Agfa kontra ISO?
6 gru 2016 14:42

Od wrzeœnia rusza nowy projekt firmy Agfa. Jego założeniem jest przyznawanie certyfikatu jakoœci firmom, które spełniajš okreœlone kryteria. Projekt jest pierwszym tego rodzaju w Polsce, a może nawet w Europie (co podkreœla jeden z jego pomysłodawców Đ Jacek Hamerliński). Program już przez samš swojš nazwę może budzić wiele kontrowersji. Pierwszym skojarzeniem jest jego konkurencyjnoœć wobec norm i standardów serii ISO oraz certyfikatów z nimi zwišzanych. Czy tak jest naprawdę? ăCertyfikat Jakoœci AgfaÓ przyznawany jest firmie wykazujšcej się spełnieniem okreœlonych kryteriów jakoœci, których kontrola odbywa się za pomocš audytu prowadzonego przez pracowników firmy Agfa. Zanim jednak dojdzie do audytu, firma musi spełniać okreœlone warunki. Między innymi musi wykorzystywać w systemie produkcji urzšdzenia oraz materiały eksploatacyjne firmy Agfa. Poza tym powinna stale kontrolować jakoœć gwarantujšcš utrzymanie parametrów prac przekazywanych do klienta. W firmie musi pracować przynajmniej jedna osoba przeszkolona przez Agfę w obsłudze odpowiedniego systemu lub urzšdzenia. Firma powinna też posiadać umowę serwisowš lub jej odpowiednik. Spełniajšc te wymagania może zgłosić swojš gotowoœć przystšpienia do audytu. Propozycję przeprowadzenia audytu może zgłosić również pracownik Agfy za wiedzš i zgodš klienta. Audyt trwa cztery dni (jego koszt to około 3500 zł netto, co odpowiada kosztom 2-3 typowych interwencji serwisu) i jest podstawš do przyznania certyfikatu, który ma dwa stopnie różnišce się zakresem kryteriów: Standard i Pro (więcej na temat kryteriów znajdziecie Państwo na stronach internetowych Poligrafiki www.poligrafika.pl). W trakcie trwania audytu audytorzy (oddelegowani w tym celu product managerowie, pracownicy Centrum Szkoleń i Prezentacji oraz działu serwisu) pracujš z klientem analizujšc wszystkie kryteria zwišzane z certyfikatem jakoœci (informacje te sš poufne i nie sš udostępniane osobom trzecim). Wynik audytu wraz z rekomendacjš audytorów przedstawiany jest kierownictwu Agfy, które podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu. Może się zdarzyć, że decyzja ta będzie wstrzymana do czasu wprowadzenia zmian wskazanych we wnioskach zawartych w audycie. Zmiany te mogš np. sugerować potrzebę zmiany sprzętu, materiałów itd., co może z kolei budzić pewne wštpliwoœci, czy oceniana jest jakoœć produktu danej firmy, czy procentowy udział sprzętu Agfy w zainstalowanych w niej urzšdzeniach. Założeniem programu Đ mówi Marek Pułtorak, dyrektor generalny Agfa Sp. z o.o. Đ jest przede wszystkim podniesienie poziomu jakoœci usług œwiadczonych przez naszych klientów na zewnštrz. Temu służyć może na przykład zakup nowego, lepszego technologicznie sprzętu, który pozwoli uzyskiwać jeszcze lepszš jakoœć. Poprawa jakoœci niekoniecznie jednak musi oznaczać wymianę sprzętu Đ może wišzać się także z kalibracjš czy wyposażeniem studia w nowoczesne urzšdzenia pomiarowo-kontrolne, a nawet właœciwym przeszkoleniem obsługi. Nasi pracownicy będš musieli dzielić się swojš wiedzš w tym zakresie. Program ma spełniać przede wszystkim funkcję edukacyjnš. Nasi pracownicy będš szkolić audytowane firmy i podpowiadać im, co należy zrobić, by jakoœć œwiadczonych przez nie usług stała na naprawdę wysokim poziomie. Każdy wynik audytu omawiany będzie z klientem i wnioski z takiego audytu majš sugerować zmiany, które doprowadzš właœnie do podniesienia jakoœci usług. Mimo iż jest to certyfikat jakoœci Đ dodaje Jacek Hamerliński Đ to nie może konkurować z certyfikatem jakoœci ISO i konkurować z nim