ăCyfrowyÓ IPEX za nami — Prepress pod znakiem CtPczęœć I
6 gru 2016 14:42

W dniach 9-17 kwietnia w Birmingham odbyły się największe w tym roku targi poligraficzne na œwiecie Đ IPEX 2002. Wystawę zdominował temat technologii cyfrowej Đ tak w zakresie przygotowalni, jak i przede wszystkim druku cyfrowego. W tym wydaniu Poligrafiki prezentujemy to, co najciekawszego wydarzyło się w Birmingham u największych dostawców z dziedziny prepress, zaœ w kolejnych dwóch zeszytach znajdzie się podsumowanie targów w zakresie maszyn drukujšcych i systemów dalszej obróbki. Zaczynamy od przygotowalni, gdzie coraz bardziej widoczny jest trend odchodzenia od technologii tradycyjnej. W Birmingham dało się to odczuć w sposób szczególny Đ poza nielicznymi wyjštkami na targach zabrakło nowoœci w dziedzinie skanerów czy naœwietlarek do filmów. Powód jest prosty: coraz powszechniejsze wykorzystanie kamer cyfrowych i naœwietlarek CtP. Znamienna wydaje się w tym kontekœcie decyzja Heidelberga, który dwa dni po targach ogłosił, iż zaprzestaje produkcji skanerów oraz małoformatowych naœwietlarek CtF, dzięki czemu w zakresie prepress firma będzie mogła skoncentrować się na udoskonalaniu systemów CtP i oprogramowania workflow, które Đ jak stwierdził prezes Bernhard Schreier Đ stanowić będš o przyszłoœci nowoczesnej przygotowalni. Systemy workflow Agfa promowała na targach najważniejszy zdaniem dyrektora polskiego oddziału firmy Marka Pułtoraka nowy produkt w jej ofercie Đ kolejnš wersję systemu workflow ApogeeX. Jest to system przeznaczony dla œrodowiska prepress zwišzanego z produkcjš akcydensów i opakowań, oparty na formatach PDF, JDF i Digital Film. Najważniejsze zalety nowej wersji Apogee to Đ zdaniem producenta Đ wygodny interfejs użytkownika, umożliwiajšcy uruchamianie i monitorowanie czynnoœci zwišzanych z produkcjš; skalowalny, modułowy projekt, pozwalajšcy na implementację odpowiednich funkcji; pełna kompatybilnoœć z formatem JDF, umożliwiajšca integrację z systemami MIS i IT; narzędzie do zatwierdzania prac przez Internet. Z myœlš o firmach zajmujšcych się produkcjš opakowań w nowej wersji Apogee zastosowano oprogramowanie firmy Artwork Systems Đ PowerStepper i PowerLayout. Agfa zapowiada, że pierwsze instalacje systemu ApogeeX zostanš zrealizowane we wrzeœniu br. Agfa promowała także system zarzšdzania produkcjš Delano, którego pierwsza implementacja miała miejsce w maju w kanadyjskiej drukarni Quebecor World. Pokazany w fazie prototypu na targach DRUPA, system Delano stanowi połšczenie narzędzi do planowania produkcji, zarzšdzania relacjami z klientami i zarzšdzania przepływem prac, do których dostęp majš pracownicy działów sprzedaży, planowania i produkcji. Delano jest oparty na formatach JDF i PDF. IPEX był miejscem œwiatowej premiery nowej wersji systemu workflow firmy Creo Đ Brisque 4. System steruje wieloma urzšdzeniami wyjœciowymi, m.in. prooferami Iris, naœwietlarkami CtP i CtF. Pozwala na jednoczesnš obróbkę pojedynczych stron, bez względu na ich miejsce na arkuszu; może też równoczeœnie wysyłać ten sam obrobiony plik do różnych urzšdzeń wyjœciowych. W drugiej połowie roku na rynku ma się pojawić kolejna wersja systemu Brisque, która będzie sterowała naœwietlarkami do filmów Dolev 800V3 i 800V4. Wiele uwagi kanadyjski producent poœwięcił promocji projektu Network Graphic Production (NGP). System ten pozwala na łšczenie w sieci