ăOsiemÓ w ăOsiemÓ z Heidelbergiem
6 gru 2016 14:43

W lutym br. w Toruńskich Zakładach Graficznych ăZapolexÓ rozpoczęła pracę nowa oœmiokolorowa maszyna offsetowa z odwracaniem Heidelberg Speedmaster SM 102-8-P. Warto wspomnieć, iż w tej samej drukarni w czerwcu 2002 r., czyli zaledwie osiem miesięcy wczeœniej, Heidelberg Polska oddał do użytku również nowš 8-kolorowš maszynę drukujšcš w formacie B1 Đ Heidelberg Speedmaster SM 102-8-P-S, wyposażonš w nowoczesny system podawania papieru z roli Heidelberg CutStar. Toruńskie Zakłady Graficzne ăZapolexÓ Sp. z o.o. powstały w wyniku przekształceń własnoœciowych w 1994 r., kontynuujšc bogatš tradycję toruńskiego drukarstwa. Obecnie drukarnia pracuje przez większoœć tygodni w cyklu 3-zmianowym zatrudniajšc œrednio 140 pracowników, zajmujšc się drukowaniem ksišżek, opakowań, akcydensów, folderów reklamowych, plakatów, kalendarzy. Domenš firmy jest jednak produkcja dziełowa, głównie kolorowych podręczników szkolnych. Stšd właœnie takie, a nie inne inwestycje. Wymagania naszych obecnych i przyszłych klientów sš coraz wyższe. Poligrafia, tak jak cały otaczajšcy nas œwiat, nieustannie się zmienia. Barwy i kształty druku sš coraz bardziej ekspansywne. Nie możemy więc pozostawać w tyle. Mamy solidnš, ugruntowanš pozycję na rynku poligraficznym. Zdobyliœmy jš dzięki wysokiej jakoœci oferowanych usług, korzystnym dla obu stron cenom i niezawodnej terminowoœci Đ podkreœla Jerzy Polkowski, prezes Toruńskich Zakładów Graficznych ăZapolexÓ. Drukarnia posiada bardzo bogaty park maszynowy i rozbudowanš introligatornię. W chwili obecnej zakłady Zapolex posiadajš trzy maszyny Heidelberga: dwie pełnoformatowe, oœmiokolorowe maszyny offsetowe Heidelberg Speedmaster SM-102-8-P oraz czterokolorowš maszynę Heidelberg GTO 52. Poza nimi pracuje jeszcze kilka starszych maszyn, tak więc drukarnia dysponuje łšcznie 40 zespołami drukujšcymi, z czego aż 28 w formacie B1. Na pytanie: Co skłoniło Pana do zakupu kolejnej nowej maszyny Speedmaster SM102-8-P i dlaczego w tak krótkim czasie? Jerzy Polkowski, prezes drukarni Zapolex odpowiada: Tak duże inwestycje podyktowane sš wieloma czynnikami. Głównym czynnikiem jest rynek, który obserwujemy i na którego potrzeby staramy się szybko reagować. Nie bez znaczenia jest też fakt, że firma posiada solidne podstawy finansowe umożliwiajšce uzyskanie bardzo dobrych kredytów, szczególnie w okresie recesji, który jest idealnym czasem na zakup maszyn Đ koszt samej maszyny, jak też zwišzanej z zakupem obsługi finansowej jest zauważalnie niższy niż w pozostałych okresach. Kolejna zainstalowana przez Heidelberg Polska maszyna to także wygoda dla firmy: ujednolicenie parku maszynowego, jego standaryzacja Đ jak pokazuje doœwiadczenie Đ ma niebagatelny wpływ na szybkoœć i komfort pracy. Zlecenia można elastycznie rozkładać na kolejnych maszynach gwarantujšcych ten sam, najwyższy poziom jakoœciowy. Prostsza i efektywniejsza jest też praca przygotowalni Đ unika się kosztownego naœwietlania tych samych montaży dla różnych maszyn. Heidelberg Speedmaster 102 uznawany jest powszechnie za synonim najwyższej jakoœci drukowania. Już od poczštku lat dziewięćdziesištych modele tej serii charakteryzuje system zintegrowanych paneli automatyki. Myœlę, że nie jestem tu żadnym odkrywcš. W dzisiejszych czasach liczš się czas i jakoœć przy rozsšdnych kosztach, a to właœnie dostaję wraz z nowymi maszynami Heidelberga. Przecież te maszyny drukujš cztery razy szybciej niż starszej generacji! Połowa przyrostu wynika z większej prędkoœci drukowania zbliżonej do maksymalnej możliwej prędkoœci maszyny. Podwoimy tę prędkoœć, jeœli drukujemy na maszynie 8-kolorowej w układzie 4+4 kolory w jednym przelocie, otrzymujšc od razu gotowy arkusz. Nie bez znaczenia jest też czas przyrzšdu, skrócony do minimum dzięki idealnie przygotowanym formom