Bal na miarę jubileuszy
19 paź 2018 09:43

6 października br. blisko 600 osób wzięło udział w 5. Zjeździe i Balu Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, który od 2008 roku nosi nazwę Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW. Wydarzenie odbyło się w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej, która została widowiskowo podświetlona i która jest bezkonkurencyjnym i jedynym słusznym miejscem na odbywające się co 5 lat spotkania absolwentów. 

Rok 2018 to rok szczególny dla całego środowiska poligraficznego w Polsce. Obchodzimy w nim liczne jubileusze, a ostatnio 50-lecie powstania Instytutu Poligrafii PW. 1 października 1968 roku zostały uruchomione dzienne studia poligraficzne na Politechnice Warszawskiej przez utworzenie Oddziału Poligraficznego na Wydziale Geodezji i Kartografii. Od tej daty liczone są kolejne jubileusze, choć za sam początek kształcenia inżynierów poligrafów w Polsce uznaje się rozpoczęcie w 1967 roku zajęć dydaktycznych w formie studiów wieczorowych.

Czas rozwoju, zmian i reorganizacji

Organizację Oddziału Poligrafii powierzono prof. Felicjanowi Piątkowskiemu, uznawanemu za głównego twórcę studiów poligraficznych w Polsce i założyciela Instytutu Poligrafii. Opiekę nad poligraficznymi studiami wieczorowymi powierzono dr. Andrzejowi Makowskiemu z Zakładu Reprodukcji Kartograficznej. Okres 50-lecia Instytutu Poligrafii, a od 2008 roku Zakładu Technologii Poligraficznych to czas rozwoju, wielu zmian i reorganizacji. W 1970 roku miały miejsce zmiany organizacyjne na Uczelni, w wyniku których Oddział Poligrafii został przekształcony w Instytut Poligrafii z prawem realizowania 5-letnich studiów magisterskich dziennych. W czasie następnych dwóch lat Instytut uzyskał samodzielność na prawach Wydziału. Jednak zbyt mała liczba samodzielnych pracowników Instytutu oraz ograniczenia prawne w nadawaniu stopni naukowych skłoniły do przekształcenia Instytutu na prawach Wydziału w Wydziałowy Instytut Poligrafii, który został jednym z czterech Instytutów wchodzących w skład Wydziału Geodezji i Kartografii. 

24 listopada 2004 roku Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwały dotyczące utworzenia od 1 września 2005 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji Instytutu Poligrafii oraz od 1 października 2005 roku na nowym Wydziale kierunku studiów Papiernictwo i Poligrafia. W ten sposób Instytut Poligrafii stał się jednym z pięciu Instytutów na nowym Wydziale i zgodnie z decyzją Senatu studenci, którzy rozpoczęli studia na unikatowym kierunku studiów Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Geodezji i Kartografii, kontynuowali je na Wydziale Inżynierii Produkcji. Wejście w życie 28 czerwca 2006 roku nowego Statutu Politechniki Warszawskiej, spełniającego wymagania zawarte w znowelizowanej Ustawie o szkolnictwie wyższym z 2005 roku, stało się początkiem kolejnych zmian dla większości wydziałów PW, a tym samym dla Wydziału Inżynierii Produkcji. 26 marca 2008 roku Senat PW podjął uchwałę dotyczącą restrukturyzacji Wydziału Inżynierii Produkcji. Proponowane zmiany dostosowały stan kadrowy jednostek organizacyjnych Wydziału do wymagań Statutu Uczelni. 

Od 1 października 2008 roku struktura organizacyjna Wydziału obejmuje trzy Instytuty: Instytut Technik Wytwarzania, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych oraz Instytut Mechaniki i Poligrafii. Niestety Instytut Poligrafii jako taki został przekształcony w Zakład Technologii Poligraficznych przy IMiP WIP. Taki stan ma miejsce do dnia dzisiejszego. Obecnie wdrażana jest nowa reforma szkolnictwa wyższego w Polsce zwana reformą Gowina. W jakiej formie będzie się odbywać kształcenie inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej, dowiemy się już w 2019 roku. Oczywiście marzeniem wszystkich absolwentów i pracowników IP i ZTP jest to, by znowu na Politechnice funkcjonował Instytut Poligrafii.

Rok jubileuszy

W 2018 roku należy pamiętać również o innych jubileuszach związanych z 50-leciem Instytutu Poligrafii, a obecnie Zakładu Technologii Poligraficznych. Jednym z nich jest 90-lecie istnienia gmachu, w którym mieścił się Instytut Poligrafii i obecnie mieści się Zakład Technologii Poligraficznych. 15 września 1928 roku, w czasie rozpoczęcia budowy, został wmurowany akt erekcyjny i dokonano poświęcenia kamienia węgielnego Szkoły Przemysłu Graficznego, późniejszej siedziby Technikum Poligraficznego. W 1970 roku Instytut zdobył dla swoich potrzeb część gmachu przy ul. Konwiktorskiej 2, po byłym Technikum Poligraficznym. W 1990 roku budynek, który powstawał od 1928 roku ze składek poligrafów, został przekazany przez Kuratorium Oświaty Politechnice Warszawskiej na rzecz Instytutu Poligrafii w celu kształcenia kadry poligraficznej. Drugim najważniejszym jubileuszem przypadającym w bieżącym roku jest 110. rocznica urodzin twórcy studiów poligraficznych w kraju – prof. Felicjana Piątkowskiego. Niezapomniany prof. Piątkowski od 24 kwietnia 1968 r. do 30 września 1970 r. był pierwszym kierownikiem Oddziału Poligrafii, a od 1 października 1970 r. do 30 września 1975 r. dyrektorem Instytutu Poligrafii. Po nim – w latach 1975-1999 – funkcję dyrektora Instytutu pełnił prof. dr Herbert Czichon, następnie od 1 września 1999 r. do 1 września 2008 r. piastowała ją dr inż. Ewa Mudrak. Od 1 października 2008 roku funkcję kierownika Zakładu Technologii Poligraficznych pełnił prof. ndzw. dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev, zaś od 1 grudnia 2013 do dnia dzisiejszego Zakładem Technologii Poligraficznych kieruje prof. ndzw. dr hab. inż. Georgij Petriaszwili. 

Niech żyje bal!

6 października br. w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej miał miejsce 5. Zjazd i Bal Absolwentów Instytutu Poligrafii PW, w którym udział wzięło blisko 600 osób. Obecni na nim prof. Herbert Czichon i dr Maria Czichon, również związana zawodowo przez wiele lat z IPPW, obchodzili zaledwie dzień wcześniej 60. rocznicę ślubu. Z tej okazji absolwenci przy akompaniamencie orkiestry odśpiewali im gromkie „Sto lat”! Bal z właściwym sobie urokiem poprowadzili Andrzej Żurkiewicz, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii (SAIP), które w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia oraz prof. Stefan Jakucewicz, wiceprezes SAIP. Do tańca przygrywali 30-osobowa orkiestra rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” pod kierownictwem Dariusza Łapińskiego oraz DJ Cpt. Sparky. Gwiazdą wieczoru była skrzypaczka Kamila Malik – wirtuoz rozrywkowy i członkini międzynarodowej grupy LORD of the DANCE.

Na podstawie informacji SAIP opracowała AN

 

cript>