50 lat Oddziału Łódzkiego Sekcji Poligrafów SIMP
6 gru 2016 14:43

W dniu 30 maja br. w sali konferencyjnej Ogrodu Botanicznego w Łodzi odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 50-lecia powstania Oddziału Łódzkiego Sekcji Poligrafów SIMP. Otwarcia jubileuszowego spotkania dokonał prezes Oddziału Łódzkiego Sekcji kol. Andrzej Kułakowski. Jako gospodarz powitał zaproszonych goœci, wœród których można było dostrzec wiele zasłużonych dla życia stowarzyszeniowego postaci. Do nich skierowane zostały listy gratulacyjne. Otrzymali je m.in. założyciele Sekcji kol. Leon Szychowski oraz kol. Józef Kurek. Z dużym zainteresowaniem zebrani wysłuchali wystšpień kol. Andrzeja Ciszewskiego Đ prezesa Zarzšdu Głównego SIMP, prezesa Oddziału Łódzkiego SIMP kol. Andrzeja Tarki oraz profesor Barbary Surmy-Œlusarskiej z Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. W okolicznoœciowych przemówieniach przewijały się historia, teraŸniejszoœć i przyszłoœć Oddziału Łódzkiego Sekcji Poligrafów SIMP. Działalnoœć Stowarzyszenia oceniona została bardzo wysoko, co znalazło wyraz w przyznanych odznaczeniach i opiniach wyrażanych we wszystkich oddziałach Sekcji Poligrafów SIMP o coraz bardziej aktywnej działalnoœci i zaangażowaniu kolegów z Łodzi. Honorowe odznaczenia, które wręczał prezes ZG SIMP kol. Andrzej Ciszewski, otrzymali kol. kol.: Wiesław Grabowski, Andrzej Kułakowski, Krzysztof Stępień, Alicja Tomas, Marian Sowała, Tadeusz Kuœmirek, Zdzisław Matusiak, Marek Kryczka, Andrzej Cierpikowski, Piotr Czajkowski, Bartosz Ciesiołkiewicz, Swietłana Chadżynowa, Bogusław Pilarz, Teresa Staszek oraz Konrad Sieradzan. O przyjęciu właœciwej strategii w działalnoœci Oddziału Łódzkiego œwiadczy zdecydowane odmłodzenie Stowarzyszenia. Nawišzanie współpracy z młodzieżš gimnazjalnš i studentami Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej przynosi efekty. W trakcie jubileuszowego spotkania prezes Oddziału Łódzkiego SIMP kol. Andrzej Tarka wręczył nowo wstępujšcym 25 młodym koleżankom i kolegom legitymacje stowarzyszeniowe. W imieniu Zarzšdu Głównego SIMP list gratulacyjny z okazji 50-lecia Oddziału Łódzkiego Sekcji Poligrafów przekazał prezes ZG SIMP kol. Andrzej Ciszewski. List gratulacyjny od Zarzšdu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP w imieniu nieobecnego kol. Kazimierza Stępniewskiego odczytał kol. Marek Kryczka. W imieniu Oddziału Warszawskiego Sekcji Poligrafów SIMP wyrazy uznania i gratulacje z okazji osišgnięć, które stały się udziałem Oddziału Łódzkiego w zakresie upowszechnienia wiedzy technicznej, przekazał kol. Bogdan Wyrzykowski. W drugiej częœci jubileuszowej imprezy goœcie mieli okazję uczestniczyć w pikniku przygotowanym przez gospodarzy w pięknym otoczeniu Ogrodu Botanicznego. Koleżeńskie spotkanie znakomicie integrujšce œrodowisko poligraficzne zakończone zostało w póŸnych godzinach wieczornych. Z okazji jubileuszu ukazało się wydanie okolicznoœciowe Biuletynu Sekcji Poligrafów SIMP Oddziału w Łodzi, w którym prezentowana jest jego pięćdziesięcioletnia działalnoœć. Biuletyn wykonali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi; natomiast studenci z Koła SIMP przy IPiP PŁ wykonali okolicznoœciowy plakat. Notował: Bogdan Wyrzykowski

error: Kopiowanie zabronione!