AC&C HSH Group na drupa 2004
6 gru 2016 14:43

PuzzleFlow to automatyczny system przetwarzania plików PDF. Pokazany po raz pierwszy na targach drupa 2000, już rok póŸniej zdobył wyróżnienie na GraphExpo w Chicago. W roku 2002 otrzymał prestiżowš nagrodę Seybold HotPic na konferencji w San Francisco jako pierwszy w pełni zintegrowany system przetwarzania prac PDF (PDF native workflow). Obecnie zostało zainstalowanych 500 systemów PDF Tools i PuzzleFlow w 20 krajach (w tym 70 w Niemczech, Szwajcarii i Austrii). PuzzleFlow to profesjonalny system przetwarzania plików PDF, obejmujšcy m.in. moduły normalizacji, sprawdzania poprawnoœci plików, poprzez personalizację, korekcję kolorów, impozycję, aż po technologię OPI, zalewkowanie, rekombinację i separację. W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji PuzzleFlow przetwarza prace PDF w sposób natywny, tj. bez konwersji dokumentów wejœciowych do formatu PostScript. Jak zapewnia firma AC&C HSH Group, dzięki innowacyjnej technologii bazujšcej na obiektowej strukturze PDF prace przetwarzane sš znacznie szybciej niż w innych systemach workflow. Oprócz formatu PDF PuzzleFlow obsługuje także standard Job Ticket, co umożliwia zbudowanie automatycznego, dynamicznego i kompleksowego systemu parowania stron dla produkcji gazet i magazynów. Mówi Andrzej Czyż, prezes firmy AC&C HSH Group: Po kilku latach rozwoju naszego systemu możemy z satysfakcjš stwierdzić, iż wszyscy nasi ówczeœni konkurenci starajš się na targach drupa 2004 pokazać systemy oparte na formacie PDF odchodzšc od pierwotnych założeń i formatów. Mało kto dziœ pamięta o Sciteksie i jego sztandarowym systemie BRISQUE (CT/LW) Đ dziœ Creo, które w międzyczasie przejęło Sciteksa, chwali się kolejnš wersjš PRINERGY Đ workflow PDF, reklamowanego jako jedyny ăend to end PDF workflow solutionsÓ. Heidelberg do niedawna wychwalajšcy Deltę i Signastation przygotowuje się do prezentacji systemu PRINECT. Agfa oferujšca od kilku lat system Apogee (będšcy notabene połšczeniem produktów kilku producentów, nie zawsze oferujšcych dobre rozwišzania PDFowe) zmienia strategię i oferuje system Apogee X Đ coœ nam przypominajšcy... Poza nazwš niewiele ma on wspólnego nawet z Apogee 3 i jest interesujšcš próbš podejœcia do tematu. Nadchodzš, a dla niektórych już nadeszły czasy formatu PDF. Drupa 2004 będzie pierwszš imprezš tej rangi, gdzie nie będzie się zadawać pytania: czy PDF to dojrzały format produkcyjny? lecz: jak zautomatyzować produkcję, która staje się coraz bardziej rozproszona, cyfrowa i spersonalizowana w oparciu o bazujšce na PDFie automatyczne systemy produkcyjne? Poniżej prezentujemy krótko kilka nowych lub zmodyfikowanych elementów systemu PuzzleFlow, które w wersji 2 zostanš pokazane na drupie. PuzzleFlow obejmuje już 35 modułów, które pozwalajš na konfigurację i automatyczne przetwarzanie praktycznie każdego systemu produkcyjnego. HttpResource Đ Podobnie jak moduł Resource, służy do pobierania zewnętrznych zasobów na podstawie okreœlonej listy reguł. Moduł Resource przeszukuje lokalne dyski, natomiast HttpResource pozwala pobrać zasoby sieciowe przez protokół HTTP. Toolbox Đ Moduł stanowi zestaw narzędzi przydatnych w specyficznych sytuacjach. Toolbox umożliwia zaawansowane modyfikacje Ÿródłowych prac PDF, takie jak łšczenie wielu obrazków w linii (ang. inline images), wykrywanie