Agfa-Gevaert ogłasza wstępne wyniki finansowe za rok 2002
6 gru 2016 14:43

Nie w pełni jeszcze skonsolidowane i niezweryfikowane wyniki finansowe wskazujš, że w 2002 r. obroty grupy Agfa-Gevaert wyniosły 4680 mln EUR. Oznacza to spadek o 4,8% w porównaniu z 2001 r. Rezultat ten jest zgodny z wczeœniejszymi prognozami. Na tendencję spadkowš w dużym stopniu wpłynęły œwiatowy kryzys gospodarczy oraz spadek kursu dolara, który nastšpił w drugiej połowie roku. Po uwzględnieniu korekty zwišzanej z różnicami kursów walut okazuje się, że spadek obrotów sięgnšł ok. 2,5%. Pomimo tych niesprzyjajšcych okolicznoœci przedsiębiorstwu udało się znacznie zwiększyć zyski z działalnoœci operacyjnej (bez uwzględniania kosztów restrukturyzacji). Do wzrostu zysków przyczyniło się podwyższenie jakoœci niektórych produktów i usług firmy. Korzystny wpływ na wyniki finansowe Agfy miała także realizacja planu Horizon, która doprowadziła do znacznej obniżki kosztów oraz redukcji kapitału obrotowego. Zysk z działalnoœci operacyjnej (bez uwzględniania kosztów restrukturyzacji) wzrósł o ok. 80%.W trakcie 2002 roku finansowego zwiększono planowany zysk netto do 180 mln EUR. Ponieważ kwota ta zostanie przekroczona, Agfa osišgnie duży zysk netto. U progu 2003 r. perspektywy œwiatowej gospodarki nadal nie rysujš się optymistycznie. Jednak w zwišzku z nieprzerwanym, konsekwentnym wdrażaniem przez firmę planu Horizon można spodziewać się, że w br. wyniki finansowe Agfy będš jeszcze lepsze. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa

error: Kopiowanie zabronione!
cript>