Branża w dobrej kondycji
6 gru 2016 14:43

Przemysł poligraficzny jeszcze nigdy nie był w tak znakomitej kondycji Đ pisze Kurt K. Wolf w drugim z serii artykułów fachowych, przygotowywanych na zlecenie organizatorów targów drupa. Nadchodzšca drupa 2004, która odbędzie się w dniach 6-19 maja, będzie ădrupš druku kolorowegoÓ. Rozwój technologii drukowania w kolorze i jej automatyzacja spowodujš koncentrację na klasycznym offsecie, wklęsłodruku i fleksografii. W dziedzinie druku cyfrowego systemy kolorowego drukowania laserowego i inkjetowego zaprezentujš pełnš gamę zastosowań tej technologii i udowodniš, że branża poligraficzna jeszcze nigdy nie miewała się lepiej. Każdy, kto odwiedzi targi drupa 2004, dowie się wiele na temat racjonalnych metod produkcji i stosowania innowacyjnych rozwišzań w dziedzinie produkcji poligraficznej. Od poprzedniej drupy w 2000 roku rozwój mediów służšcych komunikacji zmienił się w sposób znaczšcy. Nie spełniły się prognozy, że Internet zmieni zwyczaje w komunikacji międzyludzkiej i zmniejszy znaczenie mediów drukowanych. Przyszłoroczna drupa udowodni, że media drukowane sš w dalszym cišgu bardzo popularne, a Internet i komputery tylko przyspieszyły ich rozwój. Na targach zaznaczš swojš obecnoœć dwa trendy decydujšce o dalszym rozwoju œwiatowej poligrafii: automatyzacja klasycznych technik drukowania i nowe techniki drukowania cyfrowego. Zautomatyzowany prepress Przemiana klasycznej przygotowalni w komputerowo sterowany cyfrowy system workflow spowodowała rewitalizację klasycznych procesów drukowania. Bezpoœrednie przenoszenie danych z komputera na offsetowš płytę drukowš, płytę fleksograficznš i cylinder wklęsłodrukowy znacznie przyspieszyło, ulepszyło i uatrakcyjniło procesy drukowania. Na drupa 2004 nie będzie się już mówiło o naœwietlarkach do filmów; w centrum zainteresowania będš wyłšcznie systemy CtP. Wœród nich znajdujš się naœwietlarki z bębnem wewnętrznym wytwarzane przez takie firmy, jak: Agfa, Krause, Esko-Graphics, Fujifilm i Heidelberg, z których praktycznie wszystkie pracujš w technologii œwiatła fioletowego i wymagajš zastosowania tzw. żółtych pomieszczeń. Z drugiej strony istniejš systemy z bębnem zewnętrznym produkowane przez: Agfę, Creo, ECRM, Fujifilm, Heidelberga, LŸschera, Pressteka i Screena, pracujšce w technologii termicznej, umożliwiajšce pracę przy œwietle dziennym. Oba rodzaje systemów majš niezaprzeczalnš wadę: wymagajš zastosowania bardzo czułych płyt offsetowych, które sš mniej więcej dwa razy droższe od płyt konwencjonalnych, naœwietlanych œwiatłem UV w tradycyjnej kopioramie. Tylko jeden dostawca rozwinšł technologię tak dalece, że wykorzystuje ona œwiatło UV i umożliwia bezpoœrednie naœwietlanie płyt konwencjonalnych. Na drupa 2004 wielu drukarzy będzie chciało się dowiedzieć, czy firmy Esko-Graphics i Escher-Grad pokażš rynkowe wersje własnych naœwietlarek CtP wykorzystujšcych œwiatło UV. W zasadzie wszyscy dostawcy zaproponujš jeden lub więcej systemów workflow sterujšcych automatycznš produkcjš płyt, jak również wielkoformatowe cyfrowe systemy do proofingu kompozycyjnego. Proofing cyfrowy: soft-proofing, proofing kontraktowy i zdalny Nowe drukarki inkjetowe oferujšce druk o wysokiej rozdzielczoœci coraz częœciej spełniajš funkcję kolorowych systemów odbitek próbnych, stšd ich obecnoœć na wielu stoiskach przyszłorocznych targów. Dziœ nawet tańsze kolorowe drukarki laserowe coraz częœciej pretendujš do miana małoformatowych prooferów. Z myœlš o produkcji wysublimowanych kontraktowych odbitek próbnych, które z dużš wiernoœciš symulujš odbitkę nakładowš, pokazane zostanš urzšdzenia