Avery Dennison Roll Materials Europe: nowe rynki, nowe możliwoœci
6 gru 2016 14:43

W ubiegłym roku bardzo dużo wydarzyło się na rynku materiałów samoprzylepnych, głównie ze względu na fakt przejęcia niemieckiej firmy Jackstaedt przez największego gracza na tym rynku Đ amerykański koncern Avery Dennison. Zaledwie kilka miesięcy póŸniej w ramach europejskiego oddziału Avery Dennison zajmujšcego się produkcjš materiałów rolowych wydzielono nowy region: Europa Wschodnia i Południowa oraz Afryka Północna (EEIS). Z tej okazji w dniach 23-24 stycznia firma Avery Dennison zaprosiła kilkunastoosobowš grupę dziennikarzy z prasy branżowej do przepięknej miejscowoœci C˙esky Krumlov, około 200 km na południe od Pragi. Spotkanie, na którym przedstawiono szczegóły zwišzane z nowym projektem, nie przypadkiem odbyło się właœnie w Czechach Đ firma wišże szczególne nadzieje z działalnoœciš w naszej częœci Europy. Doœć powiedzieć, że w samym tylko podregionie północnym (Polska, Białoruœ, Ukraina, kraje nadbałtyckie) dział rolowy Avery Dennison odnotował w 2002 roku wzrost obrotów o 17%. Spotkanie, które odbywało się w zbudowanym w XVI wieku hotelu ăRuz˙eÓ, rozpoczšł Okke Koo, wiceprezes i dyrektor generalny Avery Dennison Roll Materials Europe. Przedstawił on strategię firmy w zakresie wyrobów rolowych po przejęciu Jackstaedta i połšczeniu dwóch grup produktów: Fasson i Jac. Jak zaznaczył Okke Koo, fuzja ta została bardzo dobrze przyjęta przez klientów obydwu firm; z badań przeprowadzonych przez Avery Dennison wynika, że aż 75% z nich pozytywnie ocenia połšczenie marek Fasson i Jac. Od 2003 roku wspólna linia produktów jest oferowana pod markš FassonJac. Zmianie uległa też nazwa oddziału Avery Dennison zajmujšcego się materiałami rolowymi Đ obecnie brzmi ona Avery Dennison Roll Materials Europe. Palle Jespersen, dyrektor ds. marketingu nowo utworzonej struktury, zaprezentował aktualny potencjał firmy na rynku europejskim oraz opowiedział o planowanych na najbliższy rok inwestycjach. Na dzień dzisiejszy oddział rolowy Avery Dennison dysponuje kilkoma zakładami produkcyjnymi i uszlachetniajšcymi oraz sieciš biur handlowo-magazynowych. W 2003 roku firma zamierza zainwestować 60 mln euro w rozwój parku produkcyjnego, m.in. budujšc dwie nowe linie powlekajšce w Luksemburgu i we Francji. Jak wynika z danych Avery Dennison, Europa to wcišż rynek o bardzo dużym potencjale wzrostu; dotyczy to zwłaszcza wschodniej częœci naszego kontynentu, w której w 2002 roku odnotowano 20% wzrost rynku rolowych materiałów samoprzylepnych. Nowe rynkiÉ Kolejnym mówcš był gospodarz wieczornej częœci spotkania Angelo Depietri, dyrektor generalny nowo utworzonego odziału EEIS, odpowiadajšcy za sprzedaż rolowych materiałów m.in. na obszarze Europy Wschodniej. Nowo wydzielona struktura obejmuje swojš działalnoœciš całš grupę krajów Europy Wschodniej (od Polski, Czech poprzez Rosję, na Grecji i Turcji kończšc), Bliskiego Wschodu (kraje arabskie, Izrael) i wybrane kraje Afryki Północnej (m.in. Egipt, Algieria i Maroko). Angelo Depietri, wieloletni szef firmy Adespan (wchłoniętej przez Avery Dennison w 2000 roku), od niedawna kieruje działaniami Avery Dennison na tym olbrzymim obszarze. Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznego spotkania z okazji połšczenia firm Avery Dennison i Jackstaedt dla polskich klientów, które odbyło się w podwarszawskiej Jachrance, miała miejsce oficjalna prezentacja dyrektora Depietri. Jak wynika z zaprezentowanych podczas spotkania danych, wielkoœć rynku etykiet samoprzylepnych drukowanych na maszynach zwojowych wynosi obecnie nieco ponad 10 mld m2, z czego zaledwie 3% przypada na kraje Europy Wschodniej. Jednak potencjał naszej częœci Europy najlepiej chyba obrazuje statystyka zużycia etykiet na osobę. Podczas kiedy w krajach Europy Zachodniej wynosi ono 9,8 m2/osobę, w Europie Wschodniej jest to zaledwie 1,3 m2/osobę. Europa Wschodnia, a także inne kraje wchodzšce w skład nowo utworzonego, podlegajšcego mi oddziału, oznaczajš dla naszej firmy zupełnie nowe możliwoœci rozwoju Đ powiedział w rozmowie z Poligrafikš Angelo Depietri. Đ Już dziœ osišgamy na tym obszarze bardzo dobre rezultaty, mamy też silne centra dystrybucyjne, m.in. w Polsce. Po restrukturyzacji zwišzanej z przejęciem firmy Jackstaedt przenosimy siedzibę naszego polskiego oddziału. Niewykluczone, że poza działalnoœciš handlowš jednostka ta zostanie wyposażona w systemy pozwalajšce na wykańczanie i konfekcjonowanie naszych wyrobów. Misjš firmy jest bycie jak najbliżej klienta, w zwišzku z czym należy mu oferować coraz szerszš paletę usług Đ dodaje Angelo