Boom cyfrowy dopiero przed nami?
6 gru 2016 14:43

Druk cyfrowy Đ jeszcze niedawno żadna dyskusja w gronie poligrafów nie mogła się obyć bez wzmianki na ten temat. Dziœ technologia ta jakby nieco usunęła się w cień. Wydaje się, że przyczyny takiego stanu rzeczy sš dwie Đ z jednej strony kryzys gospodarczy, który dotknšł także naszš branżę odsuwajšc w czasie wiele inwestycji, z drugiej zaœ Đ mniejszy nacisk marketingowy ze strony samych dostawców, z których częœć nieco inaczej wyobrażała sobie wyniki sprzedaży w zakresie druku cyfrowego. A jak ta nowa technologia radzi sobie w Polsce? Przed rokiem na naszych łamach ukazał się cykl artykułów na ten temat. Dziœ, jak zwykle w kwietniu, druk cyfrowy ponownie trafia ăpod lupęÓ. I już na wstępie można zaryzykować dwa stwierdzenia. Po pierwsze w zapomnienie (przynamniej jeœli chodzi o rynek polski) odeszła technologia DI. Po drugie, na rynku najlepiej radzš sobie dostawcy w naturalny sposób zwišzani z drukiem cyfrowym, oferujšcy rozwišzania także dla innych sektorów. Xerox Đ największy kawałek tortu Amerykański gigant zdecydowanie przewodzi pod względem liczby zainstalowanych w Polsce systemów kolorowego druku cyfrowego. W lutym firma Xteam, od nowego roku wyłšczny koncesjoner systemów Xerox dla rynku poligraficzno-wydawniczego, zainstalowała w Poznaniu 19. system z serii DocuColor 2000. Oznacza to, że od kwietnia ub.r. (kiedy to publikowaliœmy zestawienie sprzedaży ăcyfrówekÓ w Polsce) praktycznie co miesišc była instalowana nowa maszyna z tej rodziny. W sumie w 2002 roku odnotowaliœmy 100% wzrost w liczbie pracujšcych w Polsce systemów z serii DocuColor 2000 Đ powiedział w niedawnym wywiadzie dla Poligrafiki szef firmy Xteam Swapan Chaudhuri, do końca 2002 roku pełnišcy funkcję dyrektora generalnego Xerox Polska. W sumie spoœród 19 instalacji tych maszyn 11 pracuje w sektorze poligraficznym, z czego 7 egzemplarzy rozpoczęło pracę w roku 2002. Ubiegły rok przyniósł firmie wzrost sprzedaży w obydwu segmentach: zarówno maszyn czarno-białych, jak i kolorowych. Jak wynika z informacji firmy, w 2002 roku w sektorze poligraficznym został zainstalowany tylko jeden system z serii DocuTech, zaœ w sumie usługowo pracuje ich w Polsce pięć. W tej sytuacji zdecydowanie wyższš dynamikę Xerox odnotował w zakresie urzšdzeń kolorowych. Obecna recesja gospodarcza w kraju powoduje wzrost iloœci niskonakładowych powtarzajšcych się zamówień, gdzie tylko druk cyfrowy może sprostać oczekiwaniom klientów Đ uzasadnia wcišż rosnšcš sprzedaż systemów DocuColor Swapan Chaudhuri. Đ Dlatego obserwujemy znaczšce zainteresowanie usługodawców drukiem cyfrowym i prognozujemy wzrost inwestycji w tym segmencie. Pod koniec ub.r. powstał Klub Użytkowników Maszyn DocuColor 2000, do którego należš niemal wszyscy polscy posiadacze tych urzšdzeń wywodzšcy się z sektora poligrafii i wydawnictw. Celem Klubu jest m.in. promowanie i popularyzacja technologii cyfrowej. Jeœli chodzi o najnowsze dziecko firmy Xerox, czyli system iGen3, w cytowanym już wywiadzie Swapan Chaudhuri zapowiedział pierwszš instalację tej maszyny w Polsce na przełomie lat 2003 i 2004. Kwestiš nierozstrzygniętš pozostaje to, gdzie trafi pierwszy egzemplarz: do drukarni czy do firmy z sektora