nie będzie, ponieważ nasz certyfikat jest kontrolš tego, czy firma spełnia okreœlone kryteria jakoœci, a nie konsekwencjš systemu, który tš jakoœciš pozwala odpowiednio zarzšdzać. Należy jednak podkreœlić, że firma starajšca się o certyfikat Agfy musi mieć wdrożone (co jest jednym z warunków) odpowiednie rozwišzania techniczne i organizacyjne, zapewniajšce utrzymanie stałego poziomu jakoœci produkcji. Zadaniem audytorów Agfy jest potwierdzenie tej jakoœci. Oceniać oni będš stopień okreœlonych kryteriów jakoœci w audytowanej firmie. Kryteria te sš opracowane w taki sposób, że spełnienie warunków wyższego stopnia certyfikacji oznacza automatycznie spełnienie warunków niższego stopnia i stanowi podzbiór warunków wymaganych przy spełnieniu normy ISO 9001: 1994 oraz ISO 9001: 2000, dlatego posiadanie certyfikatu Agfy, jak zapewniajš jego pomysłodawcy, ułatwia proces uzyskiwania certyfikatu ISO. Fakt przyznania certyfikatu jest publicznie nagłaœniany przez firmę Agfa w prasie oraz na stronach www firmy Agfa Sp. z o.o. W Internecie będzie można też znaleŸć wszelkie informacje zwišzane z certyfikatami, jak też stale aktualizowanš listę ich posiadaczy. Certyfikat może być cofnięty w okresie ważnoœci, jeœli klient całkowicie zrezygnuje z usług œwiadczonych przez firmę Agfa, klient lub Agfa wypowie obowišzujšcš umowę na usługi serwisowe bšdŸ dostawę materiałów eksploatacyjnych, pojawiš się udokumentowane zastrzeżenia co do zgodnoœci audytu ze stanem faktycznym. Certyfikat wygasa też automatycznie, jeœli klient nie zatrudnia ani jednej osoby, która ukończyła udokumentowane szkolenia przez firmę Agfa. Jeœli jednak Đ mówi Marek Pułtorak Đ zdarzy się tak, że klient udowodni nam, iż nowi ludzie, których zatrudnił, sš równie dobrzy jak przeszkoleni przez nas, będziemy w tym punkcie elastyczni. Certyfikat przyznawany jest na okreœlony czas. W przypadku certyfikatu jakoœci Agfa jest to jeden rok. Wobec tak szybkich zmian technologicznych i częstych zmian personalnych w firmach Đ tłumaczy Marek Pułtorak Đ rok okazuje się dobrym terminem. Po jego upływie firma ponownie może starać się o przyznanie certyfikatu. Procedura będzie podobna, choć w rzeczywistoœci będš to po prostu audyty sprawdzajšce czy firma nadal spełnia okreœlone kryteria jakoœci. Pierwszš firmš ubiegajšcš się o Certyfikat Jakoœci Agfa będzie Gazeta Handlowa Sp. z o.o. Agfa i jej partnerzy nastawieni sš na wspólny sukces i to znajduje swoje odbicie w proponowanym procesie certyfikacji Đ zauważa Przemysław Gębala, członek zarzšdu firmy. Certyfikat ISO przynosi firmie niewštpliwie korzyœci Đ wewnštrz poprawia jej organizację, a na zewnštrz buduje jej pozytywny wizerunek. Korzyœci Đ mówi Jacek Hamerliński Đ niesie ze sobš również certyfikat jakoœci Agfa, m.in. 2% rabat na usługi serwisowe w stosunku do cen wskazanych w umowie serwisowej, rabaty na materiały eksploatacyjne (ich wielkoœć zależy od stopnia certyfikacji). Posiadaczom certyfikatu Agfa zapewnia też opcje pierwokupu sprzętu demo z ekspozycji targowych oraz CSiP (tylko dla stopnia Pro), priorytet przy zgłoszeniach serwisowych i zamówieniach na materiały eksploatacyjne, priorytet w dostępie do niestandardowych programów finansowania Agfa Finance i inne. Przede wszystkim jednak Đ stwierdza Marek Pułtorak Đ certyfikat nakłada na nas bardzo poważny stopień odpowiedzialnoœci wobec klientów naszych klientów. Przenosi odpowiedzialnoœć ze studia œwiadczšcego usługi na dostawcę sprzętu czy materiałów dla danego studia. Dzięki programowi chcemy bardziej zwišzać się z naszymi klientami. Mamy nadzieję, że to się uda... MD