora. Najprawdopodobniej nie chciał też mieć wœród swoich akcjonariuszy spółki, której zarzšdzanie mogło pozostawiać wiele do życzenia. Przypomnijmy, że Inwestor deklarował m.in., iż w jego drukarniach będzie realizowany ăkontrakt stuleciaÓ, którym nazywano planowany druk dziesięciu milionów ksišżek teleadresowych dla Panoramy Firm. Do jego realizacji oczywiœcie nie doszło.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>