korporacyjnego. Warto bowiem zauważyć, że spoœród 19 sprzedanych przez Xeroksa maszyn DocuColor 2000 niemal jednš trzeciš zakupili klienci instytucjonalni. Podobnie zresztš wyglšda sprzedaż w przypadku innych dostawców druku cyfrowego. Oznacza to, że firma telekomunikacyjna czy ubezpieczeniowa jest dla takich dostawców jak Xerox, OcŽ czy Heidelberg równie dobrym klientem, jak zakład poligraficzny. A może nawet atrakcyjniejszym Đ wszak w ich przypadku maszyna nie służy do zarabiania pieniędzy, tylko do drukowania billingów bšdŸ umów. Dobrze, aby pamiętali o tym drukarze, których zleceniodawcami sš tego rodzaju przedsiębiorstwa. Któregoœ dnia może się bowiem okazać, że dotychczasowy duży klient sam zainwestuje w system druku cyfrowego... Heidelberg kontratakuje Do poważnej ofensywy w zakresie druku cyfrowego w Polsce przygotowuje się Heidelberg. Jak dotychczas firmie udało się dokonać dwóch ważnych instalacji czarno-białych systemów Digimaster. Pierwsza maszyna w I połowie ub.r. została zakupiona przez drukarnię Winkowski w Pile, drugi egzemplarz niedawno rozpoczšł pracę w cyfrowej drukarni Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Oficyna ta zapowiada, że już niedługo zainwestuje także w kolorowy druk cyfrowy Đ pozostaje pytanie, kto będzie dostawcš urzšdzenia. Na targach POLIGRAFIA na stoisku Heidelberg Polska po raz pierwszy w naszym kraju był prezentowany system NexPress 2100, który zadebiutował na DRUPIE w 2000 roku. Do tej pory Heidelberg sprzedał na całym œwiecie ponad 200 egzemplarzy tej maszyny; w końcu NexPress trafia także na nasz rynek. Wydaje się, że szanse na sprzedaż chociaż kilku egzemplarzy jeszcze w tym roku sš całkiem realne. Potwierdza to Tomasz Jasiński, szef działu prepress i druku cyfrowego w firmie Heidelberg Polska: Planujemy wzrost sprzedaży maszyn czarno-białych i oczywiœcie kolorowych, także dzięki kontynuowaniu akcji marketingowych wœród klientów branży poligraficznej oraz wœród klientów innych branż. Dodatkowym argumentem jest restrukturyzacja, jaka niedawno miała miejsce w Heidelberg Polska: Dzięki temu większa liczba handlowców dociera bezpoœrednio do klientów nie ograniczajšc się do oferowania wyłšcznie produktów prepress czy maszyn offsetowych, ale także proponujšc naszym klientom urzšdzenia cyfrowe. Przypomnijmy, że w wywiadzie sprzed roku szef Heidelberg Polska Krzysztof Pindral zakładał, że pierwsze maszyny z tej serii zostanš zainstalowane w Polsce jeszcze w 2002 roku. Niestety, spóŸniona premiera NexPressa w Polsce spowodowała, że plany te trzeba było odłożyć o rok. Mimo to Tomasz Jasiński pozostaje optymistš: W stosunku do NexPress 2100 inni dostawcy proponujš maszyny z pogranicza biurowych, dlatego Đ naszym zdaniem Đ nie należy ich klasyfikować w tej samej grupie produktowej. Poza tym u dostawców maszyn do drukowania cyfrowego czarno-białego widać mniejszš liczbę instalacji niż w latach poprzednich. Odwrotna tendencja panuje w maszynach kolorowych, sšdzimy zatem, że plany sprzedaży w 2003 roku zostanš zrealizowane z sukcesem. OcŽ Poland w ofensywie Od 2002 roku nowym graczem na rynku cyfrowych systemów kolorowych dla drukarń jest firma OcŽ. W kwietniu na targach POLIGRAF-PRODUKT polskš premierę miał 7-kolorowy