ăUsieciowienieÓ a obróbka po druku
6 gru 2016 14:44

Temat wiodšcy niniejszego zeszytu Poligrafiki to obróbka po druku. Nie jest to przypadek. Przez wiele lat ăintroligatorniaÓ istniała w cieniu druku; liczył się przede wszystkim maszynista pracujšcy przy maszynie drukujšcej, a nie introligator. Konsekwencjš tego były płace, które w zawodzie introligatora były o wiele niższe niż w zawodzie drukarza. Sytuacja ta zmienia się w ostatnich latach. Zawód ăintroligatorÓ przekształcił się w ăoperatora w procesach obrobki po drukuÓ Đ też nie przypadkiem. Postęp techniczny ostatnich lat wymusił na branży poligraficznej odejœcie od wieloletniej tradycji podziału na segmenty: przygotowalnia Đ druk Đ oprawa introligatorska. Obecnie dšży się do tego, aby wszystkie procesy poligraficzne przebiegały w jednym, całkowicie zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym. Czy jest to realne? OdpowiedŸ otrzymaliœmy na majowych targach drupa 2004. Stopień zaawansowania w sensie technicznym jest tak wielki, że nie będziemy zbyt długo czekać na odpowiedŸ twierdzšcš! Obróbka po druku to temat wiodšcy listopadowego numeru Poligrafiki. Specjalistami najwyższej rangi w tej dziedzinie sš m.in. szwajcarskie firmy MŸller Martini oraz Ferag. I właœnie w szwajcarskim czasopiœmie fachowym ăViscomÓ (nr 8/2004) ukazał się artykuł ăOd A do ZÓ. Był to wywiad z Hansem Peterem Sutterem, członkiem kierownictwa koncernu MŸller Martini. Wywiad ten wyjaœnia wiele spraw, o których mowa na poczštku niniejszego artykułu. Pragniemy zacytować najbardziej interesujšce stwierdzenia Suttera zwišzane z trendami ăusieciowieniaÓ segmentu obróbki po druku. Na pytanie, czy JDF może stanowić ăzbawienieÓ dla znajdujšcej się w trudnej sytuacji branży, czy też jest tylko ăgadżetemÓ marketingowym, odpowiedŸ Suttera brzmiała: ăPytanie jest słuszne. Ale drupa podejmuje temat szerzej: "Osieciowanie poszczególnych procesów technologicznych", co wynika z aktualnych potrzeb rozwoju branży." O formacie JDF jako gadżecie Sutter nie chciał mówić. Stwierdził natomiast, że JDF oraz JMF okreœlajš standardy dotyczšce zintegrowanych procesów pracy oraz zapewniajš komunikatywnš więŸ pomiędzy różnymi rozwišzaniami systemowymi. Zastosowanie oraz okreœlone korzyœci z tego tytułu nie sš jednak dostępne dla wszystkich. Wielkie przedsiębiorstwa, które pod jednym dachem łšczš cały łańcuch produkcyjny, sš predestynowane do szybkiego wprowadzenia omawianych rozwišzań. Jednak pozostałe, mniejsze przedsiębiorstwa będš realizować ten proces w dłuższym okresie. W wywiadzie podkreœlono, że MŸller Martini, jako członek organizacji CIP4 i firma przewodniczšca Grupie Projektowej Postpress, wnosi duży wkład w zakresie efektywnoœci i zabezpieczenia przebiegu procesów produkcyjnych oraz własne know-how. Co ciekawe, wszystkie nowe modele maszyn MŸller Martini spełniajš wymagania w zakresie JDF-JMF. Warto na zakończenie podkreœlić, że Ferag, największy konkurent MM w dziedzinie postpress (głównie w sektorze gazet i czasopism), idzie w tym samym kierunku, o czym można się było przekonać chociażby na ostatnim Ifra Expo.