Bibliomania Đ finał, ale nie koniec
6 gru 2016 14:42

W dniach 1-3 czerwca w Bibliotece Narodowej w Warszawie nastšpiło uroczyste zakończenie Festiwalu Ksišżki ăBibliomaniaÓ rozpoczętego 22 kwietnia. Organizatorem imprezy było Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga przy udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a patronatem objšł jš prezydent m.st. Warszawy Paweł Piskorski. W ramach Bibliomanii do ršk warszawiaków trafiło Đ za darmo lub za symbolicznš cenę Đ blisko 20 tys. ksišżek; 3 tys. ich rozdano dzieciom w pištek 1 czerwca. Przez szeœć kolejnych weekendów wszyscy chętni mogli odwiedzić Mariensztat i obejrzeć występy gwiazd polskiej muzyki i telewizji, teatrów, kabaretów, a przy okazji kupić ksišżkę na zaaranżowanym tam kiermaszu. W czasie weekendu 19-20 maja na Mariensztacie stał również autobus Heidelberga, w którym urzšdzano pokazy cyfrowego drukowania na maszynie Quickmaster 46-4 DI. 2 czerwca w gmachu Biblioteki Narodowej zorganizowano konferencję pt. ăKsišżka w społeczeństwie informacyjnym Đ Biblionet?Ó, która zgromadziła spore grono zainteresowanych. Witajšc uczestników Jacek Kuœmierczyk, kanclerz Bractwa Kawalerów Gutenberga powiedział, że wprawdzie jest to finał akcji Bibliomania, ale na pewno nie jej koniec, Bractwo ma bowiem szczery zamiar nadal promować czytelnictwo i nowš funkcję bibliotek Đ z determinacjš, jak podkreœlił, aby ułatwić przede wszystkim dzieciom i młodzieży bezbolesnš integrację w ramach Unii Europejskiej. Konferencję otworzył wicemarszałek Sejmu Marek Borowski, najstarszy stażem honorowy członek Bractwa, który również stwierdził, że bez własnej œwiadomoœci kulturalnej Polak nie będzie pełnoprawnym członkiem UE. Jeœli chodzi o działalnoœć Bractwa, to istotne jest, że nie ogranicza się ona do dyskusji, lecz podejmowane sš bardzo odważne działania, zwłaszcza w cišgu 2 ostatnich lat: akcje ăKsišżka pod strzechyÓ, Europeia, Szał czytania czy wreszcie Biblionet, stanowišcy połšczenie Internetu i ksišżki. Marszałek zakończył swoje wystšpienie hasłem: Jeszcze ksišżka nie zginęła, póki Bractwo żyje! W czasie konferencji wypowiadano się m.in. na temat: roli ksišżki w społeczeństwie informacyjnym Đ prof. dr hab. Jan Nosowicz z Uniwersytetu w Białymstoku stwierdził, że jak na razie nie znaleziono dla ksišżki lepszego odpowiednika; stanu czytelnictwa w Polsce Đ dr Katarzyna Wolff z Instytutu Ksišżki i Czytelnictwa okreœliła liczbę czytajšcych odnotowanš w ostatnich latach jako stabilnš, utrzymujšcš się na poziomie ok. 55%. Jednakże faktyczni czytelnicy to tylko ok. 20%, przy czym w latach 70. było ich dwukrotnie więcej. 12% uczniów i studentów w ogóle nie czyta Đ powodem jest głównie odpływ do nowych mediów. Ogólnie widoczny jest spadek intensywnoœci czytania oraz zmiana struktury czytajšcych (więcej osób czyta mało), a także rosnšca rola bibliotek Đ 55% czytajšcych pożycza z nich ksišżki. Z kolei dr Zdzisław Dobrowolski z Uniwersytetu Warszawskiego poinformował, że w Polsce faktycznie, czyli regularnie korzysta z Internetu tylko 17% społeczeństwa, czyli niewiele ponad 2 mln osób, i nie zanosi się na szybki wzrost tej liczby. W USA wskaŸnik ten wynosi 50%. W