ăJapońska koalicjaÓ
6 gru 2016 14:43

Wspólne seminarium firm Reprograf Đ reprezentujšcej w Polsce japońskš firmę Screen i Dyskret Đ reprezentujšcej innš japońskš firmę Toray odbyło się w dniu 11 marca w warszawskiej siedzibie Reprografu. Seminarium poœwięcono wykonywaniu form do bezwodnego druku offsetowego (BDO) w technologii termicznej. Wszechstronnoœć technologii termicznej CtP jest jednš z jej przewag nad innymi rozwišzaniami. Obie japońskie firmy, zarówno Toray, jak i przede wszystkim Screen sš już dobrze znane polskim drukarzom; tym samym istniejš możliwoœci nawišzania œcisłej współpracy firm Dyskret i Reprograf Đ mówiła Jolanta Kurowiak, prezes Reprografu, w czasie powitania licznie przybyłych na seminarium przedstawicieli drukarń i prasy branżowej. Firma Reprograf, która na polskim rynku reprezentuje firmę Screen od niespełna dwóch lat, już po pierwszym roku została wyróżniona statuetkš za zajęcie I miejsca wœród dealerów Screena w Europie. Prezes firmy Dyskret z Poznania Đ Piotr Łunkiewicz zapoznał zebranych z ofertš firmy i przedstawił japońskš firmę Toray oraz jej płyty do offsetowego druku bezwodnego. Aleksander Tarnicki, specjalista w firmie Dyskret, w szczegółach omówił budowę i technologię obróbki płyt konwencjonalnych i CtP do wszystkich typów maszyn offsetowych zarówno arkuszowych, jak i zwojowych do drukowania bezwodnego. Ich zalety Đ zdaniem prelegenta Đ wynikajš z bardzo prostej obróbki, uzyskiwania wysokiej jakoœci drukowanych produktów, oszczędnoœci materiałów eksploatacyjnych (zmniejszenie iloœci makulatury o 30-60%) i wzrostu wydajnoœci. Kolejnš cechš płyt do BDO jest fakt, że do ich naœwietlania znajdujš zastosowanie jedynie termiczne systemy CtP (np. Screena), co oznacza, że przejœcie drukarni już posiadajšcej termiczny system CtP na technologię BDO nie wymaga kosztownych inwestycji. To, że płyty do drukowania bezwodnego Toray sš droższe od tradycyjnych, jest zrozumiałe ze względu na skomplikowane ich wykonanie. Natomiast do porównania kosztów należy przyjšć wszystkie ich składniki: zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne w przygotowalni i w procesach drukowania okreœlonego zlecenia w obu technologiach, ponadto szereg czynnoœci przy stosowaniu płyt Toray staje się zbędne, a zlecenie wykonywane jest o wiele szybciej. W dłuższym okresie okazuje się, że wydajnoœć maszyny znacznie wzrosła. Płyty Toray okreœlane sš jako przyjazne dla œrodowiska: zbędne stajš się alkohol izopropylowy i inne dodatki do płynu zwilżajšcego (zespół nawilżajšcy jest po prostu wyłšczony), natomiast stosowana w niewielkich iloœciach chemia do wywoływania płyt (wywoływarka pracuje w obiegu zamkniętym) ulega szybkiej biodegradacji. Większoœć offsetowych maszyn arkuszowych, które sš instalowane w ostatnich latach, posiada odpowiednie wyposażenie do temperowania zespołów farbowych, co jest wymagane w drukowaniu bezwodnym. Paweł Szpil (Reprograf) przedstawił firmę Screen i jej ofertę rynkowš, w której czołowš pozycję zajmujš termiczne naœwietlarki CtP z bębnem zewnętrznym, które również bardzo dobrze sprawdzajš się przy naœwietlaniu płyt Toray do drukowania bezwodnego. Budowa modułowa termicznych naœwietlarek Screen, w formatach od B2 do B0 (łšcznie 7 modeli) umożliwia różne warianty automatyki, np.: ręczne podawanie i odbieranie płyt, automatyczne