Badanie rynku druku cyfrowego i sitodruku – część I
6 gru 2016 14:48

W niniejszym numerze Poligrafiki prezentujemy pierwszą część raportu przygotowanego przez firmę InfoTrends, amerykańską instytucję zajmującą się badaniami rynkowymi, we współpracy z organizacją FESPA. W badaniu wzięli udział uczestnicy targów FESPA w 2007 roku oraz członkowie stowarzyszenia FESPA. Przedmiotem badań był rynek druku cyfrowego i sitodruku. Zasadniczym zamiarem badania było określenie aktualnego stanu rynku druku wielkoformatowego w Europie oraz perspektyw dla biznesu poligraficznego. Wśród pośrednich celów badawczych znalazły się m.in.: zbadanie stopnia wpływu druku cyfrowego na pozycję sitodruku na rynkach europejskich, określenie wiodących technologii, zebranie informacji na temat planowanych zakupów oraz ilości zadrukowywanych powierzchni, poznanie opinii europejskich użytkowników na temat możliwości i wyzwań stojących przed rynkiem cyfrowego druku wielkoformatowego oraz zgromadzenie informacji na temat samych respondentów. Raport zawiera również wyniki badań nad planami rozwoju przedsiębiorstw branży wielkoformatowej, a więc prezentuje te sprzęty i technologie, w które zdaniem respondentów warto zainwestować. W I części publikacji zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami badań m.in. na temat wartości rynku druku wielkoformatowego i sitodruku, profilu respondentów oraz profilu i oczekiwań klientów. Część II raportu już za miesiąc. Wartość rynku Badanie wykazało, że pomiędzy rokiem 2006 a 2007 na rynku cyfrowego druku wielkoformatowego zaszły znaczne zmiany, spowodowane najprawdopodobniej wyższymi kosztami produkcji w technice sitodruku. Wartość europejskiego rynku poligraficznego szacowana jest na 25,7 mld euro, przy czym ocenia się, że produkcja cyfrowa stanowi ponad 13,17 mld euro lub ponad połowę całkowitej wartości produkcji wielkoformatowej. Ponadto pro-gnozuje się, że o ile obniżone zostaną koszty eksploatacji przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, to udział produkcji cyfrowej wzrastać będzie rocznie o 7,5%, podczas gdy udział sitodruku będzie spadał o 4,1% w skali roku. Przewiduje się także, że do 2012 roku wartość rynku cyfrowego druku wielkoformatowego wzrośnie do 18,91 mld euro w przeciwieństwie do wartości produkcji w technice sitodruku, która najprawdopodobniej spadnie do 10,5 mld euro. Duże zapotrzebowanie na produkcję niskich nakładów, obniżające się koszty produkcji cyfrowych oraz dodatkowo zalety spersonalizowanych informacji są podstawowymi czynnikami wpływającymi na zmniejszenie udziału techniki sitodruku. Wzrost znaczenia produktów cyfrowego druku wielkoformatowego, np. grafiki na pojazdach czy banerów tekstylnych, ma wkrótce silnie pobudzić rynek produkcji cyfrowych. Profile respondentów Badanie przeprowadzone zostało wśród uczestników targów FESPA w czerwcu 2007 roku oraz wśród członków stowarzyszenia FESPA. Członkowie stowarzyszenia FESPA to osoby zaangażowane w usługi print-for-pay w technice sitodruku i druku cyfrowego bądź wykorzystujące w procesach produkcji technikę sitodruku. W badaniu łącznie uczestniczyło 400 respondentów z 66 krajów i 6 kontynentów, w tym 315 z Europy. Wśród nich największy odsetek stanowili specjaliści z branży sitodruku (34,6%) oraz druku cyfrowego (24,4%). Pozostałe odpowiedzi respondentów były różnorodne, jednak ogólnie skoncentrowane wokół usług print-for-pay. Jak wskazuje poniższy wykres, zgodnie z odpowiedziami respondentów na rynek druku wielkoformatowego składa się wiele różnorodnych segmentów: Odpowiedzi respondentów wskazują także na znaczne różnice pomiędzy firmami funkcjonującymi wg modelu print-for-pay a innymi firmami poligraficznymi. 