50 lat dla poligrafii. Jubileusz Oddziału Warszawskiego Sekcji Poligrafów SIMP
6 gru 2016 14:43

Ponad 50 lat temu Đ 17 kwietnia 1952 roku Đ powstała Sekcja Poligrafów SIMP, stowarzyszenie naukowo-techniczne inżynierów i techników przemysłu poligraficznego. Już w kilka miesięcy póŸniej, 26 listopada 1952, pracownicy techniczno-technologiczni warszawskich drukarń, którzy byli głównymi inicjatorami i organizatorami powstania Sekcji, utworzyli Oddział Warszawski stowarzyszenia. Przez wiele lat był to największy oddział terenowy Sekcji Poligrafów, liczšcy ok. 800 członków i 24 koła zakładowe. 6 marca br. w warszawskim Domu Technika odbyły się oficjalne uroczystoœci z okazji jubileuszu warszawskiego oddziału Sekcji Poligrafów, które zgromadziły blisko 100-osobowš reprezentację stołecznych poligrafów oraz przedstawicieli firm zwišzanych z naszš branżš. Przybyłych powitał prezes Oddziału Warszawskiego Bogdan Wyrzykowski, wymieniajšc obecnych na sali goœci honorowych: Adama Wysockiego Đ seniora, jednego z członków-założycieli Sekcji; prof. Herberta Czichona, długoletniego dyrektora Instytutu Poligrafii PW; Kazimierza Stępniewskiego Đ prezesa ZG Sekcji Poligrafów; a także reprezentujšcych Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich kolegów Andrzeja Ciszewskiego, Jana Salamończyka oraz Kazimierza Łasiewickiego. Bogdan Wyrzykowski mówišc o 50 latach działalnoœci Sekcji Poligrafów i jej warszawskiego oddziału podkreœlił, że poligrafia jest obecnie po procesie restrukturyzacji, w wyniku którego polskie drukarnie sš zdolne do konkurowania na rynku Unii Europejskiej. Zwrócił również uwagę na postępujšcš dezintegrację branży wyrażajšc nadzieję, że spotkanie jubileuszowe posłuży także odnowieniu dawnych więzi koleżeńskich. Majš temu również służyć nowe formy działania stowarzyszenia, niezbędna jest bowiem chęć współpracy poszczególnych jednostek przy realizacji celu, którym jest zintegrowanie działalnoœci polskich zakładów poligraficznych i kadry inżynieryjno-technicznej. Andrzej Ciszewski, prezes Zarzšdu Głównego SIMP, w swoim wystšpieniu nawišzał do niedawnych obchodów 75-lecia tej organizacji zrzeszajšcej obecnie 30 sekcji. Sekcja Poligrafów należy do œcisłej czołówki, łšczšc Đ jak to okreœlił mówca Đ naukę z przemysłem i werbujšc młodzież do swoich szeregów. Poligrafowie to grupa zawodowa, której stosunkowo blisko do Unii Europejskiej. Prezes Ciszewski podkreœlił również, że organ Sekcji Poligrafów Đ Poligrafika Đ jest jednym z najlepszych spoœród kilkunastu tytułów branżowych wydawanych pod egidš SIMP (warto wspomnieć, że w roku 1998 z okazji 50-lecia istnienia Poligrafiki miesięcznik został wyróżniony Zbiorowš Odznakš Honorowš SIMP). Z kolei prezes Oddziału Warszawskiego SIMP Jan Salamończyk przypomniał, że Sekcja Poligrafów jest jednš z najstarszych w strukturach Oddziału Warszawskiego SIMP, skupiajšcego łšcznie 16 sekcji. Mówił też o przygotowywanej nowej ustawie o stowarzyszeniach naukowo-technicznych, wprowadzajšcej procedury ustalenia œcieżki awansu absolwentów po studiach inżynierskich. Dotychczasowy brak takich procedur powoduje, że wielu absolwentów uczelni technicznych znajduje pracę poza wyuczonym zawodem. Sekretarz generalny SIMP Kazimierz Łasiewicki wymienił w swoim wystšpieniu nazwiska członków