ăLatajšce laboratoriumÓ
6 gru 2016 14:42

Niestety, nic nie wskazuje na to, żebyœmy w najbliższym czasie kupili samolot lub choćby helikopter; pomimo to oferujemy pakiet usług, który nazwaliœmy ăLatajšcym laboratoriumÓ, ze względu na mobilnoœć urzšdzeń pomiarowych, których zazwyczaj używa się stacjonarnie. Cóż kryje się pod tš zagadkowš nazwš? Firma Michael Huber Polska od poczštku przywišzywała ogromnš wagę nie tylko do sprzedaży samych produktów, ale także do szerzenia wiedzy na temat zagadnień dotyczšcych procesu produkcyjnego, do pomagania drukarzom w rozwišzywaniu ich problemów przez wskazywanie i wyjaœnianie przyczyn ich powstawania. ăLatajšce laboratoriumÓ to kompleksowy system kontroli jakoœci, umożliwiajšcy dokonywanie przeróżnych pomiarów na miejscu w drukarni, poczšwszy od badania jakoœci wody i œrodka zwilżajšcego, aż do pomiarów densytometrycznych i spektrofotometrycznych, czyli zarzšdzania barwš. Nie wszystkie drukarnie dysponujš profesjonalnym sprzętem pomiarowym, więc w taki właœnie sposób chcielibyœmy dopomóc naszym klientom w kontroli jakoœci procesów drukowania, co może przyczynić się do zoptymalizowania procesów produkcyjnych i osišgnięcia wyższej jakoœci druku. Uzyskanie takich korzyœci możliwe jest dzięki prawidłowej reprodukcji barw oryginału, a co za tym idzie Đ znajomoœci kompletnego procesu przewidywania zmian barwy na poszczególnych etapach produkcji. Olbrzymi wpływ na to majš m.in.: rastrowe wartoœci tonalne, przyjmowanie farby przez farbę (trapping), równowaga barw, względny kontrast druku i oczywiœcie jakoœć stosowanej farby oraz barwa i rodzaj zadrukowywanego podłoża. Po przeprowadzeniu pomiarów klient otrzymuje pełnš dokumentację uzyskanych wyników, uzupełnionš o wnioski i praktyczne zalecenia, mogšce wyeliminować ewentualne nieprawidłowoœci procesu drukowania. Co badamy? Pomiarów dokonujemy w trakcie całego cyklu powstawania druku, z uwzględnieniem wszystkich czynników mogšcych mieć dodatkowy wpływ na jakoœć i komfort pracy. Oceniamy m.in. parametry: diapozytywów, formy drukowej, stosowanych podłoży drukowych, gotowych wydruków, wody i roztworu zwilżajšcego używanego w maszynie oraz obcišgów gumowych. Nasi technicy poza wiedzš teoretycznš posiadajš także praktyczne doœwiadczenia, sš drukarzami ăz krwi i koœciÓ, co umożliwia nie tylko teoretyczne rozważania, ale przede wszystkim przełożenie ewentualnych nieprawidłowoœci na praktyczne propozycje zmian. Stosowany sprzęt pomiarowy Od poczštku naszej działalnoœci współpracujemy z firmš GretagMacbeth i w ăLatajšcym laboratoriumÓ wykorzystujemy spektrofotometr Spectro Eye tej właœnie firmy, wyposażony w najnowszš wersję oprogramowania Color Quality. Wyniki pomiarów zapisywane sš w przenoœnym komputerze, a następnie przetwarzane za pomocš programów Key Wizard i MS Excel. Stosujemy także profesjonalny pH-metr firmy WTW z dodatkowš diodš do mierzenia kwasowoœci papieru. Z prostszych urzšdzeń pomiarowych używamy ponadto urzšdzenia do mierzenia gruboœci, specjalnego alkoholomierza i termometru. Możliwoœci pomiarowe i ich znaczenie dla procesu drukowania 1. Gęstoœci optyczne Istnieje œcisła zależnoœć pomiędzy gruboœciš warstwy farby a gęstoœciš optycznš. W drukowaniu farbami skalowymi zwykle przyjmuje się wartoœci od 1,3 do 1,8. Wartoœć gęstoœci D jest logarytmem stosunku absorpcji œwiatła przez tło podłoża drukowego do absorpcji œwiatła mierzonej warstwy farby na tym podłożu. Podczas pomiarów sprawdzamy wartoœci gęstoœci optycznej na polach aplowych paska kontrolnego, a także mierzymy jš wzdłuż arkusza. Umożliwia to ocenę równomiernego nadawania farby na całym arkuszu podczas drukowania nakładu (rys. 1). 2. Wartoœci tonalne Jest to najważniejszy parametr wpływajšcy na wizualnš ocenę barw, mierzony zarówno na etapie przygotowywania diapozytywów, na formie drukowej, jak i na gotowym wydruku. Okreœla procentowy stopień pokrycia powierzchni podłoża drukowego farbš. Podczas przenoszenia punktów rastrowych, które odtwarzajš barwy, z filmu poprzez formę drukowš i obcišg gumowy na podłoże drukowe, powierzchnie punktów rastrowych pod wpływem różnych czynników ulegajš deformacji; zmienia się przez to rastrowa wartoœć tonalna, co utrudnia wiernoœć odwzorowania oryginału. Rodzaj deformacji samego punktu rastrowego może wskazywać na Ÿródło pojawiajšcych się w procesie drukowania nieprawidłowoœci. Prowadzšc pomiary jesteœmy w stanie okreœlić rastrowš wartoœć tonalnš druku i przyrost wielkoœci punktów rastrowych (rys. 2). Mierzymy ponadto względny kontrast druku, który okreœla zdolnoœć procesu reprodukcji do odwzorowywania detali z ciemnych partii oryginału. Kontrolujemy także wartoœci trappingu, tj. zdolnoœci przyjmowania farby przez wczeœniej nadrukowanš farbę (rys. 3). 