system CPS 700, który znalazł w naszym kraju już pięciu nabywców. Spoœród tych firm tylko jedna wykorzystuje system CPS 700 do œwiadczenia usług poligraficznych. Kolejne dwie maszyny pracujš w wydawnictwach, dwa systemy zostały zakupione przez firmy niezwišzane z branżš poligraficznš, które wykorzystujš je na własne potrzeby. Maciej Zalewski, odpowiedzialny w firmie OcŽ Poland za sprzedaż małoformatowych systemów kolorowych, przewiduje, że rok 2003 przyniesie firmie co najmniej drugie tyle instalacji. Między innymi z tego względu firma postanowiła wzišć udział w targach POLIGRAFIA z dużym stoiskiem, na którym nie zabrakło systemu CPS 700. Jak wynika z wypowiedzi Macieja Zalewskiego: Zainteresowanie systemami cyfrowymi jest ogromne, ale sytuacja w Polsce i na œwiecie nie sprzyja podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wielu potencjalnych klientów czeka z decyzjš na wyniki referendum w sprawie wejœcia Polski do Unii Europejskiej. Jednym z wydarzeń 2002 roku było podpisanie strategicznego sojuszu między firmami OcŽ Poland i MAN Roland Polska (wówczas jeszcze Bracia Henn), którego podstawš jest wspólna sprzedaż i marketing w zakresie systemów cyfrowych. Wydaje się, że porozumienie to ma sens dla obu stron. Z jednej strony bowiem daje szansę OcŽ Poland na dotarcie do mniej znanego tej firmie segmentu drukarń tradycyjnych, z kolei oferta MAN Rolanda została poszerzona o nowe maszyny. HP Indigo Đ co dalej? Przejęcie firmy Indigo przez koncern Hewlett-Packard było jednym z hitów ubiegłorocznych targów IPEX. Wszak to właœnie założyciel Indigo Benny Landa przewidywał, że w 2003 roku poligrafia będzie zdominowana przez technologię cyfrowš. Jak widać, sporo nam jeszcze do tego brakuje. Tymczasem na rynku polskim w dalszym cišgu wyłšcznoœć na sprzedaż maszyn HP Indigo ma firma Digiprint. Jak zapewnił naszš redakcję członek zarzšdu Edward Godawa, polski oddział Hewlett-Packard nie będzie Đ przynajmniej na razie Đ sprzedawał cyfrowych maszyn offsetowych. W ubiegłym roku Digiprint dokonał w Polsce jednej instalacji Đ była to 6-kolorowa maszyna HP Indigo 1000 (wczeœniej znana jako Platinum) sprzedana do podwarszawskiej drukarni Akcydens. Tym samym liczba maszyn firmy Indigo wzrosła w Polsce do trzech. Instalacja ta była wydarzeniem o tyle istotnym, że po raz pierwszy kolorowš maszynę cyfrowš zakupiła tradycyjna typowa drukarnia offsetowa, o 20-letniej historii. Gdy rozmawialiœmy w czerwcu z szefem drukarni Adamem Cichockim, był on zachwycony nowš inwestycjš. Dziœ, po niespełna roku twierdzi, że rynek w pewien sposób zweryfikował nadzieje na szybkie zyski z drukowania w nowej technologii. Co do samej technologii zastosowanej w systemach Indigo nie mam zastrzeżeń, jakoœć przez niš oferowana jest bez zarzutu. Ale jeżeli w cišgu najbliższego czasu nie znajdę odpowiedniej liczby klientów, o co jest bardzo trudno, będę zmuszony sprzedać maszynę Đ mówi Adam Cichocki. Na ten rok Digiprint zapowiada instalacje kolejnych maszyn cyfrowych. Zdaniem Edwarda Godawy sš ku temu przesłanki: Rynek zaczyna nabierać tempa ze względu na upowszechnienie technologii, obniżenie cen materiałów eksploatacyjnych i maszyn oraz zmniejszanie się nakładów na rynku. Zapomniane Chromapressy Wydaje