ăSputnik wchodzi na orbitęÓ
6 gru 2016 14:43

Na łamach tegorocznego marcowego zeszytu rosyjskiego magazynu poligraficzno-wydawniczego ăPoligrafist&IzdatielÓ ukazała się Đ pod powyższym tytułem Đ informacja z konferencji prasowej, która niedawno odbyła się w Moskwie, a jej tematem było rozpoczęcie współpracy pomiędzy niemieckim koncernem Heidelberg oraz rosyjskimi zakładami budowy maszyn poligraficznych w Rybińsku. Chodzi tu konkretnie o wspólnš produkcję gazetowych wielobarwnych offsetowych maszyn zwojowych w Rosji. Wybrany został model Mercury. ZapowiedŸ powstania projektu współpracy, który otrzymał nazwę Sputnik, pojawiła się podczas ubiegłorocznych targów POLIGRAFINTER w Moskwie. Prace posuwajš się szybko, a ich zakończenie przewidziane jest na lato bieżšcego roku. Najbardziej pracochłonne jest przeliczanie na system metryczny całej dokumentacji technicznej dostarczonej z USA Đ partnerem zakładów w Rybińsku jest Heidelberg Web Systems Inc., gdzie produkowane sš maszyny Mercury. Jak podkreœla autorka artykułu, T. Jemieljanowa, 300 rosyjskich konstruktorów i technologów z Rybińska poradzi sobie szybko z tym problemem. Autorka przypomina na wstępie artykułu o próbach zwišzanych z uruchomieniem produkcji maszyn drukujšcych w Rosji. Już w 1931 roku w Rybińsku skopiowana została maszyna firmy MAN Đ Pionier, jednak nie udało się ădogonić i przeœcignšćÓ niemieckich producentów Đ ironizuje Jemieljanowa. W różnych okresach podejmowane były próby z firmami MAN Roland oraz Koenig&Bauer dotyczšce zakupu licencji, lecz konkretne kontakty były możliwe tylko z enerdowskš Planetš. Kiedy została zlikwidowana ăżelazna kurtynaÓ, ani w RFN, ani w Rosji nie było mowy o współpracy w dziedzinie poligrafii. Zakłady Poligrafmasz w Rybińsku sš jedynymi w Rosji produkujšcymi maszyny i sprzęt poligraficzny. Obecnie w warunkach wolnego rynku jest im niezwykle trudno konkurować z firmami zachodnimi, które wyprzedzajš je w rozwoju techniczno-technologicznym. Ale jeżeli nie można konkurować Đ można współpracować. Właœnie powstały korzystne warunki dla obydwu partnerów, tak po stronie niemieckiej, jak i rosyjskiej. Koncern Heidelberg, a dokładnie jego amerykańskš ăcórkęÓ Heidelberg Web Systems Inc. dotknšł kryzys ekonomiczny i w tej sytuacji powstała idea współpracy z rybińskim kombinatem w dziedzinie produkcji maszyn do drukowania wielobarwnych gazet Đ właœnie w Rybińsku! Podczas konferencji prasowej poœwięconej projektowi Sputnik występowali: wiceminister ds. prasy, radia i TV oraz œrodków masowej komunikacji R.F.W. Grigoriew, prezes Heidelberg Web Systems i członek poszerzonego kierownictwa zarzšdu koncernu Heidelberg W. Albrecht, generalny dyrektor KPC Poligrafmasz S. Morozow oraz specjalista ds. techniki koncernu Heidelberg P. Lincer. Zabierajšc głos W. Grigoriew ocenił pozytywnie projekt pod nazwš Sputnik, ponieważ obecnie poważna częœć produkcji poligraficznej Đ w tym również gazety Đ jest wykonywana poza granicami Rosji. Naszemu krajowi potrzebna jest sprawdzona, wysokiej jakoœci technika poligraficzna, która pozwoliłaby naszym drukarzom pracować rentownie. Projekt Sputnik jest jednym z niewielu przykładów pozytywnych dla naszej ekonomiki, jak organizować trudnš produkcyjnie i technologicznie działalnoœć na terenie Rosji. Występujšcy z kolei W. Albrecht stwierdził: Jestem głęboko przekonany, że projekt będzie wspólnym sukcesem. Przypomniał też, że w 1957 roku radziecki sputnik zadziwił œwiat. Stšd nieprzypadkowa nazwa obecnego projektu. W Rosji jest ogromne zainteresowanie rozwojem wielobarwnych gazet. Po co wozić z daleka maszyny, które można produkować w Rosji. A w Rybińsku jest baza, sš wykwalifikowani robotnicy, jest kadra inżynierska oraz dobra służba zarzšdzajšca. Stanowi to gwarancję realizacji projektu Sputnik. Podsumowujšc swe wystšpienie Albrecht stwierdził, że korzyœci z realizacji projektu majš potrójne znaczenie. Po pierwsze Đ zakłady w Rybińsku uzyskajš współczesne technologie i nowe perspektywy. Po drugie Đ Heidelberg będzie otrzymywał produkcję z Rosji dla Rosji i innych krajów. Po trzecie Đ poligrafowie otrzymajš dobre i niezbyt drogie maszyny drukujšce, dzięki którym produkcja wielobarwnych gazet będzie dogodna. Ponad 80% elementów gotowych produktów będzie wytwarzanych w Rosji. Albrecht niejednokrotnie podkreœlał, że jakoœć produkowanych w Rybińsku maszyn Mercury będzie odpowiadała wysokim europejskim standardom. Maszyny o wartoœci ponad 20 mln dolarów rocznie będš sprzedawane zarówno na rynek rosyjski, jak i za granicę. Ceny maszyn produkowanych w Rybińsku będš wynosić od 1 do 10 mln dolarów w zależnoœci od konfiguracji zespołów; będš to maszyny czterowstęgowe. Rocznie można będzie realizować 10-15 zamówień; poza tym system modułowy pozwoli na zamówienie najmniej rozbudowanej maszyny i uzupełnianie jej kolejnymi zespołami. Opracował Apolinary Brodecki