90% firm, z którymi związani są respondenci, stanowią przedsiębiorstwa print-for-pay, resztę zaś tworzą sprzedawcy oraz dostawcy sprzętu. Wśród „innych” kategorii znajdują się te przedsiębiorstwa, które nie były w stanie przyporządkować się do któregokolwiek segmentu oraz przedsiębiorstwa produkcyjne, wykorzystujące technikę sitodruku lub druku cyfrowego jako część procesu produkcyjnego. Przeprowadzony sondaż wskazuje, że 47% respondentów pracuje w firmach zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników, a w sumie 80% jest pracownikami zakładów zatrudniających do 50 osób. Z odpowiedzi respondentów wynika, że średnio firmy zatrudniają 44,9 osób. Badanie wykazuje, że wielkość zatrudnienia zależy od typu działalności przedsiębiorstwa i jego wielkości. Respondenci łącznie wskazali na średni roczny dochód w wysokości 2,63 mln euro. Jednocześnie zaś ponad połowa respondentów przyznała się do średniego rocznego dochodu mniejszego niż 700 000 euro. Badanie wykazało znaczne różnice w dochodach, zależnie od typu przedsiębiorstwa. Firmy, które drukują na własne potrzeby (typu in-plant printers), wykazały najniższy roczny dochód (405,405 euro), natomiast drukarnie komercyjne najwyższy – 5,2 mln euro. W przypadku firm, które posiadają sprzęt do produkcji cyfrowej, średnia wysokość dochodu była niemal dwukrotnie wyższa, podczas gdy przedsiębiorstwa te zatrudniają zaledwie o 29% więcej osób. Inny rodzaj sprzętu, z którego korzystają użytkownicy, to w niemal 60% kolorowe drukarki typu low-end, a w 50% – kolorowe kopiarko-drukarki. Wiele przedsiębiorstw poligraficznych stosuje je jako urządzenia do proofingu. 47% respondentów posiada maszynę do sitodruku, co jest o tyle ciekawe, że tylko 35% spośród badanych wiąże swoją działalność z produkcją sitodrukową. Usługi stowarzyszeń Respondenci mają duże wymagania w stosunku do usług, których oczekują od stowarzyszeń branżowych. 86% liczy na informacje dotyczące technologii, które mogłyby istotnie wpłynąć na ich działalność, 64% pragnie otrzymywać informacje prawne, 60% jest zainteresowanych szkoleniami, a ok. 60% badanych – danymi przemysłowymi. Wśród respondentów największą gotowość do członkostwa w organizacjach branżowych przejawiają sitodrukarze (40%) i drukarze billboardów (38%), najmniejszą zaś przedstawiciele „innych” sektorów (9%) i druku na własne potrzeby (14%). Sprzedaż i marketing W sumie niespełna 69% respondentów wskazało na zatrudnianie osób zajmujących się sprzedażą i marketingiem, ale ich liczba zależy w znacznej mierze od wielkości przedsiębiorstwa. Niemal połowa spośród firm zatrudniających do 10 pracowników i niemal wszystkie duże przedsiębiorstwa posiadają w swoich zespołach specjalistów ds. marketingu i sprzedaży. W przypadku wszystkich respondentów średnie roczne wydatki poniesione na działania marketingowe w stosunku do rocznych obrotów wyniosły 4,5%. Najczęściej stosowanymi przez uczestników sondażu narzędziami marketingowymi są: marketing bezpośredni (71,4%), pisemne lub ustne rekomendacje (71,1%), reklama (55,4%), tzw. Web marketing (44,8%) i imprezy dla klientów (38,7%). Szkolenia Z sondażu wynika, że niemal połowa badanych (49,2%) uczestniczy w szkoleniach wewnątrzfirmowych. Respondenci zatrudnieni w firmach przynoszących wyższe obroty w skali roku są do nich nastawieni znacznie przychylniej. Średnio respondenci przeznaczyli 2,8% rocznego obrotu na szkolenia. Ogromna większość uczestników (94%) spodziewa się, że ich wydatki na szkolenia wzrosną. W większości kursy te stanowiły powiązanie zajęć technicznych z ćwiczeniami nad rozwojem umiejętności biznesowych. Najważniejsza jakość Uczestnicy sondażu wskazali, że klienci oczekują od nich przede wszystkim wysokiej jakości produktów (48,9%). Na następnych miejscach uplasowały się cena produktów (24,2%) oraz czas wykonania zlecenia (12,1%). 8,4% spośród badanych wskazało, że klienci wymagają od nich kreatywności i nowych pomysłów, natomiast 6,3% respondentów wytypowało zarządzanie projektami. Wyniki te sugerują, że klienci nie dysponują czasem, który mogliby przeznaczyć na tworzenie nowych pomysłów czy samodzielne zarządzanie pracami. Stanowi to jednocześnie potencjał do wykorzystania dla przedsiębiorstw poligraficznych, które mogą rozwinąć swoje działania w tych obszarach. Kluczowi klienci Respondenci zapytani o swoich kluczowych klientów spośród wszystkich możliwości najliczniej – w 30% – zaznaczyli odpowiedź „inni”. Wskazuje to na pewną fragmentaryzację w przemyśle, gdzie sprzedawcy kontaktują się z różnymi typami klientów. W dalszej kolejności znaleźli się: profesjonalni print buyers (21,7%), kierownicy marki (brand managers) (18%), pośrednicy (print management companies/print brokers) (16,5%) oraz kierownicy zarządzający towarami (merchandising managers) (13,8%). cdn. Na podstawie raportu „The Wide Survey: FESPA & InfoTrends Examination of Digital and Screen Printing Graphics Market” opracowała DA