ABC leasingu
6 gru 2016 14:42

Każda decyzja inwestycyjna w ramach prowadzonej działalnoœci gospodarczej wišże się œciœle ze znalezieniem Ÿródeł jej finansowania. Inwestor ma do wyboru różne metody zasilania finansowego swojego przedsięwzięcia, np.: œrodki własne, pożyczka, rozszerzenie spółki o nowych inwestorów, emisja akcji, kredyt bšdŸ leasing. Uzyskanie dóbr inwestycyjnych łšczy się z koniecznoœciš zaangażowania znacznych œrodków, przy czym tytuł własnoœci schodzi na plan dalszy wobec możliwoœci uzyskania ekonomicznego władania tymi dobrami. Oznacza ona trwałe użytkowanie dóbr w prowadzonej przez siebie działalnoœci i uzyskiwanie z tego tytułu dochodów. LEASING to przekazanie przez leasingodawcę (firmę leasingowš) œrodka trwałego leasingobiorcy (klientowi) do użytkowania w zamian za okreœlone opłaty, uiszczane zwykle w cyklach miesięcznych, zwane czynszami lub ratami leasingowymi. Leasingobiorcš może być w zasadzie każdy, jednak ze względu na przepisy podatkowe korzystajš z leasingu tylko podmioty prowadzšce działalnoœć gospodarczš. W myœl tej definicji leasing jest sposobem na używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków przez leasingobiorcę niebędšcego jej właœcicielem. Leasing operacyjny a finansowy Umowy leasingu operacyjnego proponowane przez większoœć firm leasingowych sš to umowy na czas okreœlony, gdzie leasingowany sprzęt zaliczony zostaje do majštku leasingodawcy. W leasingu finansowym przedmiot jest zaliczany zawsze do składników majštku leasingobiorcy. Dla leasingobiorcy kosztami uzyskania przychodu sš: Đ w leasingu operacyjnym: Ľ wpłata poczštkowa Ľ wszystkie czynsze miesięczne Ľ ubezpieczenie przedmiotu i koszty eksploatacyjne Đ w leasingu kapitałowym: Ľ częœć odsetkowa czynszów miesięcznych Ľ amortyzacja Ľ ubezpieczenie i koszty eksploatacyjne Procedura zawarcia umowy leasingowej Procedura zawarcia umowy jest bardzo prosta. Przyszły leasingobiorca dokonuje wyboru przedmiotu dostawy i dostawcy. Po ustaleniu warunków sprzedaży zgłasza się do firmy leasingowej z propozycjš zawarcia umowy. W przypadku podpisania umowy firma leasingowa nabywa od dostawcy przedmiot leasingu, a następnie oddaje go w użytkowanie leasingobiorcy. Podkreœlić przy tym należy, iż wybór dostawcy i przedmiotu leasingu należy wyłšcznie do leasingobiorcy. Bardzo ważne jest również to, że ciężar formalnoœci zwišzanych z zawarciem umowy przejmuje firma leasingowa, często zawierajšc całš transakcję w siedzibie leasingobiorcy, co jest oczywistš wygodš.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>