następujšcych elementów: programu do tworzenia plików i preflightingu PDF Synapse Prepare, portalu internetowego Synapse InSite do otrzymywania plików i soft proofingu oraz workflow Brisque i Prinergy. Nowoœciš w pakiecie jest moduł Synapse Link, który używa formatu JDF do wymiany danych produkcyjnych między studiem prepress i programami MIS oraz do kontroli produkcji. Niemiecka firma Dalim zaprezentowała najnowsze wersje systemów workflow Twist i Swing, a także internetowego narzędzia do œledzenia i podglšdu produkcji Ficelle. W najnowszej wersji Twista pojawiły się takie moduły, jak: Twist Dialogue Đ narzędzie do soft proofingu i zdalnego akceptowania prac on-line; Twist WebLink Đ oparta na formacie XML przeglšdarka internetowa; Twist Impose Đ narzędzie do akceptowania zewnętrznych opisów impozycji i przetwarzania ich do dalszej obróbki. Firma EFI pokazała na targach nowy workflow do sterowania naœwietlarkami CtP. Program, skierowany do drukarń akcydensowych i małych zakładów poligraficznych używajšcych urzšdzeń w formatach B3 i B2, może sterować pracš wielu urzšdzeń wyjœciowych: naœwietlarki CtP, maszyny DI, drukarki wielkoformatowej czy kolorowej kopiarki. Firma Fuji promowała najnowsze wersje oferowanych przez siebie systemów Valiano Rampage i Celebrant Extreme, które sš teraz kompatybilne z formatem JDF. Celebrant Extreme został rozszerzony do wersji 5.2 i umożliwia konwersję plików z PostScriptu do PDF, preflighting, impozycję i proofing, zarzšdzanie wieloma urzšdzeniami wyjœciowymi, a także współpracę z Internetem. Z kolei workflow Valiano Rampage firma Fuji prezentowała w wersji 9 ROOM (RIP once, output many), z opcjš przeglšdarki internetowej. Firma Heidelberg zaprezentowała na targach swojš strategię zwišzanš z rozwojem własnych systemów workflow, opartych na plikach PDF i systemach CIP4/JDF oraz CIP3/PPF. Jak wynika z przedtargowej wypowiedzi prezesa Schreiera, ma ona opierać się na systemie Prinect, który umożliwia integrację przepływu danych wykorzystywanych w systemach MIS, MetaDimension i Prinergy, a także w maszynach i urzšdzeniach do obróbki końcowej. Projekt zwišzany z rozwojem i upowszechnianiem systemu Prinect u obecnych i przyszłych użytkowników Heidelberg uważa za kluczowy dla swojej przyszłoœci. Firma Screen promowała na targach nowš wersję systemu Trueflow 2, opartego na przeglšdarce internetowej systemu bazujšcego na formacie PDF. Nowa wersja Trueflow jest kompatybilna z formatami JDF i CIP3/PPF i może eksportować większoœć powszechnie stosowanych formatów plików, wykorzystywanych w różnego rodzaju RIPach, innych systemach workflow czy prooferach. Z myœlš o starszych wersjach RIPów i drukarek wprowadzono możliwoœć eksportu w formacie EPS. Trueflow 2 jest kompatybilny z PDFowym workflowem firmy Enfocus i sprzedawany w pakiecie z modułami PitStop 5 Server (preflighting i korekta danych) oraz Instant PDF (zapis plików w formacie PDF). Naœwietlarki computer-to-plate/computer-to-film Najważniejszym wydarzeniem targów IPEX w zakresie CtP było pojawienie się nowej technologii naœwietlania płyt Đ GLV. Agfa zaprezentowała technologię GLV w urzšdzeniu Xcalibur 45. Jest to mniejsza wersja wielkoformatowej naœwietlarki z bębnem zewnętrznym Xcalibur VLF, dostępnej w formacie 2 x B0. Xcalibur 45 pracuje w formacie maksymalnym B1, a jego wydajnoœć wynosi 20 pełnoformatowych płyt na godzinę przy rozdzielczoœci 2400 