ăWielkie rozpakowanieÓ u Braci Henn
6 gru 2016 14:42

4 grudnia ub.r. w podwarszawskiej Wolicy odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby firmy Bracia Henn. W ăWielkim rozpakowaniuÓ, jak sami nazwali tę uroczystoœć szefowie firmy, wzięli udział: przedstawiciele MAN Roland z prezesem Gerdem Finkbeinerem na czele, BrŸder Henn Đ austriackiej spółki-matki, będšcej właœcicielem Braci Henn, reprezentanci pozostałych dostawców (m.in. firm Fuji, LŸscher, Wohlenberg), klienci i dziennikarze z prasy branżowej oraz szefowie i pracownicy Braci Henn. Nowa siedziba została wyposażona w nowoczesne studio demonstracyjno-szkoleniowe, w którym zainstalowano m.in. arkuszowš maszynę offsetowš Roland 300, pełnš linię CtP firmy Fuji oraz urzšdzenia z zakresu obróbki końcowej. Przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystoœci odbyła się konferencja prasowa z udziałem Gerda Finkbeinera, prezesa MAN Roland; Wolfganga Henna, członka zarzšdu BrŸder Henn oraz Tadeusza Figurskiego i Grzegorza Zalewskiego Đ członków zarzšdu Braci Henn. W słowie wstępnym Gerd Finkbeiner (wywiad z nim opublikowaliœmy w zeszycie listopadowym Đ SS) podkreœlił fakt, że inwestycja w nowoczesnš siedzibę w Polsce ze strony MAN Roland, właœciciela BrŸder Henn, œwiadczy o ogromnym znaczeniu rynku polskiego w działalnoœci firmy. Prezes MAN Roland stwierdził, że Đ jego zdaniem Đ roczne przychody firmy z działalnoœci w Polsce powinny wynosić w najbliższych latach 30-35 mln euro rocznie. Firma zamierza skupić się nie tylko na swoich flagowych produktach, tj. maszynach arkuszowych i zwojowych, ale także będzie promować stosunkowo nowy dział w swojej ofercie Đ maszyny cyfrowe. Gerd Finkbeiner podkreœlił otwartoœć firmy w zakresie współpracy z dostawcami z dziedziny prepress i postpress. Najlepszym tego przykładem jest oferta Braci Henn, obejmujšca systemy i urzšdzenia niezbędne do wyposażenia nowoczesnej drukarni od A do Z. Po zakończeniu konferencji odbyło się wspomniane już ăWielkie rozpakowanieÓ nowej siedziby. Po słowie wstępnym ze strony szefów firmy Bracia Henn głos zabrali Gerd Finkbeiner, który przedstawił strategię działalnoœci MAN Roland, i Wolfgang Henn. Następnie zaproszeni goœcie mieli okazję zwiedzić zarówno centrum demo, jak i pomieszczenia niedawno oddanego do użytku budynku. Potem rozpoczęła się częœć mniej oficjalna Đ tańce, występy artystyczne i sowity poczęstunek. SS Dni Otwarte Z okazji otwarcia nowej siedziby firma zorganizowała w dniach 5-6 grudnia dni ăOtwartych DrzwiÓ. Bogaty program obu dni zgromadził licznš grupę goœci (przedstawicieli drukarń, prasy branżowej i zaprzyjaŸnionych firm). Przybyli goœcie mieli możliwoœć wysłuchania dwunastu prelekcji wygłoszonych przez specjalistów z firmy Bracia Henn oraz z firm przez niš reprezentowanych. Pierwszy dzień poœwięcono maszynom drukujšcym i systemom wspomagajšco-sterujšcym procesami drukowania oferowanym przez firmy MAN Roland i X-Rite dla małych, œrednich i dużych drukarń o różnym profilu produkcji. Członek zarzšdu firmy, Grzegorz Zalewski jako pierwszy z referentów poinformował o koncepcji funkcjonowania centrum szkoleniowego firmy Bracia Henn, które ma służyć przede wszystkim szkoleniu użytkowników urzšdzeń dostarczanych przez firmę i przyszłych klientów. Przedstawił również koncepcję polskiego centrum jako realizację pomysłu Print-City Đ kompetencja i specjalizacja. W kolejnych