Akcydens Đ trzy pokolenia w jednej drukarni
6 gru 2016 14:42

Drukarnia Akcydens z podwarszawskich Lasek jest jednš z wielu drukarń rodzinnych. Wyróżnia jš jednak fakt, że zaangażowane w jej działalnoœć sš nie tylko dwa pokolenia Đ ojciec i syn, ale również wnukowie. Założona została 20 lat temu przez Leonarda i Adama Cichockich, ojca i syna. Poligraficznego bakcyla złapał też syn Adama Đ Bartłomiej i łapie jego brat Artur. Od miesišca w drukarni pracuje najnowsze urzšdzenie firmy Indigo Đ Platinum, maszyna do offsetowego drukowania cyfrowego (obecnie występujšca już pod nazwš HP Indigo 1000). Zakup podyktowany był oczekiwaniami klientów. Drukowanie niewielkich zleceń na typowych maszynach offsetowych nie zadowala cenowo klienta. Wówczas rozwišzaniem dla drukarni staje się drukowanie cyfrowe. Nie tylko obniża cenę produktu, ale również umożliwia przesyłanie pracy za poœrednictwem Internetu, co usprawnia kontakt z klientem i znacznie skraca czas realizacji zlecenia, który i tak przy maszynach tego typu jest zdecydowanie krótszy niż w tradycyjnym offsecie. Chcielibyœmy Đ mówi Adam Cichocki Đ aby w naszej drukarni wszystkie zlecenia były wykonywane w cišgu 24 godzin, jednak przeszkodš sš problemy niezależne od nas, np. niemożnoœć posiadania tu, w Laskach, odpowiedniego łšcza internetowego, potrzebnego do przesyłania prac. Dziœ mimo tych problemów robimy wszystko, aby nawet te największe zlecenia wykonywane były w najkrótszym czasie. Oczywiœcie mniejsze zlecenie Đ dodaje syn Bartłomiej Đ wykonujemy w bardzo krótkim czasie, np. drukowanie wizytówek to 5 minut pracy maszyny. Wybór Indigo Platinum spoœród innych tego rodzaju urzšdzeń był głęboko przemyœlanš decyzjš (przy jej podejmowaniu nie obyło się oczywiœcie bez starć pokoleniowych). Platinum Đ mówi Adam Cichocki Đ jest najnowszym produktem firmy Indigo. Poprzednie modele oglšdałem na DRUPIE w 1995 roku i już wtedy urzšdzenia cyfrowe Indigo wydawały mi się bardzo interesujšce. Maszyna, którš zainstalowano w naszej drukarni, posiada najnowoczeœniejsze rozwišzania w zakresie drukowania cyfrowego. Tych parę lat doœwiadczeń pozwoliło producentowi udoskonalić technologię. Dzięki temu maszyna zapewnia wysokš jakoœć i bezproblemowš eksploatację. Instalacja maszyny w drukarni pozwala zaproponować klientom nowe rodzaje usług; umożliwia m.in. personalizację. W urzšdzeniu, którym dysponujemy Đ mówi Bartłomiej Đ dla każdej odbitki jest tworzony nowy, utajony obraz elektrostatyczny. Każda odbitka zawiera więc stały powtarzajšcy się element i można jej zadać funkcję drukowania zmiennych informacji, przy czym należy dodać, że tymi zmiennymi mogš być również barwne ilustracje lub elementy graficzne, ponieważ urzšdzenie umożliwia personalizację druków w pełnej iloœci barw farby, tzw. pełnym kolorze. Urzšdzenie obsługuje syn Adama Bartłomiej, choć Đ jak mówi Đ jego praca polega na wczytywaniu przygotowanych plików cyfrowych oraz zadawaniu właœciwych opcji drukowania, ponieważ w maszynach tego typu mamy do czynienia z pełnš automatyzacjš procesu drukowania: poczšwszy od powstawania obrazu poprzez jego pasowanie, nasilenie farb, na drukowaniu kończšc (również odwracanie arkusza przy drukowaniu dwustronnym odbywa się automatycznie). Bartłomiej Cichocki jest zafascynowany urzšdzeniem Đ poznawał jego tajniki nie tylko w Polsce, ale również w Holandii, gdzie odbywał szkolenie. Indigo Platinum umożliwia drukowanie z prędkoœciš dwóch tysięcy odbitek A4+ na godzinę w czterech kolorach lub cztery razy więcej w jednym kolorze. Można drukować na różnych gatunkach papieru (gramatura od 80 g Đ papier offsetowy do 300 g Đ papier powlekany), a także na foliach. Zaletš jest również to, że przy drukowaniu na podłożach o zróżnicowanych odcieniach każde z podłoży jest mierzone densytometrem i dane wpisywane sš do komputera, a następnie tak przetwarzane, że jeœli np. drukuje się na papierze białym, a następnie na żółtawym, otrzymuje się na podłożu obraz o takim samym odcieniu. Indigo Platinum umożliwia drukowanie w szeœciu barwach farby: CMYK oraz dwóch dodatkowych (mogš to być również farby