Autoryzowany serwis offsetowych maszyn poligraficznych Shinohara i Polly – koniecznoœć czy potrzeba…
6 gru 2016 14:43

Każdy, kto kiedykolwiek miał przyjemnoœć zakupić dobro inwestycyjne, zadał sobie pytanie o serwis i częœci zamienne do danego urzšdzenia. W zależnoœci od uzyskanej odpowiedzi, a pewnie i wczeœniejszego doœwiadczenia w używaniu podobnych produktów, samopoczucie albo użytkowanie zakupionego dobra mogło być bardziej lub mniej przyjemne (kosztowne), chyba że zamieniło się w swoistš udrękę. Obserwujšc polski rynek poligraficzny wyraŸnie można dostrzec dysproporcję między liczbš podmiotów, które efektywnie oferujš w Polsce do sprzedaży arkuszowe maszyny poligraficzne, zarówno nowe, jak i używane a tymi, którzy potrafiš je należycie, czyli z najwyższš starannoœciš serwisować, a tym samym dawać użytkownikowi gwarancję pełnego i spokojnego eksploatowania danego produktu. Powszechnie słyszy się, że to od jakoœci serwisu danego urzšdzenia, dostępnoœci częœci zamiennych i od jego marki zależy, w jakim stopniu produkt ten jest rentowny dla użytkownika oraz jak jest postrzegany na rynku. Definicje serwisowania mogš być różne. Moim zdaniem, przez współczesny serwis, także w poligrafii, rozumieć wypada nie tylko kompetencje poszczególnych pracowników serwisu, ale i pewnoœć organizacji reprezentowanej przez struktury serwisowe, czyli Firmę. Ważne w takiej sytuacji jest to, czy Firma ta jest jednoosobowa, czy też wieloosobowa, a jeszcze ważniejsze to, czy firma ta została odpowiednio wyszkolona przez Producenta, jak również, czy Firma ta ma aktualny dostęp do nowoczesnych technologii Producenta. Nieobojętna w takim przypadku staje się kwestia przygotowania właœciciela firmy serwisowej do serwisowania maszyn poligraficznych, bowiem w zależnoœci od stopnia jego osobistego przygotowania, dana firma może być skazana na zatrudnianie bšdŸ kooperację, co prawda z uzdolnionymi ăsamoukamiÓ, którzy jednak podejmujš się usuwać awarie metodš prób i błędów. Przeprowadzanie czynnoœci serwisowych metodš ăprób i błędówÓ jest, jak wiemy, obarczone ryzykiem wysokich kosztów, które zmuszony będzie w konsekwencji ponieœć użytkownik danego dobra inwestycyjnego. Musimy się przecież zgodzić z tym, że usuwanie każdego problemu technicznego winno się rozpoczšć od dogłębnej analizy skutków awarii w celu sprawnego wycišgnięcia wniosków o jej przyczynach. Przy tym wszystkim z punktu widzenia użytkownika produktu najistotniejsze jest, w jakim realnym czasie zaistniała awaria zostaje usunięta i czy usługa serwisowa będzie odpowiednio niedroga. Wreszcie Đ czy wskazana przez wybrany serwis częœć zamienna z właœciwym napisem markowym nie będzie przypadkiem równowartoœciš samochodu œredniej klasy, albo czy ogólny koszt usługi serwisowej będzie odpowiedni do realiów i warunków rynkowych panujšcych w Polsce. Rynek offsetowych maszyn poligraficznych w Polsce przyjšł już doœć jasny podział na: japońskich (Shinohara/Fuji, Ryobi, inne), niemieckich (Heidelberg, MAN Roland, KBA), czesko-amerykańskich (Polly) oraz jak podajš na stronie internetowej Adamovske Strojirny cypryjskich (Adast) producentów maszyn poligraficznych. Jak powszechnie wiadomo, Mercator Poligrafia z Krakowa reprezentuje na zasadzie wyłšcznoœci marki Shinohara