dpi. Urzšdzenie będzie dostępne w wersji ręcznej, półautomatycznej lub w pełni zautomatyzowanej. Naœwietlarkę można skonfigurować z wywoływarkš, zarówno w trybie off-line, jak i on-line (bezpoœrednio lub poprzez most). Do nowej naœwietlarki Agfa zaleca stosowanie pozytywowych płyt termicznych Thermostar P970, czułych na laser 830 nm. Po raz pierwszy od przejęcia firmy Autologic na stoisku Agfy pojawiły się naœwietlarki produkowane przez amerykańskš firmę. Jak zapewnia kierownictwo firmy, Agfa zamierza jednoczeœnie oferować dwie linie naœwietlarek gazetowych CtP Đ zarówno Polaris, jak i Autologic 3850. IPEX był też miejscem europejskiej premiery nowej naœwietlarki Agfy wyposażonej w laser fioletowy Đ Palladio. W dniu zamknięcia targów szefostwo brytyjskiego oddziału Agfy poinformowało, że firma zebrała zamówienia na kwotę prawie 17 mln EUR, sprzedajšc m.in. 55 systemów CtP. Do ostatniej chwili szczegóły swojej targowej prezentacji utrzymywał w tajemnicy Screen. A było na co czekać. Japoński producent nie tylko zaprezentował dwie nowe naœwietlarki do płyt, ale i zaanonsował nowego przedstawiciela w Polsce Đ jest nim firma Reprograf. Tym samym przedsiębiorstwo kierowane przez Jolantę Kurowiak po raz drugi w cišgu kilku miesięcy zaskoczyło polski œwiatek poligraficzny. Przypomnijmy, że od 2002 roku Reprograf jest dystrybutorem Kodak Polychrome Graphics, majšc m.in. wyłšcznoœć na sprzedaż filmów KPG na terenie Polski. Osobnš informację na temat umowy firm Screen i Reprograf zamieszczamy na s. 6. Najważniejsza premiera Screena to wielkoformatowa naœwietlarka PlateRite Ultima, oparta na technologii GLV (fot. obok). Urzšdzenie nie tylko pozwala na bardzo szybkš produkcję 16- i 32-stronicowych płyt termicznych, ale umożliwia też jednoczesne naœwietlanie dwóch płyt formatu B1. A wszystko za sprawš zainstalowania w naœwietlarce dwóch bliŸniaczych głowic emitujšcych wišzki lasera. PlateRite Ultima pozwala na naœwietlanie bardzo szerokiej gamy płyt Đ od formatu B3 (500 x 370 mm) do 32-stronicowego (2382 x 1270 mm). Jest zatem odpowiednim rozwišzaniem dla drukarń wyposażonych nie tylko w maszyny wielkoformatowe, ale także w sprzęt drukujšcy w formacie B2 bšdŸ B1. Ultima oferuje ten sam system punchingu co pozostałe naœwietlarki z serii PlateRite i może zostać wyposażona opcjonalnie w pojedynczy lub wielokasetowy podajnik do płyt. Screen zapowiada, że naœwietlarka PlateRite Ultima będzie dostępna na rynku pod koniec 2002 roku. Poza tym Screen pokazał kolejnš w swojej ofercie naœwietlarkę półformatowš, która jest szybsza od innych urzšdzeń japońskiego producenta Đ PlateRite 4300. Urzšdzenie może naœwietlać płyty o maksymalnym formacie 830 x 660 mm i oferuje wydajnoœć rzędu 20 płyt/h. Esko-Graphics to nazwa firmy do niedawna znanej jako BPE, powstałej w wyniku połšczenia Barco Graphics i Purup-Eskofot. Najważniejszy nowy produkt w jej ofercie to premiera Đ choć jeszcze nie rynkowa Đ anonsowanej już na DRUPIE naœwietlarki do produkcji płyt konwencjonalnych Dicon, prezentowanej wówczas przez Purup-Eskofot. Technologia CtcP w wykonaniu Esko-Graphics była prezentowana na specjalnych, zamkniętych pokazach. Firma wprowadziła nawet pojęcie Diconomics, które ma uzmysłowić oszczędnoœci wynikajšce z zastosowania naœwietlarki do płyt konwencjonalnych. Jak wynika z wyliczeń przedstawionych przez Esko-Graphics, przy rocznym zużyciu wielkoœci 25 tys. m2 