przejœć tonalnych, zmiana parametrów gładkoœci krzywych i kolorów, zmiana gruboœci linii włosowych, a także automatyczny naddruk okreœlonych typów obiektów. Trapper Đ Moduł nakładajšcy zalewki wg zadanych parametrów, takich jak szerokoœć zalewek, progi i styl zalewkowania, a także sposób zalewkowania obiektów z obiektami, obrazków z obiektami oraz obrazków z innymi obrazkami. Częœć parametrów może być okreœlona osobno dla każdej separacji. Podglšd zalewek można włšczyć i wyłšczyć w przeglšdarce Acrobat w wersji 6.0. PreviewGenerator Đ Moduł generujšcy wglšdówki niskiej rozdzielczoœci z każdej strony dokumentu Ÿródłowego. Wglšdówki mogš być zapisywane w formatach JPEG, TIFF oraz PDF. BoxImposer Đ Moduł rysuje ramki wokół obiektów MediaBox, CropBox, TrimBox, BleedBox oraz ArtBox, zdefiniowanych w Ÿródłowym dokumencie PDF. Ramki można włšczać i wyłšczać z poziomu przeglšdarki PDF (Acrobat w wersji 6.0). ColorManager Đ Moduł obsługujšcy CMS (ang. Color Management System). Umożliwia wszechstronnš korekcję kolorów z wykorzystaniem profili ICC, z możliwoœciš rozróżniania sposobu korygowania barwy dla różnych obiektów (tekst, grafika wektorowa, zdjęcia, obrazki indeksowane, przejœcia tonalne). Przestrzenie barwne dla poszczególnych grup obiektów mogš być konwertowane do wybranego profilu wyjœciowego (z opcjonalnym użyciem profilu emulacyjnego Đ tzw. proofing) lub też jedynie zamarkowane właœciwym profilem ICC oraz sposobem konwersji (ang. rendering intent). Moduł umożliwia też specjalne traktowanie wybranych kolorów, których korekcję chcemy przeprowadzić w œciœle ustalony sposób (np. kolory spotowe lub kolor szary zadany jako RGB). Recombiner Đ Umożliwia automatycznš rekombinację separacji do kompozytowych plików PDF. Działa niejako odwrotnie do modułu Separator. Dodatkowe kolory mogš być bezpoœrednio rekombinowane jako kolory spotowe, mogš być też wybiórczo konwertowane do komponentów CMYK. Screening Đ Moduł wstawiajšcy informacje o rastrowaniu. Możliwe jest zdefiniowanie takich samych parametrów rastrowania i funkcji transferu dla wszystkich obiektów lub zastosowanie różnych ustawień dla obrazków, tekstu, przejœć tonalnych itp. Moduł pozwala okreœlić różne parametry rastrowania dla różnych separacji. Screening obsługuje zarówno rastrowanie FM, jak i AM, w zależnoœci od potrzeb i implementacji urzšdzenia RIP. ColorMapper Đ Moduł pozwalajšcy przedefiniować kolory spotowe okreœlone w Ÿródłowych dokumentach PDF do innych kolorów spotowych lub do kolorów CMYK. InkExaminer Đ Moduł służšcy do specyfikacji i generowania profili pokrycia farbš CIP3 (w formacie PPF). Moduł korzysta z funkcjonalnoœci pakietu Adobe Acrobat. Dodatkowe narzędzia. System PuzzleFlow wyposażony jest w zestaw dodatkowych narzędzi poszerzajšcych zakres funkcjonalnoœci systemu: RunListBuilder Đ aplikacja służšca do tworzenia plików job ticket wykorzystywanych przez PuzzleFlow w procesie parowania stron. RunListEditor Đ aplikacja służšca do tworzenia plików job ticket, posiadajšca dodatkowo funkcje zarzšdzania separacjami w Ÿródłowych pracach PDF. SignatureDesigner Đ program umożliwiajšcy tworzenie sygnatur impozycji wykorzystywanych przez moduł Imposition. ProfileMaker Đ program umożliwiajšcy tworzenie własnych profili ICC, przydatnych podczas korekcji kolorów. Materiał dostarczony przez firmę AC&C HSH Group