Bezpieczeństwo naszych milusińskich – część II
18 cze 2019 10:00

Coraz więcej uwagi poświęca się bezpieczeństwu konsumentów użytkujących różne produkty drukowane. I o ile temat opakowań artykułów spożywczych jest ogólnie znany i dyskutowany, to nie do końca popularyzowane są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa zabawek, czyli zdrowia najmłodszych konsumentów. Zabawki mogą wywoływać alergie i uczulenia, zawierać szkodliwe substancje, które mogą z kolei wpływać na zdrowie i rozwój dziecka.

Jakie dodatkowe warunki w Dyrektywie 2009/48/EC zostały wyznaczone dla farb i lakierów stosowanych przy produkcji zabawek?

Wprowadzono limity migracji dla: aluminium, antymonu, arsenu, baru, boru, kadmu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, rtęci, niklu, selenu, strontu, cyny i cynku.

Miedź, cynk i aluminium są najczęściej stosowane jako pigment w farbach złotych i srebrnych. Przy wykorzystaniu ich do drukowania limity migracji tych związków mogą zostać przekroczone. Dlatego nie zalecamy ich do produkcji zabawek i artykułów powiązanych takich jak instrukcje montażu i ulotki. To samo dotyczy farb złotych bazujących na pigmentach mosiężnych.

Co więcej, nie polecamy również stosowania pigmentów zawierających bar lub miedź z wyjątkiem pigmentów phthalocyanine P. Blue 15:3 i P. Green 7.

Do wytwarzania farb i lakierów zalecanych przez nas do drukowania zabawek nie stosuje się celowo wymienionych wyżej substancji chemicznych ani surowców je zawierających (zgodnie z informacjami podanymi nam przez dostawców surowców stosowanych przy produkcji), z wyjątkiem dwóch wymienionych powyżej.

W zaktualizowanej normie EN 71-3 „Migracja poszczególnych substancji” mowa jest również o chromie III i VI. Nie jest on jednak stosowany w produkcji farb drukarskich i produktów pomocniczych dostarczanych przez naszą firmę.

Podobna sytuacja dotyczy cyny organicznej lub surowców ją zawierających.

Ograniczenia i zakazy używania niektórych substancji chemicznych przy produkcji zabawek i artykułów dziecięcych zawarte są również w dodatku XVII do Rozporządzenia REACH nr 1907/2006. Wymienione jako problematyczne – cyna i ftalany (wyszczególnione w dopiskach 20, 51 i 52) nie są jednak stosowane w europejskich przedsiębiorstwach należących do hubergroup.

Produkty określane jako bezpieczne dla dzieci powinny posiadać odpowiednie oznakowania jakościowe, w tym znak GS. 

Oznakowanie GS (Geprüfte Sicherheit) to potwierdzenie, że zabawka tak oznaczona spełnia zarówno niemieckie, jak i europejskie przepisy oraz wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Znak wydawany jest jedynie przez akredytowane laboratoria testujące. 

Produkt ze znakiem GS jest zgodny z wymaganiami producenta i z europejskimi dyrektywami. Certyfikat ten może występować w parze z symbolem laboratorium, w którym nastąpiła certyfikacja.

Podczas przyznawania oznakowania GS ocenia się również zawartość policyklicznych węglowodorów aromatycznych. Hubergroup nie stosuje ich jednak w swoich farbach i lakierach produkowanych w europejskich przedsiębiorstwach. 

Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa musi zostać udokumentowana przez producenta zabawki, wydrukowanego lub polakierowanego artykułu. To on musi zlecić wykonanie odpowiednich badań produktu w certyfikowanym laboratorium.

Bezpieczeństwo dzieci nie powinno podlegać żadnym wątpliwościom ani też taryfie ulgowej. Odpowiednie produkty koncernu hubergroup, który od lat jest liderem w temacie bezpieczeństwa konsumentów, są w stanie to bezpieczeństwo zapewnić.

Ewa Rajnsz

Artykuł sponsorowany

 

cript>