Oddziału Warszawskiego szczególnie zasłużonych dla rozwoju stowarzyszenia w czasie minionych 50 lat, w tym długoletnich przewodniczšcych Oddziału: Romana Kirschke, Ryszarda Rawdanisa, Leonarda Cichockiego, Antoniego Szczepańskiego. Przewodniczšcy Zarzšdu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP Kazimierz Stępniewski w imieniu prezydium zarzšdu i własnym złożył na ręce kol. Wyrzykowskiego podziękowania dla obecnych działaczy i ich poprzedników za dotychczasowe dokonania. Życzył im zadowolenia z działalnoœci społeczno-zawodowej i powodzenia w życiu osobistym, a Oddziałowi Warszawskiemu Đ powrotu na zajmowanš w latach poprzednich pierwszš pozycję w kraju, zważywszy, że poligrafia warszawska stanowi 40% całej polskiej poligrafii. Okolicznoœciowe przemówienia zawierajšce życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu wygłosili również: dyrektor Biura Polskiej Izby Druku Zdzisław Adamski, który podkreœlał, że przynależnoœć do Sekcji wynika z potrzeby, a nie z obowišzku; przewodniczšcy Oddziału Lubelskiego Sekcji Tadeusz Filipek oraz Elżbieta Pokorzyńska reprezentujšca Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Odczytano także list gratulacyjny od Korporacji Poligrafów Poznańskich. Uroczystym momentem było wręczenie odznaczeń stowarzyszeniowych, które z ršk prezesów Ciszewskiego i Salamończyka otrzymali zasłużeni długoletni członkowie Oddziału Warszawskiego, koledzy: Ewa Galińska, Bogdan Wyrzykowski, Zbigniew Stachyra i Zbigniew Chwedczuk. Specjalnym dyplomem ZG SIMP, który wręczył prezes Ciszewski, uhonorowano kol. Leonarda Cichockiego z tytułu 50-letniej przynależnoœci do SIMP i działalnoœci na rzecz przemysłu poligraficznego. Sympatyczny akcent uroczystoœci stanowiło przyjęcie nowych członków Sekcji Poligrafów; byli to studenci Đ członkowie Koła Naukowego przy Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej oraz jeden absolwent. Jak podkreœlał prezes Kazimierz Stępniewski, szczególnie cieszy obecnoœć młodych w stowarzyszeniu oraz fakt, że jest to już druga grupa studentów wstępujšca do Sekcji Đ pierwszš byli studenci Instytutu Poligrafii i Papiernictwa Politechniki Łódzkiej. Na zakończenie częœci oficjalnej wygłoszono trzy referaty: o 50-letniej działalnoœci Oddziału Warszawskiego mówił kol. Antoni Szczepański (opracowanš przez kol. Szczepańskiego broszurę wydanš z okazji jubileuszu otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania); możliwoœci uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego przedstawiła kol. Grażyna Czech, a na temat warszawskiej poligrafii A.D. 2003 interesujšco wypowiadał się kol. Andrzej Palacz. Następnie wszyscy udali się do Sali Kominkowej restauracji Domu Technika, gdzie w ożywionej atmosferze przy apetycznie zastawionych stołach kontynuowano spotkanie, teraz już majšce charakter towarzyski. Za sprawne przygotowanie uroczystoœci należš się słowa podziękowania komitetowi organizacyjnemu, w skład którego wchodzili kol. kol.: Bogdan Wyrzykowski Đ przewodniczšcy, Zdzisław Adamski, Apolinary Brodecki, Zbigniew Chwedczuk, Leonard Cichocki, Grażyna Czech, Ewa Galińska, Adam Kazimierczuk, Halina Kirejczyk, Marina Kirschke, Andrzej Palacz, Zbigniew Stachyra, Zenon Strzelec i Antoni Szczepański. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>