Anglojęzyczny serwis informacyjny ăPoligrafikiÓ
6 gru 2016 14:42

Od blisko dwóch lat (tj. od wrzeœnia 2000 Đ była to wówczas pionierska inicjatywa, która póŸniej znalazła naœladowców) wysyłamy do naszych prenumeratorów e-mailowy serwis informacyjny. Zachęceni jego dobrym przyjęciem przez odbiorców, a także œwiadomi istniejšcych w tym względzie potrzeb, uruchomiliœmy w lipcu br. Đ choć to okres wakacyjny, ale pracujemy pełnš parš Đ serwis anglojęzyczny zawierajšcy wyłšcznie informacje z rynku polskiego. Ciekawi byliœmy, czy zainteresujš one odbiorców na œwiecie. Okazało się, że jak najbardziej! Na około 100 adresów, pod które rozesłaliœmy nasz serwis, zaledwie 3 osoby odpisały, że nie sš zainteresowane tego typu wiadomoœciami. Wiele natomiast było odpowiedzi zawierajšcych słowa zachęty, życzenia sukcesów i uznajšcych otrzymane wiadomoœci za bardzo interesujšce Đ sformułowanie ămost interestingÓ powtarza się wielokrotnie w korespondencji. Niektórzy z respondentów sami poddajš nam tematy Đ np. o nowych instalacjach urzšdzeń na rynku polskim Đ bšdŸ proszš o kontakt z ich polskimi przedstawicielami. Miłš niespodziankš był dla nas również fakt, że już w dniu emisji serwisu, tj. 23 lipca, znalazł się on na stronach popularnego anglojęzycznego portalu branży poligraficznej, wydawniczej, papierniczej i opakowaniowej www.globalprint.com. Po kliknięciu w tytuł informacji ăPoligrafika Đ online bulletinÓ uzyskuje się dostęp do serwisu, który ma postać pliku PDF. Zapraszamy do sprawdzenia! Redakcja