i Polly. Stšd, jako podmiot odpowiedzialny za cały rynek polski w sprzedaży uprzednio podanych Producentów, zorganizował sieć serwisów maszyn Shinohara i Polly, działajšcych w oparciu o zasadę dealersko-producenckiej autoryzacji. Aby to było możliwe, Mercator Poligrafia oraz zaproszone firmy serwisowe skutecznie przeszły liczne szkolenia i testy jakoœci usług. To sprawiło, że wyłšczny dealer w Polsce oraz wymienieni wczeœniej Producenci (Shinohara, Grafitec-Polly) mogli upoważnić wybrane firmy serwisowe do tytułowania się serwisami autoryzowanymi. Tym sposobem obecnie wœród istniejšcych na rynku polskim podmiotów zajmujšcych się serwisowaniem arkuszowych maszyn poligraficznych w Polsce takich marek jak Shinohara i Polly, autoryzację posiadajš tylko i wyłšcznie następujšce Firmy: Ľ Mercator Poligrafia w Krakowie (centrum serwisowo-diagnostyczne łšcznie ze zdalnym monitoringiem i diagnostykš maszyn przez Internet); Ľ Firma ăLubiczÓ Đ Bohdan Berliński w Krakowie; Ľ P.H.U. Masz-Graf Đ Mirosław Szymański w Warszawie; Ľ Naprawa Maszyn Offsetowych i Biurowych Đ Mirosław Majka w Sopocie; Ľ Naprawa Maszyn Offsetowych i Biurowych Đ Mirosław Abramik w Gdyni; Ľ P.H.U. MSM Đ Stanisław Licbarski w Gdyni. Taka struktura i specyfika serwisu maszyn poligraficznych, przy ogólnej liczbie pracujšcych prawie 25 osób w usługach serwisowych, zapewnia skutecznš i profesjonalnš obsługę serwisowš (gwarancyjnš i pogwarancyjnš) maszyn poligraficznych Shinohara i Polly w Polsce. Serwisy te majš możliwoœć posiadania w swoich składach magazynowych (Kraków, Warszawa, Gdynia) częœci zamiennych do serwisowanych maszyn poligraficznych. Także z racji tego, że serwisy te sš samodzielnymi polskimi podmiotami gospodarczymi, koszt ich usług opiera się na realiach ekonomicznych naszego rynku. Niewštpliwie czas reakcji serwisowych oraz dobre relacje z właœcicielami istniejšcych drukarń umożliwiajš podejmowanie akcji serwisowych nawet w dni wolne od pracy, co niekoniecznie przejawia się w podrożeniu usług serwisowych. Ukształtowana struktura serwisowa daje gwarancje jakoœci i pewnoœci działania maszyn Shinohara oraz Polly sprzedawanych przez Mercator Poligrafia, a także urzšdzeń peryferyjnych takich jak Schneider Senator (krajarki i automatyczne linie do cięcia), Watkiss (zbieraczki) i Morgana (złamywarki oraz numeratory). Pewnoœć działania tych podmiotów serwisowych wspierana jest przez tzw. patrole serwisowe Producentów, dokonywane automatycznie raz na kwartał, gdzie specjalne przeglšdy gwarancyjne z definicji prewencyjnie zapobiegajš awariom. W takich okolicznoœciach możemy oznajmić klientom o istnieniu silnego centrum serwisowego offsetowych maszyn poligraficznych Shinohara i Polly w Krakowie, tj. w Mercator Poligrafia oraz w Firmie Lubicz Đ Bohdan Berliński. To, przy kooperacji z serwisami w Warszawie, Gdańsku oraz Sopocie jednoznacznie zaœwiadcza, że zakup wybranych produktów poligraficznych z oferty Mercator Poligrafia obejmuje profesjonalnš obsługę serwisowš zarówno gwarancyjnš, jak i pogwarancyjnš w całej Polsce bez ryzyka powiększania ogólnych kosztów eksploatacji (KOSZTÓW SERWISU i CZʌCI ZAMIENNYCH) arkuszowych maszyn poligraficznych dostępnych na rynku polskim. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>