dyskusji zastanawiano się m.in. nad tym, jak zmienia się obecnie wzorzec człowieka kulturalnego Đ kiedyœ za takiego uchodził człowiek czytajšcy. Następnie o miejscu ksišżki i Internetu w programach swoich partii mówili: Anna Popowicz (UW), Jan Wypych (PSL), Zbigniew Eysmont (Platforma Obywatelska) i Lech Nikolski (SLD). W dyskusji panelowej ăCzytelnictwo i Internet a plany inwestycyjne przedsiębiorstwÓ wzięli udział: Krzysztof Murawski (WSiP), Rafał Markiewicz (Era GSM) i Paweł Tryzno (Muzeum Ksišżki Artystycznej). Pomimo że padło tu m.in. radykalne stwierdzenie, iż ksišżka drukowana jako Ÿródło informacji to przeszłoœć, że jest przestarzała i wkrótce będzie funkcjonować jedynie jako przedmiot sztuki, to jednak panowie reprezentujšcy wymienione instytucje zadeklarowali inwestycje zarówno w Internet, jak i w poligrafię. Z dyskusji ăKsišżka a Internet w społeczeństwie informacyjnymÓ, w której uczestniczyli prof. Mieczysław Muraszkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Józef Lubacz z międzyuczelnianego Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, dr Henryk Hollender Đ dyrektor BUW, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska Đ z-ca dyr. ds. naukowych Biblioteki Narodowej, Roland Freudenstein z Fundacji Konrada Adenauera i Jadwiga Tryzno z Muzeum Ksišżki Artystycznej, warto przytoczyć następujšce sformułowania: ksišżka jest rzeczš magicznš i nieprzemijajšcš, elementem infrastruktury informacyjnej. Jednakże Internet sprawia, że np. publicystyka naukowa zyskuje nowy wymiar, choć jednoczeœnie powoduje on utratę stabilnoœci tekstu i napływ tandety komunikacyjnej. Media elektroniczne przyczyniš się w przyszłoœci do zniesienia hierarchii w społeczeństwie, istotna jednak jest kwestia zapewnienia ochrony danych. Zwracano też uwagę na podobieństwa między ksišżkš œredniowiecznš i elektronicznš. Następnie Jacek Kuœmierczyk przedstawił szczegóły projektu Biblionet. Generalnie pomysł polega na przekształceniu bibliotek Đ nawet w małych miejscowoœciach Đ w lokalne oœrodki powszechnej komunikacji dzięki zapewnieniu dostępu do Internetu, przy zaangażowaniu w realizację tego projektu również władz lokalnych (ăpomoc dla samopomocyÓ Đ jak okreœlił to J. Kuœmierczyk). Wyliczono, że koszt transformacji jednej biblioteki (2 terminale, jednolity wystrój, meble itp.) będzie wynosił ok. 15 tys. zł. Na zakończenie odczytano list minister Barbary Labudy, która w imieniu prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego deklarowała poparcie dla działań podjętych w ramach akcji ăBibliomania Đ BiblionetÓ oraz w podobnym duchu utrzymany list premiera Jerzego Buzka, przekazany przez obecnego na uroczystoœci prof. Antoniego Sułka Đ głównego doradcę Prezesa Rady Ministrów. Uroczystoœć zakończył bankiet oraz koncert Kari Bremnes Đ œpiewaczki norweskiej. * * * 2 czerwca przyjęto także do grona Kawalerów Gutenberga nowych członków, wœród których znaleŸli się m.in.: Antonina Kuchlewska Đ prezes Białostockich Zakładów Graficznych, Stanisław Radomski i Ryszard Ellert Đ prezes Drukarni Ellert. Pasowania dokonał specjalnie przybyły na tę okazję z Paryża pan Gerard Grevent Đ ambasador Bractwa Kawalerów Gutenberga. IZ