Bracia Henn Đ rok z prepressem
6 gru 2016 14:42

Minšł rok od czasu powstania działu prepress w strukturach firmy Bracia Henn. Właœnie w czerwcu 2000 roku weszło w życie porozumienie, na podstawie którego BrŸder Henn została przedstawicielem FujiFilm na rynku polskim. Kilka miesięcy póŸniej w ofercie firmy pojawiły się urzšdzenia kolejnej firmy z segmentu prepress Đ szwajcarskiego LŸschera. Gdy w czasie targów POLIGRAFIA 2000 pojawiły się pierwsze informacje o przedstawicielstwie FujiFilm poprzez Braci Henn, i to w zakresie nie tylko materiałów, ale także pełnej gamy sprzętu i oprogramowania prepress, brzmiały one doœć sensacyjnie. Wszystko stało sięĘjasne dwa miesišce póŸniej. Bracia Henn stali się wyłšcznym przedstawicielem koncernu FujiFilm w zakresie materiałów i urzšdzeń poligraficznych na terenie Polski. W strukturach firmy pojawił się nowy dział, zajmujšcy się przygotowalniš. Od poczštku kieruje nim Ryszard Barański, który ma w swoim zespole m.in. siedem osób wczeœniej zatrudnionych w Fujifilm Polska (do połowy 2000 roku wyłšczny przedstawiciel FujiFilm w Polsce). Dziœ, po dwunastu miesišcach działania na polskim rynku, może się pochwalić kilkoma sukcesami. Do takowych należy z pewnoœciš zainstalowanie naœwietlarki Luxel T-6000 CtP w krakowskiej drukarni Małopolska Poligrafia i sprzedaż czterech naœwietlarek filmowych Luxel F-9000 - Sumo. Przede wszystkim jednak firma FujiFilm zwiększyła sprzedaż płyt offsetowych w naszym kraju o 20% w stosunku do chwili, gdy przejmowała przedstawicielstwo od FujiFilm Polska. Ryszard Barański zapowiada, że na tym nie koniec: W wywiadzie udzielonym kilka miesięcy temu ăPoligraficeÓ p. Hideyuki Mitsugi z europejskiej centrali FujiFilm oœwiadczył, że FujiFilm chce zajšć miejsce wœród trzech najważniejszych dostawców systemów prepress do Polski. Cel ten realizujemy z żelaznš konsekwencjš. FujiFilm to nie jedyna firma z zakresu prepress w ofercie Braci Henn. Kilka miesięcy temu podpisana została umowa o przedstawicielstwie szwajcarskiej firmy LŸscher, producenta wielkoformatowych termicznych naœwietlarek CtP. Jej pierwsze rezultaty już sš. Natychmiast po targach POLIGRAFIA 2001 naœwietlarka Xpose! 160 (format 1300 x 1700 mm) została zainstalowana w Drukarni Prasowej w Łodzi, jednym z największych polskich zakładów poligraficznych. W pakiecie dostarczono m.in. pierwszy na polskim rynku skaner płaski Fuji Lanovia. Podsumowujšc rok działu prepress w strukturach Braci Henn Ryszard Barański mówi: Rok był pracowity. W poczštkowym okresie wystšpiły duże zawirowania zwišzane z przejęciem rynku poligraficznych materiałów eksploatacyjnych FijiFilm przez naszš firmę. Wielu klientów było zupełnie zdezorientowanych zaistniałš sytuację. Budowa stanów magazynowych, przekonywanie starych klientów i własnych sprzedawców do nowej formuły działania stanowiły priorytet tamtego okresu. Szybko przekonaliœmy się, że tylko budowa sprawnej sieci dealerskiej da nam możliwoœć pełnej penetracji rynku. Z poczštkiem roku rozpoczęliœmy jej budowanie. Pretendentom do funkcji dealera w naszej sieci postawiliœmy bardzo wysokie wymagania techniczne, handlowe i marketingowe. Dziœ dziesięć firm poważnie aspiruje do tej roli i sšdzimy, że do wrzeœnia ogłosimy pierwsze nominacje. W działaniach bezpoœrednich skupiliœmy się na wielkich drukarniach. Do zaopatrywanych przez nas drukarń grup Eurodruk i Donnelley dołšczyła Agora i Drukarnia Prasowa w Łodzi. Równolegle ze sprzedażš materiałów eksploatacyjnych rozpoczęliœmy przygotowania do sprzedaży urzšdzeń prepressowych. Stworzyliœmy i wyszkoliliœmy grupę serwisowš. Bardzo silne wsparcie firmy, a w szczególnoœci szefa, pana Grzegorza Zalewskiego zaowocowało szybkim wejœciem na trudny rynek urzšdzeń. Już w pierwszej instalacji musieliœmy zdać bardzo ciężki egzamin. Instalacja półformatowego CtP Luxel T-6000 wraz z bezpoœrednim połšczeniem z maszynš drukujšcš MAN Roland 305 i systemem PECOM była pierwszš tak kompleksowš instalację w Polsce. PóŸniej było już łatwiej. Uzupełniajšc ofertę FujiFilm, wzbogaciliœmy jš o wielkoformatowe naœwietlarki CtP firmy LŸscher. Pozwoliło nam to spełnić najwyższe wymagania stawiane przez Drukarnię Prasowš w Łodzi. Majšc w palecie urzšdzenia, z których każde nagrodzono wieloma œwiatowymi nagrodami i œwietne oprogramowanie, doskonalimy naszš wiedzę i podnosimy poziom obsługi naszych klientów.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>