ăUstawa czyszczšcaÓ pod lupš
6 gru 2016 14:43

Gdy w listopadzie firma Metapress we współpracy z redakcjš Poligrafiki zorganizowała pierwsze szkolenia branżowe poœwięcone wprowadzonej w 2002 roku ustawie produktowej, relację z tej imprezy zatytułowaliœmy ăStrzał w dziesištkęÓ. 26 lutego br., miała miejsce kontynuacja poruszonych wówczas tematów Đ odbyły się szkolenia dotyczšce tzw. ustawy czyszczšcej Đ i materiał w zasadzie można by zatytułować tak samo. Podobnie jak w ubiegłym roku, szkolenia były wspierane przez Ministerstwo Œrodowiska, Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Izbę Wydawców Prasy i Polskš Izbę Ksišżki; sponsorem głównym była drukarnia CCS Druk. Okazuje się, że kwestia wprowadzanych, jak również modyfikowanych przepisów o ochronie œrodowiska jest wcišż mało znana w firmach branży poligraficznej i wydawniczej. Œwiadczy o tym zarówno zainteresowanie szkoleniami (w lutowym spotkaniu wzięło udział około 60 osób, w listopadzie Đ ponad 100 w cišgu dwóch dni), jak i przebieg samych imprez. Poza krótkimi wystšpieniami prelegentów z Ministerstwa Œrodowiska (Marek Sobiecki, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej) oraz Zakładu Prawa i Ochrony Œrodowiska Uniwersytetu Łódzkiego (dr Piotr Korzeniowski) przez cały czas przeznaczony na szkolenia trwały dyskusje i rozmowy z prelegentami, a przede wszystkim z prowadzšcš szkolenia dr Hannš Żakowskš, kierownikiem Zakładu Ekologii Opakowań COBRO. Przypomnijmy, że ăustawa czyszczšcaÓ, nowelizujšca ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawę produktowš, została wprowadzona w życie na poczštku lutego. Wprowadza ona sporo merytorycznych zmian w przepisach dotyczšcych recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych oraz gospodarowania nimi. W dużej mierze zmiany te dotyczš wydawców, drukarń i dostawców dla branży poligraficznej. Nie dziwi zatem, że w lutowej imprezie, podobnie zresztš jak w przypadku szkoleń listopadowych, wzięła udział czołówka firm z naszego segmentu. W sumie w obu szkoleniach (listopadowym i lutowym) uczestniczyło ponad 160 osób, reprezentujšcych przedsiębiorstwa z segmentu wydawnictw ksišżkowych i prasowych (m.in. PWN, WSiP, Muza, Bellona, Egmont, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Bauer, GrŸner & Jahr, Orkla Press, Edipresse), drukarń (m.in. Winkowski, Drukarnia Prasowa, Poligrafia SA, Polskapresse, Agora, Media Express, H. Bauer, Cezar, Eurodruk, Lotos) oraz dostawców sprzętu, materiałów i podłoży poligraficznych (m.in. Heidelberg, MAN Roland, Avargraf, Reprograf, Xerox, Ferag, Akzo Nobel Inks, Sicpa, Siegwerk, Stora Enso, Papyrus, Mercator Papier, Antalis). Jak zatem widać, przeważali przedstawiciele dużych i znanych firm. Z jednej strony fakt ten nie dziwi, z drugiej zaœ Đ zastanawia brak zainteresowania tš, jakże ważnš, tematykš ze strony małych przedsiębiorstw, których przepisy o ochronie œrodowiska dotyczš w takim samym stopniu. Czyżby o ekologicznš działalnoœć dbali tylko najwięksi? SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>