płyt inwestycja w naœwietlarkę Dicon ma szansę zwrócić się już w cišgu trzech lat. A wszystko za sprawš niższych kosztów płyt, które dla każdego metra kwadratowego Đ zdaniem Esko-Graphics Đ sš o ok. 40% niższe w porównaniu z ătradycyjnymÓ CtP. Dicon to naœwietlarka CtcP z płaskim stołem, wyposażona w lampy UV, oferujšca rozdzielczoœć 1270 dpi. Jak zapewnia producent, przy trybie high-speed i rozdzielczoœci 1270 dpi Dicon będzie w stanie produkować do 35 pełnoformatowych (770 x 1030 mm) płyt pozytywowych na godzinę. W przypadku płyt negatywowych wydajnoœć wzrasta do 55 płyt/godzinę. Przy tych samych parametrach wydajnoœć dla płyt gazetowych (498 x 336 mm) wynosi odpowiednio: 146 sztuk przy płytach pozytywowych i aż 231 przy płytach negatywowych. Ze względu na te parametry urzšdzenie jest kierowane przede wszystkim do dużych drukarń prasowych, dla których rozdzielczoœć rzędu 1270 dpi jest wystarczajšca. Z nowych urzšdzeń zaprezentowanych przez Esko-Graphics warto też wymienić termicznš wersję pełnoformatowej naœwietlarki PlateDriver, która na ubiegłorocznych targach PRINT zadebiutowała w wersji z laserem fioletowym (urzšdzenie to przedstawiliœmy szerzej w zeszycie lutowym). Model prezentowany w Birmingham był wersjš półautomatycznš. Najważniejszš premierš Fuji w zakresie sprzętu była rodzina nowych naœwietlarek CtP wyposażonych w laser fioletowy Đ Luxel V, składajšca się z trzech modeli: dwóch pełnoformatowych (V-9600 i Vx-9600) i półformatowego (V-6000). Tym samym japoński producent dołšczył do stale poszerzajšcego się grona dostawców systemów ăfioletowychÓ. Cechy nowego produktu Fuji przeœledŸmy na przykładzie modelu V-9600. Urzšdzenie, oparte na w pełni automatycznej naœwietlarce P-9600, naœwietla płyty w formacie B1 i jest dostępne w wersji ręcznej, pół- oraz w pełni automatycznej. W naœwietlarce zastosowano stworzony przez Fuji system naœwietlania, dzięki czemu urzšdzenie pracuje z jednym lub dwoma laserami, co znacznie zwiększa jego wydajnoœć. W konfiguracji dwulaserowej Luxel V-9600 jest w stanie wyprodukować maksymalnie 32 pełnoformatowe płyty na godzinę z rozdzielczoœciš 2438 dpi. Naœwietlarka umożliwia produkcję płyt w różnych formatach Đ od GTO do powiększonego B1 (1160 x 940 mm). Urzšdzenie może być wyposażone on-line w maksymalnie pięć kaset, z których każda zawiera do 60 płyt. Naœwietlarkę można wyposażyć w system punchingu, urzšdzenie może być sterowane jednym z kilku różnych RIPów i systemów workflow, w tym Celebrant Extreme, Luxel Gateway i Valiano Rampage. Luxel V-9600 w wersji automatycznej będzie dostępna w sprzedaży w drugim kwartale tego roku, zaœ w wersji półautomatycznej w trzecim kwartale. Na stoisku swoich brytyjskich dealerów nowš małoformatowš naœwietlarkę Mako 2 zaprezentowała firma ECRM. Kilka tygodni wczeœniej firma ta podała informację, że jej nowy produkt będzie najtańszš na rynku naœwietlarkš CtP w formacie B3. Mako 2 jest oparta na technologii od wielu lat stosowanej przez ECRM w naœwietlarkach do filmów o takiej samej nazwie. Urzšdzenie wyposażono w laser fioletowy umożliwiajšcy naœwietlanie metalowych płyt z rozdzielczoœciš maksymalnš 3556 dpi. Mako 2 naœwietla płyty w formatach od 254 x 254 mm do 560 x 560 mm. Urzšdzenie zajmuje powierzchnię zaledwie 1,1 m2, dzięki czemu z łatwoœciš można je zainstalować w każdych warunkach produkcyjnych. Zdaniem producenta nowa naœwietlarka jest przeznaczona