fluorescencyjne). Farby znajdujš się w małych pojemnikach i można je nabyć u dostawcy maszyny, którym w przypadku Akcydensu była firma Digiprint. Należy przy tym dodać, że sš to farby płynne, a nie, jak w większoœci tego typu urzšdzeń, proszkowe Đ tzw. tonerowe, co pozwala na uzyskiwanie wysokiej rozdzielczoœci (na poziomie 800 dpi). Ponadto zastosowanie dwóch dodatkowych farb umożliwia uzyskiwanie ciekawych odcieni wykraczajšcych poza przestrzeń składowych barw triadowych. Proces drukowania jest podobny do tradycyjnego offsetu, jednak o ile w tradycyjnym offsecie farba musi wysychać po przejœciu odbitki przez maszynę, to w Indigo Platinum cylinder z obcišgiem gumowym ma w czasie pracy temperaturę 130 stopni Celsjusza, co powoduje, że farba od razu jest utrwalona. Poza tym ewentualne pozostałoœci farby sš zbierane z powierzchni obrazowych, a następnie ponownie (po oczyszczeniu) wykorzystywane w procesie drukowania, co zapewnia znacznš oszczędnoœć farby. Dodatkowo do maszyny dołšczane sš urzšdzenia do mieszania farb, dzięki którym można uzyskać nawet najbardziej wyszukanš barwę farby (popularnie nazywanš kolorem). Barwy farby powstałe w wyniku mieszania sš zgodne z wzornikami firmy Pantone. Dzięki temu, że drukowanie w technologii cyfrowej nie wymaga tradycyjnych form drukowych, cały proces produkcji jest uproszczony i nieobarczony błędami, jakie często występujš przy tradycyjnym drukowaniu. Obraz drukowy w technologii cyfrowej jest tworzony na cylindrze formowym (bębnie) o właœciwoœciach elektrostatycznych, nie ma więc możliwoœci niepasowania kolorów czy powstania efektu mory. Poza tym przy takim sposobie tworzenia obrazu nie powstajš odbitki makulaturowe występujšce przy rozruchu maszyny, co zmniejsza zużycie papieru, a tym samym obniża koszty produkcji. Każde zlecenie można przechowywać w postaci elektronicznej, co z kolei eliminuje problem magazynowania form, które majš być wykorzystane powtórnie. Wszystkie te elementy sprawiajš Đ mówi Adam Cichocki Đ że wzrastajš produktywnoœć i wydajnoœć pracy naszego zakładu. Mamy nadzieję, że instalacja Indigo Platinum pozwoli nam na wykonywanie dla naszych klientów nawet najbardziej nietypowych prac w krótkim czasie za przystępnš cenę. Choć obecnie klientów zainteresowanych drukowaniem swoich zleceń na Indigo Platinum jest jeszcze niewielu, Adam Cichocki uważa, że w przyszłoœci będzie ich znacznie więcej, ponieważ urzšdzenie daje jakoœć najbardziej zbliżonš do klasycznego offsetu spoœród wszystkich maszyn cyfrowych, przy krótkim czasie realizacji zamówienia i stosunkowo niskiej cenie małych zleceń. Oprócz Indigo Platinum w drukarni pracujš również dwa 1-kolorowe Romayory oraz klasyczne maszyny offsetowe 2- i 4-kolorowe. Akcydens posiada ponadto własnš przygotowalnię oraz introligatornię, co pozwala na profesjonalne przygotowanie publikacji do druku, a także obróbkę introligatorskš i daje możliwoœć œwiadczenia usług w zakresie procesów wykończeniowych, w tym uszlachetniania druków. Ale bywajš sytuacje Đ mówi Adam Cichocki Đ kiedy musimy kooperować z innymi drukarniami. Sšsiadujemy z drukarniš, z którš utrzymujemy dobre stosunki i która niejednokrotnie nam pomagała. Niestety, nie wszystkie zakłady poligraficzne chcš ze sobš współpracować, co chyba nam wszystkim utrudnia pracę. W drukarni Akcydens drukuje się między innymi: druki akcydensowe jedno- i wielobarwne, katalogi, foldery, ulotki reklamowe, plakaty, afisze, programy teatralne i koncertowe, kalendarze, czasopisma, formularze na papierach samokopiujšcych, etykiety, koperty, a w najbliższej przyszłoœci będš tu drukowane karty magnetyczne. Obserwujšc rynek Đ mówi Adam Cichocki Đ widzę, że coraz częstszym, a dla nas bardzo korzystnym zjawiskiem jest zainteresowanie klientów nowymi technologiami i możliwoœciami ich wykorzystywania, co jest dobrš prognozš dla drukarń takich jak nasza. Właœciciele Akcydensu majš nadzieję, że wprowadzenie do drukarni nowych technologii zwiększy liczbę klientów, a obecnym zagwarantuje wysokš jakoœć druków i niskš cenę przy niewielkich nakładach.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>