podajniki z kasetami w różnych formatach, kilka systemów automatycznej perforacji płyt wewnštrz naœwietlarki, system wyważania bębna zabezpieczajšcy przed drganiami i inne, które majš gwarantować najwyższš jakoœć płyt drukowych. Jak zapewnił Paweł Szpil, największy wpływ na jakoœć płyt i tym samym na jakoœć drukowanych produktów majš oczywiœcie japońska precyzja i technologia termiczna, ale także fakt, że naœwietlanie odbywa się zawsze względem technologicznej perforacji, a nie krawędzi płyt i dzięki temu jest niezależna od krzywizny przycięcia płyt. W naœwietlarkach Screena można wykorzystać innowacyjnš technologię rastra hybrydowego. Połšczenie zalet rastrów autotypijnego i stochastycznego zapewnia Đ zdaniem producenta Đ najwyższš jakoœć i odtworzenie drobnych szczegółów drukowanych obrazów. Systemy CtP Screena sš wyposażane opcjonalnie w system zdalnego monitoringu RMS (Remoute Monitoring System), co ma zapewnić użytkownikom najwyższy stopień niezawodnoœci i cišgłoœci produkcji. Andrzej Sochoń (Reprograf) przybliżył zebranym zasady działania przyrzšdów pomiarowych, służšcych do kontroli form drukowych w systemie CtP. Następnie skoncentrował się na rozwišzaniach proofingu w oparciu o system BEST Color Proof firmy BEST przejętej ostatnio przez konsorcjum Electronics For Imaging. EFI to œwiatowy lider w dziedzinie systemów sterowania i zarzšdzania drukiem cyfrowym zarówno w systemach drukarek wielkoformatowych, jak i systemów firmy Xerox. Oprogramowanie EFI z serii BEST Color pozwala osišgnšć efekty zbliżone do wyników z maszyny drukujšcej, zaœ w Polsce pracuje już dziœ około 100 systemów napędzanych tym softwareŐem. Obecnie około 85% proofów wykonywanych jest w technologii ăatramentowejÓ wykazujšcej równoczeœnie szereg zalet: zbieżnoœć z profilem ICC wygenerowanym na maszynie drukujšcej, niższe koszty w stosunku do rozwišzań analogowych, możliwoœć symulacji różnorodnych podłoży, możliwoœć odtworzenia punktów rastrowych. Bartosz Skórzyński (Reprograf) przedstawił dokładniej rozwišzania maszynowe potrzebne do wprowadzenia BDO. W wypowiedzi oparł się na doœwiadczeniach japońskiego producenta maszyn drukujšcych, firmy Komori. Jak zapewnił prelegent, maszyny Komori posiadajš wszelkie opcje potrzebne do bezproblemowego wdrożenia tej technologii: chłodzenie rozcieraczy farbowych, zdalne wysprzęglanie zespołów nawilżajšcych, systemy suszenia potrzebne przy zadruku podłoży niewsiškliwych. Po przedstawieniu rozwišzań potrzebnych do wdrożenia technologii BDO prelegent przedstawił zapowiedzi Komori na targi drupa 2004 (więcej na ten temat piszemy w zeszycie 2 na s. 26). W czasie seminarium jego uczestnicy mieli możliwoœć obserwować praktyczny pokaz działania linii CtP Screen PlateRite 8100, na której naœwietlono płytę do offsetowego druku bezwodnego firmy Toray. Naœwietlonš płytę przy œwietle dziennym przeniesiono do automatycznej wywoływarki niemieckiej firmy Konings KTW 650-95, na której w jednym cyklu płyta została wywołana, umyta i wysuszona. Ich dystrybutorem jest Dyskret. Seminarium zakończyło się bardzo miłym dla gospodarzy akcentem Đ prezes Reprografu oraz właœciciel łódzkiej DRUKARNI 101 Đ Tomasz Tęgi poinformowali o podpisaniu umowy na dostawę systemu CtP firmy Screen. Będzie to już trzecia w tym roku instalacja Reprografu. Opracował Andrzej Oleksiak