Centrum Elektronicznej Kreacji Obrazu
6 gru 2016 14:43

Powstała 10 lat temu przygotowalnia Mipo założona przez Krzysztofa Mijala i Andrzeja Polaka œwiadczyła usługi dla agencji reklamowych, wydawnictw i drukarń. Szybkie zmiany w poligrafii wynikajšce z postępu technicznego, w tym coraz szerszego stosowania technik elektronicznego przetwarzania obrazu zmniejszały zapotrzebowanie na usługi przygotowalni. Znacznie wzrosły natomiast oczekiwania wobec jakoœci projektowania i obsługi w szerokim zakresie produkcji reklamowych. Spółka z nowoczesnym wyposażeniem ădotrwałaÓ do 1998 roku Đ wtedy wspólnicy postanowili się rozdzielić. Krzysztof Mijal, który jeszcze wczeœniej prowadził firmę Amid (obsługa wydawnicza, organizacja eventów) przeniósł firmę z Zacisza do Œródmieœcia na ul. Dzielnš 6. Z uwagi na dorobek i referencje obu firm zachowany został podział prac oraz oczywiœcie nazwy i logo. W nowej siedzibie zmniejszyła się iloœć prac w przygotowalni, natomiast rozwijało się studio graficzne. Uzupełniane też było wyposażenie firmy o nowej generacji komputery i profesjonalne oprogramowanie. Coraz większy nacisk kładliœmy na jakoœć projektowania graficznego i kompleksowš obsługę wydawniczš. Prawie wszystkie prace projektowane w naszym studio sš również przez nas przygotowywane do druku i następnie kierowane do drukarń. Dobra znajomoœć poligrafii bardzo nam ułatwia spełnianie oczekiwań naszych klientów. Wykonujemy szeroki wachlarz projektów od wizytówek poprzez ulotki reklamowe, foldery, reklamy prasowe, katalogi, kalendarze czy plakaty. Niektóre prace sš bardzo wysublimowane: stosowane sš różne podłoża drukowe, folie, specjalne lakiery itp. Wykonujemy kompleksowo projekty materiałów reklamowych wraz z sesjami fotografii cyfrowej i zapewnieniem druku zwojowego dla m.in. dużych centrów handlowych. Bardzo dobre rozeznanie rynku poligraficznego i wieloletnie kontakty z drukarniami pozwalajš na optymalne wybieranie odpowiedniego miejsca drukowania konkretnej pracy w zależnoœci od założonej specyfiki projektu, technologii druku oraz oferty cenowej Đ mówi Krzysztof Mijal. Obecnie dziedzinš priorytetowš w działalnoœci Mipo jest druk cyfrowy Đ przed kilkoma miesišcami została uruchomiona nowa maszyna Xerox DC 12. Szkoda, że wœród zleceniodawców znajomoœć nowych, bardzo interesujšcych możliwoœci, które daje stosowanie druku cyfrowego, jest niejednokrotnie zaskakujšco niska. Mipo stara się to zmieniać. Drugš dziedzinš, w której firma chce się rozwijać œwiadczšc usługi dla wydawców jest przekładanie tego, co jest przygotowane do druku, na strony internetowe. Dotychczas było to kilka pozycji wydawniczych, w tym obszerne objętoœciowo katalogi. Zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem. Głównymi klientami nadal działajšcej przygotowalni obok studia kreacji graficznej sš duże reklamowe agencje sieciowe, natomiast w zakresie kompleksowej obsługi Đ od projektu do wykonania gotowych druków Đ przede wszystkim firmy turystyczne, budowlane, biura organizujšce wystawy i konferencje oraz sieci handlowe. Mipo ma również na swoim koncie kilka kompleksowo wykonanych prac dla zleceniodawców zagranicznych w formie katalogów i folderów dla tour operatorów z Turcji, Indonezji i Kenii. W dwóch ostatnich przypadkach były to produkcje eksportowe. Współpraca z tymi agencjami zagranicznymi jest cišgle utrzymywana; wkrótce będzie dla nich przygotowywana nowa edycja katalogów w kilku językach, które zostanš rozesłane do różnych krajów europejskich. Mipo/Amid ma dobrš pozycję na rynku i rzeszę stałych klientów. Najbliższy okres to Đ poza cišgłym doskonaleniem warsztatu i jakoœci projektowania graficznego wraz z web-design Đ rozwijanie dziedziny druku cyfrowego w zakresie wydajnoœci i możliwoœci aplikacji. Tradycje, olbrzymie doœwiadczenie i długa lista referencji to dobre atuty i argumenty pozwalajšce cišgle skutecznie działać. AO