dla drukarń pracujšcych w oparciu o małoformatowe maszyny, które chcš szybko i tanio przestawić się z technologii tradycyjnej na CtP. Poza tym ECRM zaprezentował nowš wersję naœwietlarki Tigercat, także wyposażonš w laser fioletowy. Tym razem niemal bez premier w zakresie CtP i CtF pojawił się Heidelberg. Firma zaprezentowała za to pełnš gamę oferowanych przez siebie naœwietlarek termicznych Topsetter oraz urzšdzeń CtP pracujšcych w oparciu o laser fioletowy Đ Prosetter, obecnie dostępnych w wersji zautomatyzowanej. Rodzina Topsetter powiększyła się o kolejny model Đ Topsetter P 74, pozwalajšcy na obróbkę płyt w większej gamie formatów, oferujšcy wyższš prędkoœć i nowo zaprojektowany system przekazywania płyty z naœwietlarki do wywoływarki. Jak podano w oficjalnych potargowych komunikatach, Heidelberg w sumie zebrał na targach IPEX zamówienia o wartoœci 260 mln EUR, kontraktujšc m.in. 60 systemów CtP. Nowe logo i nowš tożsamoœć zaprezentowała na targach IPEX firma Creo. Zmiana tzw. corporate identity przez kanadyjskiego producenta staje się powoli targowš tradycjš; przypomnijmy, że przed dwoma laty, na pięć miesięcy przed DRUPĽ, firma Creo Đ w wyniku fuzji z częœciš prepress Scitex Corporation Đ zmieniła nazwę na CreoScitex. W 2002 roku w Anglii jeden z pionierów w zakresie CtP pojawił się ponownie pod dawnš banderš iÉ nie pokazał nic nowego w dziedzinie naœwietlania płyt. Za to jako jeden z nielicznych dostawców Creo wprowadziło do swojej oferty nowe wersje naœwietlarek CtF Đ Dolev 800 w formacie B1, w tym wersję V4 pozwalajšcš na naœwietlenie 39 arkuszy filmu B1 na godzinę. Na stoisku firmy basysPrint były prezentowane dwie płaskie naœwietlarki do bezpoœredniej produkcji płyt konwencjonalnych z nowej serii UV-Setter F2 Đ pół- i pełnoformatowa. Szczególnš uwagę firma zwracała na model UV-Setter 710-f2 w formacie B1, który jest dostępny w wersji pół- lub w pełni automatycznej. Nowoœciš w ofercie firmy były: oparty na rozwišzaniach firmy Dalim workflow Swing, oprogramowanie Navigator i interfejs AutoCIP kompatybilny z CIP3, które sterowały prezentowanymi na stoisku urzšdzeniami. Szwajcarska firma LŸscher, pokazała na targach nowš półformatowš naœwietlarkę termicznš z rodziny Xpose!, oznaczonš numerem 75. Poza tym na stoisku pracowały trzy inne urzšdzenia z serii Xpose!, włšcznie z wersjš 32-stronicowš. Jak poinformowało kierownictwo firmy, podczas targów IPEX LŸscher zakontraktował 10 systemów CtP, co firma uznała za duży sukces. Firma Presstek poinformowała w czasie targów o sprzedaniu na całym œwiecie ponad 200 naœwietlarek CtP z serii Dimension. Na stoisku Presstek prezentował dwa urzšdzenia: półformatowy model Dimension 400, wyposażony w automatyczny system ładowania i wyładowywania płyt, oraz Dimension 800 w formacie B1, umożliwiajšcy Đ zdaniem producenta Đ naœwietlenie pełnoformatowej płyty w cišgu pięciu minut przy maksymalnej rozdzielczoœci. Mało znana w Polsce firma Highwater, jeden z liderów w dziedzinie ăfioletowegoÓ CtP, zaprezentowała na targach wzbogaconš o system automatycznego ładowania płyt naœwietlarkę Platinum 2218 w formacie B3. Ciekawš premierš na rynku europejskim było urzšdzenie do naœwietlania płyt oparte na technologii inkjetowej. Jego twórcš jest firma Picses, a naœwietlarka (jeœli takiego sformułowania w ogóle można użyć) została pokazana w fazie prototypu na targach DRUPA dwa lata temu. System