500. system PECOM w drukarni Svoboda
6 gru 2016 14:42

Na targach DRUPAŐ85 firma MAN Roland zaprezentowała po raz pierwszy swój nowatorski produkt Đ system zarzšdzania drukarniš, znany dziœ pod nazwš PECOM. Potrzeba było ponad 15 lat, abyœmy doczekali się 500. instalacji tego systemu. ăJubileuszowym" klientem jest czeska drukarnia Svoboda z Pragi, w której PECOM spina w sieć aż cztery zwojowe maszyny heatsetowe dostarczone przez firmę MAN Roland: Polymana, dwa Rotomany i uruchomio-nego w końcu 2001 roku Lithomana. Drukarnia Svoboda to jeden z największych zakładów poligraficznych w Czechach. Powstała w 1953 roku wskutek połšczenia kilku mniejszych praskich drukarń, obecnie należy do Argus Capital, jednej z największych na œwiecie firm ubezpieczeniowych. Drukarnia znajduje się w dzielnicy Males˙ice, jej roczna wydajnoœć sięga 21 tys. ton zadrukowanego papieru, zaœ obroty wynoszš ok. 1,2 mld koron czeskich rocznie. Do podstawowego asortymentu Svobody należš, drukowane w całoœci na czterech maszynach MAN Roland, pełnokolorowe magazyny, katalogi i różnego rodzaju materiały reklamowe o nakładach od 20 tys. egzemplarzy w górę. Do najważniejszych klientów drukarni należš: czeski oddział grupy wydawniczej Bertelsmann/Springer, agencje reklamowe Euro RSCG i McCann-Erickson Prague, a także firmy wysyłkowe Hachette Filipacchi 2000 i Quelle. 500. PECOM Đ serce drukarni Svoboda Jak już wspomniano, prototyp systemu PECOM został zaprezentowany przez firmę MAN Roland na targach DRUPAŐ85. Jednak pod stosowanš do dzisiaj nazwš system pojawił się dopiero pięć lat póŸniej. Już wówczas rozwišzanie to było efektem zastosowania wzbogaconej technologii kontroli maszyny z pulpitu sterowniczego. PECOM w nowej wersji oferował sterowanie procesami poprzedzajšcymi etap drukowania i następujšcymi po nim, poczšwszy od przygotowalni, na ocenie wykonanej pracy skończywszy. W 1992 roku MAN Roland wprowadził kolejnš istotnš funkcję Đ zdalny dostęp do układu maszyny. Był to poczštek usługi, którš firma zaanonsowała w 2000 roku jako TeleSupport Center Đ zdalne diagnozowanie maszyn z centrum serwisowego w Augsburgu. Jest to usługa dostępna przez całš dobę pozwalajšca na sprawdzanie i ewentualnš naprawę (oczywiœcie tylko częœci elektronicznych) wszystkich maszyn MAN Roland, posiadajšcych odpowiednie łšcza i połšczonych online z centrum w Niemczech. Kolejnš zaletš technologii kontroli z konsoli Đ poza przesyłaniem danych Đ jest właœciwe połšczenie elementów mechanicznych i elektronicznych w procesie produkcji. Jest to o tyle istotne, że wczeœniej oba komponenty funkcjonowały w całym procesie oddzielnie. System PECOM zmusił ekspertów z dziedziny elektroniki i ich kolegów-inżynierów, zajmujšcych się sprzętem, do œcisłej współpracy. Koncepcja systemu PECOM PECOM, system automatyzacji i zarzšdzania dla wszystkich maszyn firmy MAN Roland, obejmuje trzy połšczone ze sobš moduły: Ľ Process Control Đ kontrola procesu drukowania Ľ Process Organisation Đ organizacja procesu Ľ Process Management Đ zarzšdzanie procesem Moduł kontroli procesu obejmuje system sterowania napędem i zespołami drukujšcymi, urzšdzenia pomiarowe i regulujšce poprawiajšce jakoœć. Najważniejszy element tego modułu to pulpit sterowniczy do obsługi i zdalnego sterowania wszystkimi komponentami maszyny. Pulpit, wyposażony w wysokiej jakoœci komputer przemysłowy, pracujšcy na systemie Linux, spełnia na poziomie maszyny funkcje serwera. Do najważniejszych funkcji pulpitu sterowniczego należy zaliczyć: Ľ Komendy pracy maszyny