się, że rozgrywka na trudnym rynku kolorowego druku cyfrowego będzie miała miejsce między czterema wyżej wymienionymi firmami. Jeżeli przyjrzeć się zestawieniu zainstalowanych w Polsce kolorowych maszyn cyfrowych, okazuje się, że poza systemami Xeroksa, OcŽ i Indigo w naszym kraju pracuje jeszcze tylko połowa z szeœciu zainstalowanych przed laty przez Agfę urzšdzeń z serii Chromapress. Z naszej wiedzy wynika, że maszyny te pracujš w warszawskiej firmie Agpol Chromapress oraz Đ w bardzo niewielkim zakresie Đ u dwóch innych użytkowników tych urzšdzeń. Pozostałe trzy egzemplarze, w tym pierwsza w Polsce kolorowa maszyna cyfrowa zainstalowana w firmie Arix w Piasecznie, przestały już pracować. Po przejęciu działu cyfrowych systemów drukujšcych Agfy przez firmę MAN Roland opiekę nad polskimi klientami maszyn Chromapress (obecnie DICOpress) przejęli Bracia Henn. Od tamtej pory upłynęły już dwa lata i trudno powiedzieć, by w sprzedaży systemów cyfrowych oferowanych przez MAN Roland Polska coœ się zmieniło. Być może sytuację zmieni wspomniana już wczeœniej umowa z OcŽ Poland. Wydaje się jednak, że większe szanse na sprzedaż kanałami MAN Rolanda będzie miała mocno promowana przez OcŽ maszyna CPS 700 niż nieco już zapomniane i oferujšce starszš technologię maszyny z rodziny DICO. Warto w tym miejscu nadmienić, że w ostatnim czasie pojawiły się pogłoski, jakoby firma Xeikon, produkujšca maszyny m.in. dla MAN Rolanda, miała wznowić produkcję arkuszowej maszyny sprzedawanej przez MAN Rolanda pod markš DICOpage, wycofanej z oferty po przejęciu Xeikona przez nowego właœciciela. Jak poinformował brytyjski tygodnik ăPrinting WorldÓ, maszyny te miałyby być budowane w Słowacji. Boom mimo kryzysu? Obecny rok, mimo zapowiedzi poprawy sytuacji, nie zaczšł się najlepiej Đ podkreœlali to wszyscy drukarze, z kórymi mieliœmy okazję rozmawiać. Z drugiej strony jednak ciężkie czasy sprzyjajš inwestycjom: wszak lepiej być dobrze wyposażonym w chwili, gdy recesja mija i rynek zaczyna się na nowo rozkręcać. Ubiegłoroczna sprzedaż systemów CtP jest niejako potwierdzeniem tej tezy. Obecnie w Polsce działa około 20 drukarń cyfrowych wyposażonych w kolorowe systemy drukujšce. Większoœć z nich dywersyfikuje swojš działalnoœć Đ druk cyfrowy nie stanowi jedynego Ÿródła przychodów. Firmy żyjšce tylko z druku cyfrowego można policzyć na palcach jednej ręki. Doœwiadczenie pierwszych użytkowników urzšdzeń cyfrowych wskazuje, że takie zróżnicowanie jest zdecydowanie korzystniejsze. Podobnie zresztš wyglšda sytuacja w krajach zachodnich, gdzie większoœć użytkowników maszyn tonerowych czy inkjetowych posiada w swoim parku maszynowym także maszyny offsetowe bšdŸ zajmuje się innymi usługami Đ przygotowywaniem prac do druku albo fotografiš cyfrowš. Słuchajšc opinii najważniejszych dostawców nie można oprzeć się wrażeniu, iż wszyscy oni liczš na rok lepszy od poprzedniego. Na targach POLIGRAFIA w Poznaniu mogliœmy zapoznać się z ofertš wszystkich najważniejszych dostawców systemów cyfrowych na polskim rynku. Były to również pierwsze targi, na których każda z firm pokazała co najmniej jednš maszynę. Czyżby prawdziwy boom w sektorze druku cyfrowego był dopiero przed nami?

error: Kopiowanie zabronione!
cript>