CtP o nazwie JetPlate to po prostu zmodyfikowana drukarka Epson, która natryskuje specjalnš emulsję na tradycyjnš negatywowš płytę, a następnie utwardza jej powłokę (działajšc podobnie jak œwiatło UV). W pakiecie z wywoływarkš i RIPem taki zestaw kosztuje zaledwie 24 tys. EUR, więc dla rynku małych formatów może być w niedalekiej przyszłoœci atrakcyjnš alternatywš. Firma Global Graphics pokazała nowš naœwietlarkę CtP z laserem filoetowym Cirrus 2, umożliwiajšca wyprodukowanie 24 płyt w formacie B3 na godzinę przy rozdzielczoœci 2540 dpi lub 37 płyt przy rozdzielczoœci 1270 dpi. Urzšdzenie jest dostępne w wersji ręcznej i półautomatycznej. Naœwietlarkę fioletowš pokazała też firma Mitsubishi Paper Mills. Urzšdzenie o nazwie Silver Digiplater 2500 Violet to szybka, w pełni automatyczna naœwietlarka o płaskiej konstrukcji, umożliwiajšca produkcję płyt srebrowych. Materiały eksploatacyjne Aż pięć nowych płyt z rodziny Brillia zaprezentowała na targach IPEX firma Fuji. Na szczególnš uwagę zasługuje płyta LP-NV, czuła na œwiatło fioletowe, przeznaczona m.in. do nowych naœwietlarek z serii Luxel V. LP-NV to płyta fotopolimerowa przeznaczona do nakładów rzędu 200 tys. odbitek (1 mln po wypaleniu). Kolejny nowy produkt Fuji to LP-N3, fotopolimerowa płyta negatywowa czuła na laser o długoœci fali 488-532 nm, stworzona z myœlš o wykorzystaniu w naœwietlarce CtP P-9600. Sugerowane przez Fuji nakłady w przypadku LP-N3 to Đ podobnie jak przy LP-NV Đ 200 tys. odbitek (1 mln po wypaleniu). Kolejna nowoœć to LD-NS, termiczna niewymagajšca wywoływania płyta do zastosowań akcydensowych (do 30 tys. odbitek), czuła na laser 830 nm. Fuji twierdzi, że płyta umożliwia drukowanie z liniaturš 200 lpi i reprodukcję punktu w zakresie 1-98%. Z kolei LH-PSE to wysokonakładowa płyta termiczna dla nakładów do 200 tys. odbitek (1 mln po wypaleniu), przeznaczona do naœwietlarek z laserem 830 nm. Płyta ta jest produkowana w uruchomionej w ubiegłym roku fabryce Fuji w holenderskim Tilburgu i oferuje podobne parametry jak LD-NS: wysokš odpornoœć na zarysowania, druk z liniaturš 200 lpi i reprodukcję punktu w zakresie 1-99%. Ostatnia z nowych płyt Fuji to LP-NNP, fotopolimerowa płyta do produkcji gazetowej, czuła na laser o długoœci fali 488-532 nm, przeznaczona do nakładów do 300 tys. odbitek. Nowoœciš w ofercie Agfy była wzbogacona niewymagajšca wywoływania płyta do maszyn DI z tradycyjnym nawilżaniem Đ Thermolite Plus. Płytę można stosować w takich maszynach, jak Heidelberg Speedmaster czy Komori Lithrone S40D (Project D). Producent twierdzi, że nowa płyta charakteryzuje się większš odpornoœciš mechanicznš i jest bardziej odporna na chemikalia stosowane w procesie drukowania. Sugerowany przez Agfę nakład to 100 tys. odbitek. Obecnie nowa płyta przechodzi testy eksploatacyjne u wybranych użytkowników. Agfa zapowiada wprowadzenie Thermolite Plus do sprzedaży w trzecim kwartale br. Firma Kodak Polychrome Graphics pokazała na targach nowš płytę cyfrowš DITP Gold, która oferuje Đ zdaniem producenta Đ szybszy czas naœwietlania, wymagajšc o 25% mniej energii, spełniajšc tym samym wymogi najnowszych naœwietlarek CtP. Wyższa rozdzielczoœć płyty powoduje, że jest ona przeznaczona zarówno do zastosowań heatsetowych, jak i arkuszowych. Podczas targów płyty DITP Gold były wykorzystywane do drukowania dziennika ăIPEX DailyÓ. Europejskš premierę miała też inna płyta KPG