3. Oznaczanie krzywej charakterystycznej drukowania Na podstawie przeprowadzonych pomiarów uzyskujemy krzywš charakterystycznš drukowania jako pochodnš różnicy między rastrowymi wartoœciami tonalnymi na drukach i wartoœciami na formie kopiowej. Na podstawie krzywej drukowania można korygować formy kopiowe tak, aby podczas drukowania, pomimo normalnych przyrostów punktów, wartoœci tonalne na odbitce jak najbardziej odpowiadały oryginałowi (rys. 4). 4. Pomiary podłoża Stosowane do drukowania podłoże może powodować problemy z odwzorowaniem oryginałów lub też powodować kłopoty podczas drukowania. Dlatego też badamy stopień białoœci podłoża, który ma wpływ na wiernoœć odwzorowania barw. Także podczas dobierania kolorów w mieszalni zawsze uwzględniamy zabarwienie podłoża. Każda z drukarń miała z pewnoœciš już nieraz problem podczas drukowania, szczególnie jasnymi farbami, z uzyskaniem właœciwej barwy na wydruku, jeœli barwa podłoża nie została uwzględniona na etapie przygotowania materiałów. Przeprowadzamy również pomiary kwasowoœci podłoża przy zastosowaniu specjalnej diody pH-metru. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w ostatnich czasach pojawiło się sporo podłoży zasadowych, co powoduje koniecznoœć stosowania innego niż zazwyczaj œrodka zwilżajšcego. Niewłaœciwe dobranie tych parametrów może np. powodować problemy z utrwalaniem się farby na podłożu. 5. Pomiary œrodka zwilżajšcego Od poczštku naszej działalnoœci przywišzujemy ogromnš wagę do właœciwej jakoœci œrodka zwilżajšcego stosowanego podczas drukowania. Dlatego też nieodpłatnie wykonujemy analizę wody, której używa się do przygotowania roztworu, pod względem jej twardoœci ogólnej, zawartoœci wodorowęglanów i wartoœci pH. Po przeprowadzeniu badań zalecamy najwłaœciwszy naszym zdaniem dodatek buforowy, zapewniajšcy zdolnoœć utrzymania parametrów wody na właœciwym poziomie podczas drukowania (rys. 5). Ocenie właœciwej jakoœci œrodka zwilżajšcego służš ponadto pomiar temperatury i pomiar zawartoœci alkoholu w przypadku maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 6. Kontrola gruboœci obcišgu W całym procesie drukowania nie należy zapominać także o funkcji, jakš podczas procesu przenoszenia obrazu z formy drukowej na podłoże spełnia obcišg gumowy. Za pomocš gruboœciomierza jesteœmy w stanie okreœlić ewentualne nieprawidłowoœci powierzchni lub też niewłaœciwe nacišgnięcie, które może pozbawić obcišg odpowiednich właœciwoœci kompresyjnych. Pomiary prowadzone w ramach ăLatajšcego laboratoriumÓ majš na celu kompleksowš kontrolę całego procesu produkcyjnego. Zależy nam na ocenianiu produkcji w toku, a nie arkuszy archiwalnych, żeby ewentualne błędy można było skorygować już w czasie drukowania. Podczas takiej wizyty staramy się pogłębiać i rozwijać wiedzę pracowników drukarni na temat zależnoœci poszczególnych procesów drukowania, tak aby w momencie, kiedy pojawiajš się problemy, można było szybko okreœlić i wyeliminować przyczynę ich powstawania. Pomiary jednak to nie wszystko. Najważniejszš częœciš projektu jest opracowanie zebranych danych i sformułowanie ewentualnych wniosków, mogšcych poprawić stwierdzone nieprawidłowoœci procesu produkcyjnego. Dla naszych techników opuszczajšcych progi drukarni praca właœciwie dopiero się zaczyna. Po skompletowaniu i przetworzeniu wszystkich wyników pomiarów zostajš one wydrukowane w formie tabel i wykresów oraz uzupełnione o wnioski i ewentualne zalecenia dotyczšce usprawnienia procesów produkcyjnych. Opracowanie staramy się przekazać osobiœcie podczas kolejnej wizyty u klienta; daje nam to dodatkowš możliwoœć interpretacji wyników i przedyskutowania z pracownikami drukarni możliwoœci praktycznych zastosowań. Jeœli chcielibyœcie Państwo skorzystać z usług ăLatajšcego laboratoriumÓ, prosimy o skontaktowanie się z naszym oddziałem we Wrocławiu, w Warszawie, Gdańsku, Krakowie lub Szczecinie. Nie obiecujemy, co prawda, że przylecimy.... ale na pewno Was odwiedzimy.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>