Ľ Wskazywanie i obsługa stref farbowych, nawilżania i duktora farbowego Ľ Wskazywanie i obsługa elementów naprężenia wstęgi, skosów, registra cięcia, wałków cišgnšcych Ľ Wskazywanie i obsługa elementów złamywaka Ľ Wskazywanie wszystkich meldunków o zakłóceniach Ľ Prędkoœć maszyny, liczba egzemplarzy Innym ważnym modułem automatyzacji systemu jest tzw. System Video z regulacjš registra farbowego i obserwacjš wstęgi papieru. Uzupełnienie systemu o ColorLoop pozwala na regulację farb wg wartoœci gęstoœci. ColorLoop składa się z funkcji Aviator, do wskazywania wartoœci farbowych (Hexagon) z zaleceniami ustawień, oraz Instrumentflight do regulacji balansu szaroœci z diagnozš procesu wg systemu Brunner. Organizacja procesu W samym œrodku zautomatyzowanego planowania produkcji, wczeœniejszych ustawień i oszacowania znajduje się PECOM-ProductionManager (PPM). Generuje on wszystkie zwišzane ze zleceniem dane produkcyjne. Należš do nich np. aktywacja urzšdzeń prowadzšcych i kontrolujšcych wstęgę czy automatyczne wczeœniejsze nastawienie schematu złamywania. Podczas automatycznego generowania wstępnych ustawień system, sam uczšc się, rozpoznaje zmiany zwišzane z zużyciem się lub zabrudzeniem elementów maszyny i uwzględnia te wartoœci w obliczeniach. Optymalizacja wstępnych ustawień następuje przez porównanie stanu istniejšcego z wartoœciami zadanymi. W procesie optymalizacji uwzględnia się również dane dotyczšce rodzaju papieru i klasy farb. W drukarni Svoboda jedno, osobne stanowisko PPM obsługuje wszystkie cztery maszyny MAN Roland. Wykorzystuje się tu tzw. PressLink będšcy modułem PPM. Najważniejsze funkcje PECOM-ProductionManager: Ľ Automatyczne generowanie wstępnych ustawień Ľ Optymalizacja wstępnych ustawień Ľ Przedstawienie i zarzšdzanie planem produkcji Ľ Planowanie następnych produktów Ľ Generowanie zleceń produkcyjnych Ľ Zarzšdzanie bibliotekš zleceń Ľ Import danych z systemów planowania Ľ Eksport danych do systemów kosztowych Ważnym elementem PPM jest PresetManager. Dzięki niemu możliwe jest dokonanie wstępnych ustawień z danych otrzymanych ze skanera płyt. Dane mogš zostać również otrzymane z przygotowalni w formacie CIP3. PECOM organizuje przepływ danych nie tylko między przygotowalniš i maszynš, lecz także między produkcjš i administracjš. Na poziomie funkcyjnym zarzšdzania procesem znajdujš się takie elementy, jak ManagementLink z komponentami LogBuch-Interface (LBI) i Product-Definitions-Interface (PDI). Przedstawiajš one pełne dane produkcyjne i raporty do dalszej analizy. Na tej bazie, wykorzystujšc ProductionAnalyser, można analizować dane statystyczne i trendy produkcji. Dzięki interfejsom LBI i PDI kompletne dane z dziennika produkcyjnego mogš być transportowane do systemu administracyjnego klienta. *** Niektóre składowe systemu PECOM w Polsce wykorzystywane sš w drukarniach Presspubliki, Drukarni Prasowej w Łodzi i w drukarni Eurodruk Polska w Tarnowie Podgórnym. Dzięki otwartej i modułowej architekturze, system jest skonfigurowany odpowiednio do potrzeb klienta i w każdej chwili może zostać rozbudowany. Wysoka jakoœć druku, doskonałe kolory, krótkie czasu narzšdu, mało makulatury Đ to najważniejsze wymagania wobec drukarni. Kto je spełni, może optymistycznie patrzeć w przyszłoœć. Dzięki wyżej opisanym, niektórym tylko elementom systemu PECOM, drukarnia Svoboda z Pragi może chwalić się dobrymi wynikami, co w obecnych, trudnych dla poligrafii czasach nie jest zjawiskiem powszechnym. Opracowano na podstawie materiałów firmy MAN Roland