Depietri. Podczas swojej prezentacji szef działu EEIS przedstawił nieco danych dotyczšcych podległych sobie rynków, w tym także rynku polskiego. Jak z nich wynika, w 2002 roku wielkoœć polskiego rynku etykiet drukowanych z roli wyniosła 85 mln m2 (podobnie jak w Rosji), zaœ zużycie na 1 mieszkańca 2,2 m2, nieco więcej od œredniej dla całego regionu. W minionym roku w Polsce zainstalowano 10 nowych maszyn wšskowstęgowych do drukowania etykiet (dla porównania: na Ukrainie były to 3 maszyny, zaœ w krajach nadbałtyckich tylko 2), co Đ jak podkreœla Angelo Depietri Đ stanowi o sile naszego przemysłu. Polska, podobnie jak inne kraje wschodnioeuropejskie, posiada wyposażenie techniczne na najwyższym poziomie. Już dziœ działajš tu drukarnie, które mogš z powodzeniem konkurować z firmami zagranicznymi i sš w stanie wydrukować etykiety o najwyższym œwiatowym standardzie. To będzie miało bardzo duże znaczenie dla polskich zakładów w chwili przystšpienia waszego kraju do Unii Europejskiej Đ mówi Angelo Depietri. Jednak warto zwrócić uwagę, że rynek ten zaczyna się kształtować także w krajach będšcych wschodnimi sšsiadami Polski. Na przykład w Rosji obroty Avery Dennison wzrosły w 2002 roku o prawie 40% Đ takš dynamikš nie może się pochwalić żaden inny region. Dlatego też Rosja została wydzielona jako osobny subregion w ramach EEIS. Jeœli chodzi o Polskę, znajduje się ona w subregionie Europa Północno-Wschodnia, w skład którego wchodzš także Ukraina, Białoruœ, Litwa, Łotwa i Estonia. Warto podkreœlić, że Country Managerem odpowiedzialnym za działalnoœć całego podregionu jest Hanna Barcińska, szefujšca polskiemu oddziałowi Avery Dennison Roll Materials Europe. É nowe możliwoœci Kolejne wystšpienia w ramach sesji plenarnej zwišzane były z nowoœciami w zakresie technicznym i technologicznym, które wprowadza do swojej oferty Avery Dennison. O nowych możliwoœciach, jakie oferuje seria materiałów pod markš Fasson Specialty, poinformował Sjaak Elmendorp, wiceprezes ds. technologii i innowacji w produkcji. Chcšc być bliżej klienta, firma powołała do życia trzy lokalne zespoły zajmujšce się wyłšcznie produktami z serii Fasson Specialty. Majš one w jak największym stopniu odpowiadać na regionalne, czasami bardzo specyficzne wymagania klientów. Sjaak Elmendorp przypomniał, że po przejęciu firmy Jackstaedt linia produktów Fasson Specialty składa się w sumie z 9 rodzajów materiałów. Marcus Scheiber, dyrektor działu Fasson Rapid-Roll, przedstawił osišgnięcia nieco ponadrocznej działalnoœci tej nowej jednostki w ramach Avery Dennison. Powstała ona pod koniec 2001 roku, aby wypełnić lukę w ofercie materiałów uzupełniajšcych, niezbędnych drukarniom do kompleksowej obsługi klientów. Dział Rapid-Roll zajmuje się produkcjš i sprzedażš różnego rodzaju podłoży wykorzystywanych do drukowania materiałów będšcych uzupełnieniem klasycznej etykiety (np. biletów, metek, opakowań giętkich, kuponów). Jak wynika z obserwacji firmy, jego uruchomienie spotkało się z bardzo pozytywnym oddŸwiękiem ze strony klientów, którzy często mieli problemy z szybkim sprowadzeniem podłoży zadrukowywanych na maszynach wšskowstęgowych. Jak poinformował Marcus Scheiber, obecnie w ofercie działu Rapid-Roll znajduje się ponad 165 produktów, przez nieco ponad rok działalnoœci nawišzano bliskš współpracę z 450 klientami. Ostatnie wystšpienie dotyczyło elektronicznej działalnoœci Avery Dennison. Elizabeth Park, dyrektor działu firmy zajmujšcego się m.in. rozwijaniem e-biznesu, przedstawiła osišgnięcia firmy w tej dziedzinie. Prace nad stworzeniem platformy internetowej pozwalajšcej na stały i bezpoœredni kontakt z klientami rozpoczęto w Avery Dennison w 1996 roku. Po 6 latach rozwoju fakty sš następujšce: w 2002 roku liczba zamówień składanych drogš elektronicznš wzrosła o 25% w porównaniu z rokiem wczeœniejszym. W bazie klientów stale korzystajšcych z tego typu zamówień znajduje się już 300 drukarń. Co bardzo ważne, firma oferuje możliwoœć elektronicznego zakupu wszystkich linii produktów, także z serii Adespan i Jac. Co jeszcze ważniejsze, strona internetowa Avery Dennison Roll Materials Europe już dziœ jest dostępna w siedmiu (!!!) wersjach językowych, m.in. w wersji polskiej. Jeœli chodzi o przyszłoœć, Elizabeth Park zadanie ma jasne: do końca 2004 roku stworzyć sieć e-biznesu, która pozwoli na bezpoœrednie kontakty (system B2B) wszystkich zainteresowanych stron za poœrednictwem firmy Avery Dennison. Niech pomysły Fasson pracujš dla was Đ zakończyła swoje wystšpienie, cytujšc motto przewodnie nowo powstałego działu w strukturach firmy.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>