referatach przedstawiono propozycje rozwišzań firmy MAN Roland w druku półformatowym Đ daleko idšca specjalizacja w drukarniach wymaga odpowiednich urzšdzeń. W najbardziej popularnej grupie maszyn półformatowych firma MAN Roland proponuje aż trzy modele: 200, 300 i 500 w zależnoœci od profilu produkcji. Następny referat poœwięcony był pełnoformatowej maszynie Roland 700. PECOM Đ projektowanie i kontrola przebiegu procesów produkcyjnych w drukarni, korzyœci wynikajšce z transmisji danych w sieci zakładowej (piramida zarzšdzania produkcjš) Đ to kolejny referat. Druk cyfrowy Đ uzupełnienie czy alternatywa? oraz szereg innych pytań dotyczšcych druku cyfrowego zostało postawionych przez następnego referenta, który usiłował znaleŸć na nie odpowiedŸ. W drugim dniu ăDni OtwartychÓ mówiono o organizacji, oprogramowaniu i integracji przepływu danych w poszczególnych procesach prepress i całej drukarni. Obecnie jeszcze prawie 80% prac w przygotowalni wykonywanych jest w technologii CtF Đ w tym zakresie Bracia Henn reprezentujšc firmę FujiFilm, oferujš nowe urzšdzenia dla przygotowalni. Koncepcja prepressu oparta jest tu o workflow CelebraNT Extreme v.5. CelebraNT Extreme to Đ zdaniem Braci Henn Đ znacznie więcej niż RIP. Najnowszy, zaproponowany przez firmę FujiFilm workflow usprawnia organizację pracy w całym studiu graficznym i pozwala na jego zintegrowanie z drukarniš. LUXEL P-9600 CtP Boxer Đ to alternatywa dla rozwišzań termicznych. Różnorodnoœć proponowanych na rynku rozwišzań CtP niesie ze sobš wiele niejasnoœci i mitów. Nowa propozycja firmy FujiFilm wynika z realnej oceny rynku. Film Đ zapomniana technologia? Mimo całego zamieszania wokół rozwišzań CtP, technologia CtF trzyma się bardzo dobrze. Ponad 80% prac trafia do drukarń w postaci filmu. FujiFilm ma nowe propozycje dla tego segmentu. Dwie prelekcje poœwięcono firmom reprezentowanym przez Braci Henn, specjalizujšcym się w urzšdzeniach do dalszej obróbki: systemach obróbki MBO i nowych technologiach opraw oferowanych przez firmę Wohlenberg. Dell Đ to firma oferujšca systemy komputerowe dla poligrafii. Efektywnoœć działania przygotowalni offsetowej to nie tylko jakoœć naœwietlarek i innych urzšdzeń wejœcia/wyjœcia. W dużym stopniu zależy to od komputerów nimi sterujšcych. W centrum demonstracyjno-szkoleniowym nowo wybudowanego obiektu zgromadzono urzšdzenia, które mogłyby stanowić pełne wyposażenie sporej drukarni. Zaproszeni goœcie po wysłuchaniu prelekcji mieli okazję obejrzeć w czasie pracy: arkuszowš maszynę offsetowš MAN Roland 305 LV (5 kolorów + lakier), krajarkę Wohlenberg Cut-tec 115 z podnoœnikiem stosu i urzšdzeniem do odkładania na stos firmy Baumann, złamywarkę MBO T 800, złamywarkę do ulotek miniaturowych firmy Herzog & Heymann KL 112, maszynę do drukowania cyfrowego DICOpress, naœwietlarkę CtP Fuji Luxel T 9000 oraz linię do opraw szytych drutem firmy Hohner HSB 5000. Nie brakowało też czasu na zadawanie dociekliwych pytań obsłudze maszyn, specjalistom i handlowcom firmy Bracia Henn. W podsumowaniu Grzegorz Zalewski podziękował w imieniu rady nadzorczej i zarzšdu licznie przybyłym goœciom podkreœlajšc, że specjaliœci firmy sš gotowi do udzielania odpowiedzi na każde zapytanie; zapowiedział też, że urzšdzenia zgromadzone w centrum będš wymieniane w cyklu mniej więcej półrocznym. Ponadto będš tu prowadzone szkolenia dla użytkowników i własnego personelu. AO