Brancher umacnia swojš pozycję w Europie Œrodkowo-Wschodniej
6 gru 2016 14:43

Firma Brancher, znany francuski producent farb drukarskich, poinformowała o podwojeniu swojej sprzedaży w Polsce. Lokalna filia działajšca w naszym kraju pod nazwš BCE (Brancher Central Europe) zwiększyła sprzedaż farb z 200 ton w roku 1999 do 400 ton w roku 2003. Największym klientem BCE jest jedna z rosyjskich drukarń, która generuje ok. 5% obrotów spółki. Przed ekspansjš w Europie Œrodkowo-Wschodniej Brancher rozwijał swojš aktywnoœć w stosunku do klientów azjatyckich, gdzie jego sprzedaż wzrosła od zera na poczštku roku 1995 do 255 ton w roku 2000. Aby pozostać konkurencyjnš na rynku œwiatowym, firma Brancher, która obchodziła niedawno 163-lecie, postawiła przede wszystkim na innowacje zarówno w dziedzinie swojej infrastruktury, jak i produktów. Jej siedzibš jest ultranowoczesny kompleks przemysłowy w pobliżu Chartres, a jedna trzecia spoœród jej wyrobów to nowe produkty powstałe w cišgu ostatnich 3 lat. W oœrodku badań i rozwoju firmy zatrudnionych jest ok. 20 osób, z których blisko 30% stanowiš specjaliœci inżynierowie o œredniej wieku ok. 30 lat. Oœrodek współpracuje z wieloma wyższymi uczelniami i uczestniczy w europejskich programach badawczych. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