A może Euro-Bibliomania?
6 gru 2016 14:43

O takich perspektywach rozwoju Festiwalu Ksišżki ăBibliomaniaÓ była m.in. mowa w zwišzku z trzeciš już edycjš tej imprezy, która odbywała się w dniach 31 maja-15 czerwca br. w stolicy. Organizatorem Bibliomanii było Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga w œcisłej współpracy z Urzędem m.st. Warszawy. Patronatem honorowym objęli imprezę prezydent RP Aleksander Kwaœniewski z małżonkš, minister edukacji i sportu Krystyna Łybacka oraz prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Bibliomania nawišzuje do pięknej tradycji warszawskich kiermaszy ksišżki, którš stara się godnie kontynuować. Impreza ma charakter rozwojowy, a zainteresowanie niš wyraŸnie roœnie: w pierwszej edycji, odbywajšcej się na Mariensztacie, uczestniczyło 12 wystawców, w ubiegłym roku na Placu Zamkowym było ich już 18, a w tegorocznej wzięło udział 25 (m.in. WSiP, Ars Polona, Bellona, Arkady, Wilga, Ksišżka i Wiedza, Rea, FK Jacek Olesiejuk, FK Kruk). Ideš Bibliomanii jest zapewnienie warszawiakom kontaktu z ksišżkš (ăpodanie jej na tacyÓ, jak wyraził to kanclerz PBKG Jacek Kuœmierczyk) w takim miejscu, gdzie nie przychodzš po to, by jej szukać, ale żeby się zrelaksować, spędzić czas z rodzinš i podziwiać uroki miasta, do czego Plac Zamkowy szczególnie się nadaje. I tu właœnie ksišżka jest na wycišgnięcie ręki Đ nie trzeba w tym celu udawać się specjalnie do księgarni czy biblioteki; jest to szczególnie istotne obecnie, kiedy czytelnictwo przeżywa kryzys. Tak więc przez trzy kolejne weekendy na Placu Zamkowym odbywały się kiermasze ksišżek Đ swoje stoiska mieli wydawcy, księgarze i antykwaryœci; spotkania z autorami (m.in. z Laurš Łšcz i Krzysztofem Pieczyńskim); konkursy. W tym roku organizatorzy zmienili nieco formułę imprezy oddajšc scenę dzieciom prezentujšcym swoje zdolnoœci artystyczne, można więc było podziwiać występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych, w tym spektakle II Przeglšdu Teatrzyków Przedszkolnych, koncerty chórów szkolnych, pokazy tańców dworskich i szermierki. Prezentem dla dzieci z domów dziecka był zorganizowany 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, spektakl ăPan MarimbaÓ wystawiony na małej scenie Teatru Wielkiego, na który zaproszono ok. 300 dzieci; po spektaklu dzieci otrzymały paczki i ksišżki. Warta podkreœlenia jest odbywajšca się w ramach imprezy akcja bezpłatnego badania wzroku i słuchu dzieci przeprowadzona przez Centrum Nowoczesnej Laryngologii ăKrajmedÓ oraz Specjalistycznš Lecznicę Okulistycznš ăMega-LensÓ; jak wyjaœniał J. Kuœmierczyk, wpisuje się ona w program wspierania edukacji i czytelnictwa. Zamierzeniem organizatorów festiwalu było również uœwiadomienie mieszkańcom Warszawy, że Bibliomania to nie tylko wartoœci duchowe, ale także materialna korzyœć dla stolicy. Zwrócili się więc do władz miasta z proœbš o wskazanie kilku warszawskich bibliotek, którym Bractwo z okazji Festiwalu Ksišżki przekaże w darze nie mniej niż 2000 ksišżek o łšcznej wartoœci œrednio 40 tys. zł. Ogółem podczas tegorocznej Bibliomanii rozdano ok. 3 tysięcy ksišżek, a festiwal odwiedziło ok. 10 tysięcy osób. ăGazeta WyborczaÓ wydała specjalny dodatek poœwięcony Bibliomanii, który ukazał się 30 maja. W wywiadzie tam zamieszczonym Jacek Kuœmierczyk wspomniał o idei ăEuro-BibliomaniiÓ podkreœlajšc, że nadanie europejskiego charakteru tej imprezie to rola, którš nasze miasto mogłoby z powodzeniem odegrać. Pomysł ten rozwinšł podczas konferencji prasowej poprzedzajšcej Bibliomanię: Centralne położenie Polski i Warszawy w Europie Œrodkowej Đ bo o tę częœć Europy głównie chodzi Đ predestynuje nas do tego. Warto byłoby doprowadzić do tego, żebyœmy mogli spotykać się na warszawskich ulicach z ksišżkami naszych sšsiadów przetłumaczonymi na polski, a oni mogliby spotkać u siebie ksišżki polskie. Byłaby to też okazja, by lepiej się poznać nawzajem i budować œwiadomoœć wartoœci Europy Centralnej, która przecież wnosi do Europy Zachodniej olbrzymi bagaż doœwiadczeń, tradycji i kultury. Rozmowy na ten temat zostały już podjęte z wydawcami z Litwy i Słowacji, którzy wyrazili zainteresowanie tym pomysłem. Myœlę, że obowišzkiem nas, Polaków, jako narodu największego w tej częœci Europy spoœród wstępujšcych do Unii, sš starania o podejmowanie inicjatyw, które będš silnie promowały kulturę tego regionu. Bibliomania jest jednym z przedsięwzięć, które temu celowi mogš służyć Đ zakończył swojš wypowiedŸ kanclerz Bractwa. Tak więc może już przyszłoroczna Bibliomania będzie miała charakter europejski, czego należy życzyć organizatorom. IZ