drukowym w technologii CtP. Warto wspomnieć, iż obie zakupione maszyny Heidelberg Speedmaster SM102-8-P wyposażone sš w podawanie papieru z roli CutStar Đ jeden z modułów Systemu Star. CutStar to przede wszystkim ekonomia. Możliwoœć płynnego ustalenia odcięcia i zamawianie roli dokładnie pod wymiar pozwala nam zbliżyć się do oczekiwań cenowych współczesnego klienta. Drukarze bardzo lubiš jechać z rolki, bo zmienia się jš rzadziej niż paletę papieru (rola papieru waży do 1,5 tony), odcięty arkusz jest wprowadzany równo do maszyny, co pozwala pracować z pełnš prędkoœciš Đ dodaje Jerzy Polkowski. Wraz z zakupem pierwszej ăósemkiÓ zainwestowaliœmy w pełen system computer-to-plate składajšcy się z pełnoformatowej naœwietlarki Heidelberg Topsetter 102 P oraz wywoływarki Glunz & Jensen dostarczonej przez Heidelberg Polska. Zakupiona przygotowalnia CtP oparta jest o RIP i oprogramowanie Heidelberg Delta Technology, system impozycji Signastation oraz Signapack (do opakowań). W chwili obecnej ponad 90% prac wykonywanych jest już w tej technologii, którš bardzo sobie chwalimy za szybkoœć i jakoœć. Szybkie łšcza internetowe umożliwiajš interaktywnš pracę z wydawnictwami Đ podkreœla prezes drukarni Zapolex. Wspomniany Heidelberg Topsetter 102 P jest naœwietlarkš CtP zapewniajšcš dużym drukarniom, takim jak Zapolex, wymaganš pewnoœć produkcji i najwyższš wydajnoœć przy stałej jakoœci. Urzšdzenie może naœwietlać 12 płyt na godzinę przy rozdzielczoœci 2400 dpi. Wysoka prędkoœć naœwietlania uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu technologii bębna zewnętrznego w połšczeniu z 32-kanałowym laserem. Diody laserowe pracujš w standardzie podczerwieni 830 nm. Tym samym możliwa jest praca przy œwietle dziennym. Tak jak wspomniano, zainstalowany w Zapoleksie system CtP wykorzystuje rozbudowanš wersję stacji elektronicznego montażu arkuszy Heidelberg Signastation i Signapack. Warto dodać także, iż drukarnia posiada osobnš halę do produkcji opakowań Đ wraz z pełnoformatowym automatem wykrawajšcym, sklejarkami (sklejanie proste oraz krzyżowe, 6-punktowe) i wklejarkš do okienek. Przygotowalnia, maszyny drukujšce to nie wszystko. Drukarnia Zapolex posiada także bogato rozbudowanš introligatornię wyposażonš między innymi w nowoczesnš linię do oprawy miękkiej (16 sekcji zbierajšcych, klejenie z możliwoœciš stosowania kleju PUR, najnowszy model trójnóża), linię do oprawy twardej oraz linię do oprawy zeszytowej. Uzupełnieniem sš liczne drobne urzšdzenia do bardziej specjalistycznych prac, jak np. wiertarka do papieru. Dzięki automatycznej foliarce w pełnym formacie drukarnia samodzielnie laminuje wszelkiego rodzaju druki. Na samym końcu łańcucha produkcji znajdujš się pakowanie i ekspedycja. Ksišżki bšdŸ inne druki pakowane sš w standardowe pakiety lub pojedynczo w folię. Jakie cele stawiajš sobie Toruńskie Zakłady Graficzne ăZapolexÓ? Pragniemy wykorzystywać wszystko, co najlepsze z tradycji toruńskiego drukarstwa. Najważniejszy jest dla nas szacunek dla dobrej pracy oraz to, by gotowy produkt był nie tylko wytworem maszyny, ale nade wszystko człowieka; by ponad najnowoczeœniejszš technikš, jakš stosujemy, zawsze widoczny był œlad ludzkiej dłoni. Aby to uzyskać, czekajš nas dalsze inwestycje Đ mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. W cišgu najbliższego miesišca stawiamy kolejnš złamywarkę 4-łamowš oraz finalizujemy zakup dodatkowej złamywarki Heidelberg Stahl Đ podkreœla Jerzy Polkowski. Na zadane ponownie pytanie, co spowodowało, że w tak krótkim czasie w Zapoleksie stanęły dwie pełnoformatowe ăósemkiÓ, Jerzy Polkowski odpowiada: Nowa technologia to przyszłoœć. Staramy się patrzeć daleko do przodu, myœlimy poważnie o przyszłym wstšpieniu Polski do UE. Wynikiem tego sš poczynione i zamierzone inwestycje.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>