Đ Sword. Jest to płyta wyprodukowana z myœlš o wysokich nakładach, niewymagajšca wstępnego podgrzewania ani wypalania. Kolejna premiera to niewymagajšca wywoływania płyta termiczna Navajo, poczšwszy od targów IPEX dostępna w wersji komercyjnej. W zakresie płyt konwencjonalnych firma KPG zaprezentowała nowš płytę pozytywowš, przeznaczonš do drukowania w maszynach zwojowych. Z myœlš o tradycyjnych drukarniach firma pokazała nowy film do naœwietlarek CtF Đ Kodak Premier. Jest to film typu hard dot, dostępny w różnych formatach, oferujšcy Đ jak zapewnia KPG Đ wyższš jakoœć i szybkoœć naœwietleń oraz optymalizujšcy zużycie chemikaliów. Szef firmy Jeff Jacobson zapowiedział podczas targów, że KPG planuje otwarcie zakładu produkujšcego płyty w Chinach. Fabryka będzie się zajmować wytwarzaniem zarówno płyt CtP, jak i konwencjonalnych. Nowš płytę cyfrowš do drukowania w technice offsetu bezwodnego pokazała na targach firma Toray. Płyta, która w sprzedaży pojawi się w przyszłym roku, będzie Đ zdaniem producenta Đ bardziej wytrzymała i ăprzyjaznaÓ dla cyfrowych urzšdzeń kontrolno-pomiarowych. Nowš termicznš płytę niewymagajšcš wywoływania Applause, przeznaczonš do wysokich nakładów, wprowadziła do sprzedaży firma Presstek. Nowš płytę srebrowš, przeznaczonš do naœwietlarek CtP pracujšcych w oparciu o laser fioletowy (405 nm), pokazała firma Mitsubishi Paper Mills. Silver Digiplate Alpha Violet, bo tak nazywa się płyta, moż być naœwietlana z najwyższš rozdzielczoœciš. Na targach prezentacje płyty odbywały sięĘna maszynie Heidelberg Speedmaster 74. Systemy odbitek próbnych Jednš z ważniejszych premier targowych Agfy był oparty na technologii Mutoh wielkoformatowy system odbitek próbnych Grand Sherpa. W urzšdzeniu zastosowano technologię inkjetowš dot-for-dot, która pozwala na tworzenie zrastrowanych obrazów, majšcš przekonać tradycyjnych drukarzy do technologii cyfrowej. W wersji dla rynku opakowań Grand Sherpa była prezentowana z zoptymalizowanymi dla tego rodzaju zastosowań wersjami programów: do zarzšdzania jakoœciš (QMS), do zarzšdzania barwš (ColorTune Pro) oraz RIPem Apogee z programem do rastrowania ABS. Warto dodać, że według informacji producenta Agfa sprzedała na targach IPEX 90 drukarek z rodziny Sherpa. Po sfinalizowaniu umowy o przejęciu firmy Imation na stoisku Kodak Polychrome Graphics pojawiły się cyfrowe i analogowe systemy odbitek próbnych z rodziny Matchprint. W zakresie proofingu firma promowała również system Approval XP. KPG pokazała też RIP programowy Matchprint Colour RIP 2.1, sterujšcy wielkoformatowymi drukarkami inkjetowymi HP i Encad. Przypomnijmy, że od niedawna Encad wchodzi w skład Kodaka, co pozwoliło na integrację produktów obydwu firm. Jednym z dwóch premierowych produktów Creo w zakresie sprzętu (poza nowym skanerem) był system odbitek próbnych w formacie B2 Đ Veris. W urzšdzeniu zastosowano udoskonalony system inkjetowy, stosowany wczeœniej w prooferze iProof i innych produktach z serii Iris. Umożliwia on stałe nanoszenie kropel atramentu w obydwu kierunkach, a wszystko za sprawš 8 zainstalowanych w nim głowic atramentowych. Creo zapowiada pierwsze dostawy systemu Veris nie wczeœniej niż za kilka miesięcy. Bez nowoœci, ale z szerokim spektrum różnej wielkoœci prooferów pojawiły się na targach IPEX firmy DuPont, Epson, Fuji i Hewlett-Packard. cdn.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>