inkjetowe wraz z systemami kalibracji barw. Wiele firm zaprezentuje systemy soft proo-fing oparte na technologiach firmy Real-TimeImage, dzięki którym proofy można przesyłać przez Internet i drukować na dowolnej drukarce. Sporego zainteresowania należy się także spodziewać w zwišzku z rosnšcš popularnoœciš stosowania proofingu w agencjach reklamowych i w siedzibach klientów (tzw. proofing zdalny). Offset ma się dobrze Długie, 10- czy 12-zespołowe maszyny arkuszowe pozwalajšce na zadrukowywanie obu stron arkusza w jednym przebiegu i zastosowanie kolorów specjalnych oraz lakieru z pewnoœciš będš w centrum zainteresowania zwiedzajšcych hale zajęte przez producentów maszyn. Niezależnie od tego, czy maszyna jest wyposażona w 6, czy 12 zespołów, nowe modele z pewnoœciš zaoferujš znacznie większš prędkoœć drukowania, zaœ kwestia zwiększenia wydajnoœci będzie się koncentrować na skróceniu czasów narzšdu. Standardem stanš się systemy szybkiego mycia cylindrów, szybkiej zmiany płyt oraz elektronicznej regulacji nadawania farby. W dziedzinie drukowania arkuszowego z odwracaniem zobaczymy też 5- i 6-kolorowe maszyny do drukowania opakowań, które umożliwiš zadrukowywanie farbami UV różnego rodzaju podłoży: plastiku czy też niewchłaniajšcego wody papieru i tektury. Z dotychczasowymi ograniczeniami zrywajš również zwojowe maszyny offsetowe 48- i 64-stronicowe. Z pewnoœciš zainteresowanie wzbudzš maszyny zwojowe z regulacjš barw w systemie in-line, pozwalajšce na przygotowanie do druku w cišgu trzech minut, przy minimalnych stratach czasu i materiałów. Automatyczna obróbka po druku Od czasu, gdy krajarki, złamywarki i zszywarki mogš być automatycznie sterowane za pomocš systemów CIP-4, urzšdzenia te sš wyposażane w systemy przyjmowania danych i ich przekazywania do centralnego systemu zarzšdzania produkcjš. Dzięki temu większe drukarnie mogš uniknšć przyjmowania niewłaœciwych danych, a także osišgać znaczne oszczędnoœci czasu. Z kolei œrednie i małe drukarnie, dotychczas zlecajšce większoœć prac introligatorskich i wykończeniowych firmom zewnętrznym, mogš rozwinšć system dalszej obróbki we własnym zakresie. W tej sytuacji drupa to najlepsze miejsce, by ocenić całš paletę rozwišzań w zakresie cięcia i złamywania, które już niebawem pojawiš się na rynku. Ogromny œwiat opakowań Przedstawiciele drukarń opakowaniowych będš z pewnoœciš chcieli obejrzeć nowoœci w dziedzinie maszyn offsetowych, fleksograficznych i wklęsłodrukowych. Jeœli chodzi o offset, na topie jest obecnie drukowanie farbami UV. A to z uwagi na klientów, którym bardzo przypadły do gustu błyszczšce pudełka z tektury falistej niewymagajšce laminowania. Duże zainteresowanie towarzyszy też zadrukowywaniu folii w maszynach wklęsłodrukowych, zwłaszcza gdy chodzi o bardzo duże nakłady, tak więc poszukiwane będš rozwišzania w dziedzinie laserowego grawerowania cylindrów. Od czasu wynalezienia cyfrowej produkcji form drukowych fleksografia odbiera offsetowi coraz większe udziały w rynku drukowania opakowań. A wszystko dzięki wysokiej jakoœci druku; nie dziwi zatem ofensywa cyfrowych systemów naœwietlania ze strony wielu dostawców. Ci bowiem będš poszukiwali klientów przede wszystkim wœród drukarzy-fleksografów. Nowy œwiat niskonakładowego druku w kolorze Kolorowe maszyny laserowe produkowane przez takie firmy, jak NexPress, HP Indigo, Xeikon i Xerox wreszcie osišgnęły takš jakoœć druku, że mimo braku ăwyglšdu i odczuciaÓ klasycznego offsetu nie ustępujš mu pod względem kolorowoœci. W druku cyfrowym forma drukowa jest zbędna, co czyni tę technologię idealnym rozwišzaniem przy produkcji niskonakładowej. Jednak na razie koszty serwisowania maszyn, a także tonerów sš zbyt wysokie, co powoduje, że w przypadku nakładów od 500 sztuk wzwyż tańszš alternatywš sš klasyczne maszyny offsetowe w formacie A3+- w połšczeniu z systemami CtP. Pomimo to coraz więcej drukarzy offsetowych z zainteresowaniem przyglšda się nowym technologiom cyfrowym. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze urzšdzenia te drukujš wszystkie strony w jednakowym koszcie. Po drugie umożliwiajš drukowanie zmiennych danych, druk zindywidualizowany, personalizowany i produkcję różnych wersji tego samego dokumentu, co może przynieœć wiele korzyœci. Po trzecie wreszcie coraz więcej nowych, tańszych od swoich poprzedniczek drukarek pochodzšcych ze œrodowiska biurowego znajduje zastosowanie w profesjonalnej produkcji poligraficznej. Z tych względów coraz więcej przedsiębiorstw, nie tylko drukarń, ale także œrednich i dużych firm przemysłowych i handlowych z całego œwiata decyduje się na zakup wysokiej jakoœci kolorowych drukarek laserowych opartych na biurowych kopiarkach. W tej sytuacji drukarnie offsetowe, które nie wprowadzš do swojej oferty tej niedrogiej alternatywy, nie powinny być zdziwione, gdy w pewnym momencie innej alternatywy poszukaÉ ich klient. Druk inkjetowy: technologia z przyszłoœciš Przenoszenie danych z komputera prosto do maszyny drukujšcej doprowadziło do powstania nowych procesów druku cyfrowego. Dla wielu drukarzy oznacza to nowe możliwoœci i wyzwania w dziedzinie kolorowego druku laserowego i inkjetowego. Coraz więcej dostawców maszyn wielkoformatowych oferuje systemy inkjetowe do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Jednak każdy nowy gracz na tym rynku będzie oczekiwał coraz wydajniejszych systemów. W dniu dzisiejszym istniejš trzy różne sposoby zwiększenia produkcji. Pierwszy to zakup drogiego systemu drukujšcego z prędkoœciš 200-300 m2 na godzinę (zamiast 10-20 m2), stosowanego przy zleceniach wewnętrznych. Drugi sposób to zakup drukarki wielkoformatowej umożliwiajšcej drukowanie megaplakatów do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych o szerokoœci 2, 3 lub 5 metrów. Trzecie wyjœcie to zakup płaskiego urzšdzenia do drukowania sztywnych podłoży. Systemy te uzupełniajš maszyny sitodrukowe w sektorze druków niskonakładowych i mogš być stosowane do zadrukowywania niemal wszystkiego, co ma 2 metry szerokoœci i 3 metry długoœci: tektury, plastiku, drewna, szkła, metalu. Faktem pozostaje, że wszystkie z wymienionych zastosowań technologii inkjetowej nie sš już rynkowymi niszami, lecz stanowiš osobne segmenty rynku o bardzo dużym potencjale wzrostu. Spotkania œwiatów poligrafii i biura Drupa 2004 to dla wszystkich specjalistów z branży poligraficznej możliwoœć zapoznania się z obecnym stanem technologii w przemyœle poligraficznym i nowymi rozwišzaniami oferowanymi przez setki wystawców. Każdy, kto poszukuje możliwoœci dalszego zautomatyzowania swojej produkcji, znajdzie w DŸsseldorfie pelnš gamę rozwišzań. Każdy, kto myœli o wejœciu w œwiat technologii cyfrowej, znajdzie tu pomysły dotyczšce wielu zastosowań dalece wykraczajšcych poza możliwoœci tradycyjnego offsetu. Jednym z najważniejszych elementów widocznych na drupa 2004 będzie połšczenie przemysłu poligraficznego z sektorem biurowym. Mariaż ten oznacza dla drukarń zupełnie nowe możliwoœci wzrostu. Z tego względu drupa 2004 będzie miejscem, w którym menedżerowie ze œwiata biurowego będš mogli zorientować się w nowoœciach w dziedzinie druku kolorowego i racjonalizacji procesów z tym zwišzanych lepiej niż na jakichkolwiek targach komputerowych. Tłumaczenie: Sławomir Sokołowski